Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie lucrari de executie crese si gradinite judetele Iasi si Neamt


Anunt de participare numarul 133010/15.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Bettina Teodorescu, Tel. +40 372111422, Email: [email protected], Fax: +40 372111483, Adresa internet (URL): www.mdrt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie lucrari de executie crese si gradinite judetele Iasi si Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Iasi si Neamt
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie lucrari de executie crese si gradinite judetele Iasi si Neamt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini si a fisei de date
Valoarea estimata fara TVA: 39, 816, 681RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
108 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 398.000lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare?90 zile calendaristice, de la data depunerii ofertelor. Garantia de participare se va constitui in conf. cu HG nr. 925/2006, art 86, 87. In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata aontractului, urmatoarea suma de 11.541, 67 RON, conform art. 2781*) alin. (1), lit. b) din OUG 34/2006. Date pentru constituirea garantiei de participare: Trezoreria Municipiului Bucuresti RO03TREZ7005005XXX004475, CUI 26369185.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare bancara se va completa ? formularul 13.Garantia de participare se va restitui in conformitate cu H.G. 925/2006, art.88 Cuantumul gar. de buna executie este de 3% din valoarea contractului fara TVA, conf. formular nr. 14. Garantia de buna ex. se va const.conf. art. 90 din HG 925/2006. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere cf.art. 4 din OG 34/2006 cu modif si compl. Acord de asociere?compl. formular ACORD DE ASOCIERE (sect. FORMULARE).In cz. asocierii mai multor op. econ., a se vedea OG 34/2006, art.186 (3)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratia privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;b) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;c) Declaratii privind calitatea de participant la procedura;d) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69-1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Lista personalului de conducere, din cadrul M.D.R.T., care detine functii de decizie:
-Valentin STANESCU, Director General, Directia Generala Lucrari Publice;
-Silviu POPESCU, coordonator, Directia Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii;
-Bogdan RAILEANU, Director General, Directia Generala Achizitii Publice;
-Alina DINCA, Director General, Directia Generala Economica si Administrativ;
-Mihai CALOTA, Director General, Directia Generala Juridica;
-Gheorghe NASTASIA, Secretar General
-Elena UDREA, Ministru.e) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;f) Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale, care sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara lunii in care se depun ofertele;g) Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget, care sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara lunii in care se depun ofertele. Certificatele se prezinta in original sau copie conform cu originalul.Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (constructii de cladiri). Certificatul se va prezenta in original sau copie conform cu originalul. Din certificat trebuie sa rezulte faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiaraDeclararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani: 2008, 2009, 2010 (sau dupa caz 2009, 2010, 2011) Cerinta minima: cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2008-2010/ 2009-2011) trebuie sa fie de minim 39.800.000 lei.
Dovada ca dispune de surse financiare
Dovada ca dispune de fondurile necesare derularii proiectului (dupa incheierea contractului)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea fiselor de experienta similara pentru contracte de executie lucrari.
Cerinta minima: Prezentarea a maxim 3 contracte similare executate in ultimii 5 ani, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 11.900.000 lei.
Fisele de experienta similara vor fi insotite de copii dupa elemente relevante ale contractelor (denumirea contractului, denumirea partilor, valoare, durata), procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si recomandare din partea beneficiarului. Ofertantii care prezinta contracte incheiate in alta moneda decat Lei sau Euro au obligatia de a efectua conversia in moneda Euro si Lei, la ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta minima: ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: 1 manager general de proiect in domeniul constructiilor civile si industriale cu experienta de minim 5 ani in inginerie si care a coordonat a cel putin un
proiect similar; 2 sefi de santier cu studii de inginerie-constructii si o experienta profesionala de cel putin 5 ani in inginerie, cu implicarea in aceasta calitate in cel putin un proiect similar; 1 responsabil tehnic cu
executia (RTE), atestati pentru domeniul I - Constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii, miniere; 4 ingineri sau subingineri constructii civile, industriale, cu vechime minima 3 ani in domeniu; 1 responsabil cu calitatea (C.Q.); Numirea unui coordonator in materie de securitate si sanatate in munca in perioada de executie;persoana desemnata va trebui sa respecte toate conditiile impuse de HG 300/2006.
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care
dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Cerinta minima: ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatoarele dotari si utilaje necesare pentru indeplinirea contractului indiferent de forma de detinere (proprietate, chirie sau concesiune ?
contract de leasing, contract de colaborare, angajament de punere la dispozitie): statie topo; statie betoane, 3 cilindri compactori, 5 auto basculante, 2 buldo escavatoare si o macara;
-laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor
Informatii privind subcontractantii. Conform art. 69?1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractantii vor completa declaratie pe proprie raspundere (a se vedea Formular 1C).
Standarde de asigurare a calitatii. Certificatul ISO 9001 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract (lucrari constructii de lucrari). (In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii.)
Standarde de asigurare a protectiei mediului. Certificatul ISO 14001 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract (lucrari constructii de lucrari).(In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este
obligatorie pentru fiecare membru al asocierii.)
Declaratie privind respectarea masurilor de protectie a mediului, pe toata durata de indeplinire a contractului.
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul economic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice la valoarea contractului.
Executantul, conform contractului, are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2012 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.03.2012 10:00
Locul: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Apolodor, nr.17, sect 5, Bucuresti, camera 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele desemnate sa participe la deschiderea ofertelor trebuie sa prezinte o imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al firmei, insotita de o copie a actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici ofertanti au obligatia de a vizita amplasamentele ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitii publice. In acest sens, vor depune o declaratie pe proprie raspundere.Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate.Pt. ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.Cf. Lg 346/2004-SECTIUNEA a 3-a, art. 16 (2) IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie.Societatile ofertante care se incadreaza in categoria IMM, conform Lg 346/2004 vor face dovada, pe proprie raspundere, indeplinirii cumulative a conditiilor privind numarul mediu anual de salariati si a cifrei de afaceri anuala. Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplineste conditiile de incadrare in categoria IMM. Lipsa acestei dovezi face ca asocierea sa nu mai beneficieze defacilitatile legii IMM-urilor.SUSTINEREA TEHNICA SI/SAU FINANCIARA: Se vor depune, daca este cazul, urmatoarele documente (Sectiunea FORMULARE): Formular DT, Formular DT1, Formular AT, Formular AF, Formulare 1, 1A, 1C.Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, protectia mediului conform Lg. 319/2006, HG 109/2006, OG 195/2005. Site-uri Internet pt. info: www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atacPersoana vatamata poate sesiza CNSC-ul in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MINITERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI / DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: Adresa postala: Apolodor nr. 17, sect 5 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Adresa internet (URL): www.mdrt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.02.2012 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer