Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE LEGUME


Anunt de participare numarul 145609/07.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6
Adresa postala: STR. CERNISOARA , NR. 38-40, SECTOR 6, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: GEORGIANA PREDA, Tel. +40 217457004, Email: [email protected], Fax: +40 217457004, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE LEGUME
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: LOCATIILE DIN SUBORDINEA DGASPC SECTOR 6 IN CONFORMITATE CU SPECIFICATIILE DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 157, 081.34RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CONTRACTELE SUBSECVENTE SE VOR INCHEIA LUNAR SAU ORI DE CATE ORI ESTE NECESAR IN BAZA COMENZILOR EMISE CATRE FURNIZOR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie legume conform specificatiilor din documentatia de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03221000-6 - Legume (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
VALOAREA MAXIMA ESTIMATA A ACORDULUI CADRU = 1.157.081, 34 lei
VALOAREA MINIMA ESTIMATA A ACORDULUI CADU = 90 lei
VALOAREA MAXIMA ESTIMATA A CONTRACTULUI SUBSECVENT = 96.423, 45 lei
VALOAREA MINIMA ESTIMATA A CONTRACTULUI SUBSECVENT = 90 leiALBITURA=7610 KG; ARDEI GRAS=13.740 kg; CARTOFI=98800 kg; CASTRAVETI VERZI=3580 kg; CEAPA=15250 kg; CEAPA VERDE=2640 leg; CIUPERCI=3500 kg; CONOPIDA=3950 kg; DOVLECEI = 6900 KG; FASOLE USCATA=2830 KG; GOGOSARI=1320 KG; LOBODA=2450 LEG; MORCOVI=11950 KG; PRAZ=1200KG; ROSII=17740 KG; SALATA VERDE=8200 buc; SFECLA ROSIE=7450 KG; TELINA=7550 KG; USTUROI=902KG; VARZA=20860KG; VERDEATA= 26600LEG; VINETE=5250 KG
Valoarea estimata fara TVA: 1, 157, 081.34RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 actualizata si va fi depusa odata cu ofertele. In mod obligatoriu, ea va asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art. 87 din HG 925/2006 actualizata precum si de cel prevazut de art. 2781*) din OUG 34/2006 actualizata. In cazul unei asocieri, garantia de participare se va constitui obligatoriu de catre unul dintre asociati in numele intregii asocieri. Cuantumul garantiei de participare va fi in in suma de 23.141 lei, respectiv echivalentul in euro luind in calcul cursul leu/euro comunicat de catre BNR in ziua de 01.07.2013 Ron. Garantia de participare va fi valabila, in mod obligatoriu, pentru o perioada de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Conform Art. 2781*) - (1) din OUG 34/2006 actualizata, daca ofertantul depune o contestatie la CNSC ?in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a acordului-cadru urmatoarele sume: 0, 1% din aceasta valoare?;Cont trezorerie: RO34TREZ7065006XXX004174.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE PRIV ELIGIBILITATEA. DECLAR PRIV CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA. CERTIF FISCAL PRIV IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE IN CAZUL PERS JURIDICE - SIT OBLIGATIILOR SCADENTE IN LUNA ANTERIOARA CELEI IN CARE SE DEPUN OFERTELE, IN ORIGINAL, COPIE LEGALIZATA SAU COPIE LIZIBILA CONFORMA CU ORIGINALUL. CERTIF DE ATESTARE FISCALA - SIT OBLIGATIILOR SCADENTE IN LUNA ANTERIOARA CELEI IN CARE SE DEPUN OFERTELE, IN ORIGINAL, COPIE LEGALIZATA SAU COPIE LIZIBILA CONFORMA CU ORIGINALUL.DECLAR PE PROPRIA RASP PRIV NEINCADRAREA IN SIT PREVAZUTE LA ART 180 IN CF CU PREVED OUG 34/2006 - VA FI COMPLETATA SI DE CATRE SUSTINATORI. CERTIF DE PARTICIPARE CU OFERTA INDEPENDENTA CF ORD 314/2010. DECLAR PE PROPRIE RASPUNDERE PRIV NEINCADRAREA IN ART 691 ESTE SOLICITATA PT TOTI OFERTANTII, CANDIDATII, OFERTANTII ASOCIATI, SUBCONTRACTANTII, TERTII SUSTINATORI. PERSOANELE CU FUNCTIE DE DECIZIE DIN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE, IN CEEA CE PRIVESTE ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SUNT URMATOARELE: MARIUS LACATUS - DIRECTOR GENERAL; GABRIELA SCHMUTZER ? DIRECTOR GENERAL ADJUNCT; GEORGIANA PREDA ? SEF SERVICIU ACHIZITII SI MONITORIZARE CONTRACTE; ANDI DULAMEA ? SEF SERVICIU ADMINISTRATIV, TEHNIC SI APROVIZIONARE; MANEA REMUS? SEF SERVICIU JURIDIC SI CONTENCIOS. Certificatul constatator care sa arate starea de functiune, asociatii/administratorii si obiectul de activitate.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2012 vizat si inregistrat de organele copetente - autoritatea contactanta accepta orice document ce va fi prezentat in sustinerea acestei cerinte de calificare
Fisa de informatii generale ? completare formular in original.Convertirea in LEI si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei; Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei. Fisa de informatii generale se solicita media ciferi de afaceri globale pe ultimii trei ani sa fie de cel putin 1.150.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantul contabilFisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat in conformitate cu standardele de comercializare comunitare pentru legumele proaspete emis de Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic in Procedura si Valorificarea legumelor si fructelor in conformitate cu prevederile legale ale OUG 34/2006, art. 188, alin. 1, lit d.precum si a Reg European(CE) 1580/2007 si Reg (CE) 2200/96
AUTORIZATIA DE TRANSPORT care sa ateste faptul ca operatorul economic este dotat cu mijloc de transport autorizat pentru furnizarea alimentelor cf prevederilor Ordinului 57/2010
Operatorul economic are obligatia sa completeze un formular cu personalul angajat de care dispune, iar in cazul producatorului un formular cu personalul tehnic de specialitate de care dispune si CV-urile aferente acestora
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic - UN CONTRACT SIMILAR IN VALOARE DE CEL PUTIN 80.000 LEI
CERTIFICAT HACCP PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SAU ECHIVALENT AL OFERTANTULUI
CERTIFICATUL ISO 9001 SAU ECHIVALENT
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CERTIFICAT DE CONFORMITATEAUTORIZATIA DE TRANSPORTDeclaratie privind personalul angajatLista a principalelor livrari de produseCERTIFICAT HACCPCERTIFICATUL ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2013 10:00
Locul: Str. Cernisoara nr. 38-40, Sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane delegate care vor detine imputernicirea in original si copie dupa actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertle clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractantava solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cf prevederilor 256`2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC SI CONTENCIOS
Adresa postala: STR CERNISOARA NR 38-40 SECTOR 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 217457004, Fax: +40 217457004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 23:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer