Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie, livrare, instalare si punere in functiune Centrala fotovoltaica 3MWp de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Topoloveni, Parcul Stiintific si Tehnologic ?TOP PARC TOPOLOVENI? si asigurarea serviciilor de menten


Anunt de participare numarul 148875/16.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL TOPOLOVENI
Adresa postala: STR.CALEA BUCURESTI, NR.111, Localitatea: Topoloveni, Cod postal: 115500, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHITA BOTARCA, Tel. +40 248666259, Email: [email protected], Fax: +40 248666469, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie, livrare, instalare si punere in functiune Centrala fotovoltaica 3MWp de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Topoloveni, Parcul Stiintific si Tehnologic ?TOP PARC TOPOLOVENI? si asigurarea serviciilor de mentenanta si service pe o perioada de 5 ani? Topoloveni , judetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Oras Topoloveni, judetul Arges, Romania
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In urma selectarii la finantare a proiectului pentru realizarea Centralei Fotovoltaice de 3 MWp in cadrul sesiunilor de finantare din fonduri europene POS CCE, Beneficiarul lanseaza ?Achizitia de achizitionare, livrare, instalare si punere in functiune centrala fotovoltaica 3 MWp de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Topoloveni si asigurarea serviciilor de mentenanta si service pe o perioada de 5 ani?Proiectul trateaza construirea unei centrale electrice fotovoltaice cu putere de varf de 3 MW pentru producerea de energie electrica nepoluanta conform ?Strategiei Energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020? in capitolul 1 ? ?Obiective strategice? in care se mentioneaza ?Promovarea producerii energiei pe baza de resurse regenerabile?.Obiectul contractului consta in livrare, instalare si punere in functiune centrala fotovoltaica 3 MWp si asigurarea serviciilor de mentenanta si service pe o perioada de 5 ani, cuprinzand : -Lucrari de amenajarea terenului din locatie si constructie aferenta;
-Structuri si fundatii;
-Livarea de panouri solare fotovoltaice mono sau policristalin de o putere de 280 W/mp si un nr.de 10 714 panouri instalate.-Livrarea echipamente electrice corespunzatoare (invertoare, conexiuni, cutii de racordare, transformatoare de putere ? minim 2 transformatoare, celule 20 kV)-Instalarea si punerea in functiune a Centralei Fotovoltaice 3 MWp si teste 72h;
-asigurarea serviciilor de mentenanta si service pe o perioada de 5 ani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09331200-0 - Module solare fotovoltaice (Rev.2)
45111291-4-Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
45251100-2-Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)
45311200-2-Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)
50700000-2-Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul va avea ca obiect : achizitionare , livrare, instalare si punere in functiune centrala fotovoltaica 3 MWp si asigurarea serviciilor de mentenanta si service pe o perioada de 5 ani, conform specificatiilor din caietul de sarciniObiectul contractul cuprinde:
1.-lucrari de amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, lucrari pentru executia investitiei de baza, organizare de santier, lucrari diverse si neprevazute - pentru un termen de 12 luni; 2.servicii de mentenanta si intretinere pe o perioada de 5 ani
Valoare totala estimata cu cheltuieli diverse si neprevazute = 54.085.949 lei
Valoare cheltuieli diverse si neprevazute = 728.873 lei
Valoare totala estimata, fara cheltuieli diverse si neprevazute = 53.357.976 lei
Pondere (%) cheltuieli diverse si neprevazute = 1, 366 %
Valoarea estimata fara TVA: 54, 085, 949RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
72 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :550.000 lei(reprezentand 1, 03% din valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute).Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Formele de constituire care vor fi acceptate: potrivit prevederilor art.86 alin.1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: Virament bancar in contul autoritatii contractante ?Oras Topoloveni?cod fiscal 4229725?cod IBAN RO42TREZ0515006XXX000214 deschis la Trezoreria Topoloveni sau - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari(formular nr.25 ? model Scrisoare de garantie pentru participare la licitatie) Indiferent de forma de constituire a garantiei de participare, dovada constituirii se prezinta in original la sediul autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata vor fi respinse. In cazul in care operatorul economic constituie garantia de participare in alta moneda, echivalenta leu/alta valuta ce se va lua in considerare se va face la cursul BNR din data anterioara limitei de depunere a ofertelor cu 5 zile. In cazul depunerii unei contestatii de catre operatorii economici ofertanti, daca CNSC respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma prevazuta de art.278 ^1 lit.d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare in conformitate cu prevederile art.88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art.90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul national si Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Art. 180- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr.4Nota : documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 - din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare trebuie prezentate de catre fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul.2.Art. 1812.1 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr.52.2 Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile din luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;2.3 Certificat de atestare fiscala emis de autoritatea publica locala din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor fiscale exigibile din luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;Nota :1) Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura conform art. 181 lit.a), lit.c)1 si lit.d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.2) Ofertele depuse de operatorii economici care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit vor fi excluse din procedura de atribuire.Documentele pot fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Pentru persoanele juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele pot fi depuse in oricare din formele : original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? conform Ordinului nr.314/2010 ? formular nr.6.Formularul va fi completat de catre ofertant/ofertanti asociati;4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular nr.7.Formularul va fi completat de catre ofertant/ofertanti asociati;5. Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular nr.8;a)Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire respectiv persoanele care aproba /semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt : Botarca Gheorghita ?Primar, Ungureanu Maria Doina ? secretar oras, Vinatoru Monica Florina - sef serviciu economic, Marica Daniela, Posa Felicia, Gulie Catalin, Catrinu Ionut, Paunescu Mihaela Elena, Stirbescu Maria.b)Persoanele cu functie de decizie(consilieri locali)care aproba bugetul aferent autoritatii contractante : Crasan Vergil, Dima Dorinel, Dinca Anton, Ene Emilian, Iliescu Miron, Iliescu Victor, Mihai Tite, Preda Eleonora, Radu Laurentiu, Rosescu Ion, Serban Nicolae, Turturoiu Maria Liliana, Ungureanu Gheorghe;Ungureanu Marian, Vasilescu Victor-Gabriel, Vilceanu Radu, Vinatoru Catalin Dorel. Certificat constatator emis de oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte cel putin: obiectul de activitate al ofertantului .Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;Certificatul Constatator va fi insotit de Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al ofertantului din care sa rezulte ca informatiile cuprinse in certificatul constatator sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este abilitat sa execute lucrari in conformitate cu codurile CAEN inscrise in certificatul de mentiuni emis de Registrul Comertului.Abilitatea solicitata se refera la existenta in obiectul de activitate inscris in certificatul emis de ORC a activitatilor care alcatuiesc obiectul prezentei achizitii.In cazul depunerii unei oferte comune (asociere) se va face dovada prin prezentarea certificatelor constatatoare ale asociatilor ca acestia sunt abilitati sa execute lucrarile aferente partii de contract ce le revin.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta : documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitatea persoanei juridice straine de a executa lucrarile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana.Nota : -Documentele pot fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?-In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.-Ofertantii straini vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare , isi asuma responsabilitatea pentru una din optiunile : a)in termen de 45 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii, vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania saub)ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane , vor imputernicii pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii.Cerinta minima ? ofertantii trebuie sa dispuna de atestare ANRE tip C1A, C2A.Ofertantii vor prezenta documente care sa dovedeasca atestarea ANRE tip C1A si C2A.
Acte normative pe care se fundamenteaza cerinta:
- art.93, alin.1, pct.2 din Legea nr. 123/2012;
- art.2 din Regulament aprobat prin Ordin ANRE nr.23/2013.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri a ofertantului in perioada anterioara care sa vizeze cel mult ultimii trei ani (fara a fi luat in considerare anul in curs) sa fie egala sau mai mare cu suma de 54.000.000 lei. In acest sens ofertantul va prezenta orice documente pe care le considera edificatoare pentru indeplinirea cerintei minime privind cifra de afaceri ? de exemplu : Informatii generale (Formular nr. 9) in original semnat si stampilat; bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor/etc. ? copii conforme cu originalul Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a documentelor depuse pentru demonstrarea cerintei privind cifra de afaceri. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor?persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si altor documente in cazul in care cele prezentate de ofertant nu sunt relevante
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna (asociere) atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Convertirea in lei si euro pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru- anul 2011(1 euro=4, 2379 lei), - anul 2012(1 euro=4, 4560 lei), - anul 2013(1 euro =4, 4190 lei).Convertirea in lei si alta valuta pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii 2011, 2012, 2013.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.Ofertantii trebuie sa prezinte lucrarile executate in ultimii 5 ani insosite de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioade si locul de executie a lucrarilor , modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau beneficiari privati.
Experienta similara : Se solicita ofertantului: executarea a minim o centrala fotovoltaica de 3 MWp, executarea de lucrari de pozare si mansonare cabluri curent alternativ 20 kv si curent continuu, executarea de lucrari de racordare la reteaua operatorului de distributie.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului- formular nr.12. Dotare tehnica minima : a)Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotare sau ca dispune (proprietate, leasing, sau prin contract/conventii de inchiriere) de urmatoarele tipuri de utilaje, echipamente necesare executiei de lucrari: -Excavator pe pneuri cu cupa de minim 0, 6mc; -Buldoexcavator; -Buldozer/incarcator frontal/vola; -Miniexcavator; -Cilindru ? compactor autopropulsat; -Basculante : capacitate standard/mare capacitate(cerinta determinate de cantaitatea de pamant si moloz ce trebuie transportata -pagina 46 din fisierul ? Liste cantitati? )
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani ( formular nr. 13 ? original )si acele resurse propuse a fi angajate in cadrul contracului.In cazul unei asocieri fiecare membru va complete formularul nr. 13
Lista personalului?cheie?care va fi angajat in cadrul contractului, descriere pe scurt a pregatirii profesionale si experientie ? Formular nr. 14.Pentru personalul cu responsabilitati, personal de conducere : lista trebuie sa fie insotita de CV-uri, copii ale diplomelor.Pentru personalul atestat/autorizat se solicita prezentarea doar a atestatului/autorizatiei.Fiecare persoana cu responsabilitati directe in realizarea proiectului va depune o Declaratie de disponibilitate ? formular nr. 15
Pentru fiecare membru din personalul de executie propus se va realiza o declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, cu nominalizarea personalului implicat, cat si specializarea fiecaruia
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate pentru indeplinirea contractului: a)Responsabili tehnici cu executia atestati pentru urmatoarele domenii: -constructii civile, energetice; -lucrari speciale de fundatii si de sustinere;conform Ordin MLPTL/2003 si Ordin ANRE 11/2013b)Responsabil cu protectia mediului c)Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii; d)Deserventi utialeje e)Fierari; f)Betonisti; g)Sef de santier; h)Responsabil cu asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale; i)Inginer constructor; j)Inginer topograf; k)Inginer geotehnic; Ofertantul persoana juridica straina va trebui sa indeplineasca aceleasi conditii ca si persoana juridica romana referitoare la personalul propus pentru indeplinirea contractului.
Informatii privind subcontractantii Se va completa Formularul nr. 16 - Declaratie privind partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Daca ofertantul declarat castigator foloseste subcontractanti, inainte de incheierea contractului de executie de lucrari, operatorul economic ofertant va prezenta autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Nota : Formularul privind subcontractarea se va introduce in documentatia de califare chiar daca ofertantul nu are nevoie de subocntractanti . In acest caz se va preciza (in cadrul formularului) ? nu este cazul ?
Informatii privind asocierea Se completeaza si se prezinta un accord de asociere in cazul in care anumite personae juridice vor depune oferta comuna ? Formular nr. 17. Se va desemna liderul asociatiei printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener. Structura sau constituirea asociatiei nu va fi modificata pe toata durata contractului decat cu aprobarea autoritatii contractante si numai in situatii exceptionale. Nota : Formularul privind asocierea se va introduce in documentatia de califare chiar daca ofertantul nu are nevoie de asociati . In acest caz se va preciza (in cadrul formularului) ? nu este cazul ?
Informatii privind tertul sustinator ? daca este cazul.In conformitate cu prevederile art. 186 alin.(2) si cele ale art. 190 alin.(2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economico financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficieaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta sa confirme faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate si/sau resursele tehnice si profesionale invocate.?Formularul nr. 18, Formularul nr.19, Formular nr.20, Formular nr.21
Informatii privind standarde de asigurare a calitatii-Ofertantii au obligatia de a prezenta certificat care sa ateste implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii pentru lucrarile acoperite de prezentul contract din seria ISO 9001 sau certificate echivalente , sau -Probe sau dovezi (documente prezentate in copie lizibila semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul) prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Certificatele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si vor fi prezentate in copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului . In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.
Informatii privind masurile de protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari-Ofertantii au obligatia de a prezenta certificat care sa ateste implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii pentru lucrarile acoperite de prezentul contract din seria ISO 14001 sau certificate echivalente sau -Probe sau dovezi ( documente prezentate in copie lizibila semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul) prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.Certificatul solicitat trebuie sa fie valabil la la data limita de depunere a ofertelor si va fi prezentat in copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului . In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa: -Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani-in original -Formularul nr.10 -Pentru fiecare contract declarat ca experienta similara ofertantul trebuie sa prezinte Fisa de experienta similara Formularul nr. 11-original.Convertirea in lei si euro pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respective.Convertirea in lei si alta valuta pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectivOfertantii vor prezenta: -inscris/inscrisuri din care sa rezulte beneficiarul( indiferent daca este privat sau autoritate publica), valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor( ex.: contract de executie de lucrari).- inscris/inscrisuri din care sa rezulte ca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit( ex.: proces verbal de receptie).Declaratie privind utilajele , echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Se va completa Formular nr. 12 impreuna cu anexa la acesta si orice documente relevante din care sa rezulte cele solicitate.Acest formular va fi insotit de angajamentul ferm al asociatilor din care sa reiasa ca acestia vor pune la dispozitia proiectului respectivele echipamente.Declaratie privind efectivul annual al personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani ? formular nr. 13 In cazul unei asocieri fiecare mebru va completa formularul nr.13In cazul unei asocieri fiecare membruva completa Formularul nr.14 si va cuprinde personalul propus de fiecare mebru al asociatiei in cadrul echipei care va duce la indeplinirea acestui contract, precizand pozitia pentru care este propusPentru fiecare membru din personalul de executie propus se va realiza o declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, cu nominalizarea personalului implicat, cat si specializarea fiecaruia, Declaratie de disponibilitate ? formular nr.15Formular nr. 16 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti.Formular nr. 17 ? Acord de asociereCompletare : Formularul nr.18 ?Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici Formular nr.19 ?Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici Formularele nr. 20 si 21 ? Declaratii tert sustinator tehnic si profesionalPrezentare Certificate, probe sau doveziPrezentare Certificate, probe sau dovezi
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
coeficient de depreciere
40%
Descriere: componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S64-103658din31.03.2012
Numarul anuntului in JO: 2012/S199-327249din16.10.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.02.2014 09:30
Locul: sala de sedinte a Consiliului Local al Orasului Topoloveni, strada Calea Bucuresti nr.111
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, persoane desemnate de UCVAP, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice? (POS CCE) 2007-2013- AP 4 ?Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice - DMI 4.2 ?Valorificarearesurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi? ?contract de finantare nerambursabila nr 1 RES din 04.11.2011, codSMIS 2578
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
1)Documentatia de atribuire este disponibila pe SEAP ? la Sectiunea ? Anunturi de participare ? Documentatie si clarificari - si poate fi accesata in mod direct si nerestrictionat de catre orice operator economic interesat.2)La nivelul porpunerii financiare operatorul economic va cuprinde ca element constitutive si distinct al acesteia, valorea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse ( fara diverse si neprevazute).3)Documentatia de atribuire incarcata pe SEAP este semnata electronic.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire se va utiliza o aplicatie care permite deschiderea si verificiarea oricarui tip de dpocument semnat electronic , indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care sunt semnate documentele.4)Toate solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi comunicate tuturor operatorilor economici prin publicarea acestora pe SEAP.Ofertantul castigator va fi acel ofertant care va intruni punctajul cel mai mare dintre ofertantii a caror oferta este admisibila. In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat castigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut.5)In cazul in care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor in cauza reofertarea propunerii financiare in plicuri inchise si sigilate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Topoloveni ? Biroul Contencios Administrativ
Adresa postala: strada Calea Bucuresti nr.111, Localitatea: Topoloveni, Cod postal: 115500, Romania, Localitatea: Topoloveni, Cod postal: 115500, Romania, Tel. +40 248666259, Email: [email protected], Fax: +40 248666469, Adresa internet (URL): www.topoloveni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 08:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer