Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie lucrari de modernizare/reabilitare pentru proiectul de investitii ?Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare si iluminat public in orasul Comanesti, jud. Bacau?.


Anunt de participare numarul 148540/14.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Comanesti
Adresa postala: Str. Ciobanus nr.2, Comanesti, judetul Bacau, Localitatea: Comanesti, Cod postal: 605200, Romania, Punct(e) de contact: Galusca Mihaila, Tel. +40 234374274, Email: [email protected], Fax: +40 234374278, Adresa internet (URL): Str. Ciobanus nr.2, localitatea Comanesti, cod postal: 605200, judetul Bacau, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate administrativ teritoriala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie lucrari de modernizare/reabilitare pentru proiectul de investitii ?Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare si iluminat public in orasul Comanesti, jud. Bacau?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Comanesti, judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de lucrari va cuprinde lucrarile de modernizare/reabilitare pentru proiectul de investitii ?Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare si iluminat public in orasul Comanesti, jud. Bacau?. Reteaua de strazi urbane avuta invedere de proiectul mentionat anterior este urmatoarea:
1.Cartier Vermesti: str. Ciresoaia;
2.Cartier zavoi: Bulevardul 1 Mai, Str. Librariei, Str. Liceului, Str. Tudor Vladimirescu, str. Pietricica;
3.Cartier Lunca de Jos: str. Vasile Alecsandri, str. Magurii, str. Ecoului, str. Narciselor, Str. Arinilor, str. Stadionului, str. Mihail Sadoveanu;
4.Centru: str. Parcului, str. Avram Iancu, str. Garlei, str. Aleea Parcului, str. Pietei, str. Gheorghe Donici, str. Gheorghe Doja, str. Nufarului, str. Sperantei, Str. Mihai Viteazul, str. Nicolae Ghica, str. Ciobanus;
5.Cartier Leorda: str. Poienii, Fundatura Poienii, str. Dorobanti, str.Mihail Kogalniceanu, str. Saivanului, str. Eugen Ghica, str. Mihai Eminescu, Fundatura Mihai Eminescu;
6.Cartier Laloaia: Str. Victoriei, str. Valea Poienii, str. Petru Rares;
7.Cartier Podei: str. Podeiului, str. Bradului, str. Luncii, str. Goantei, str. Fagului.Se vor executa urmatoarele lucrari de modernizare:
- sistem rutier nou;
- ranforsare sistem rutier;
- amenajarea trotuarelor;
- amenajare piste de biciclisti;
- lucrari refacere camine de canalizare;
- modernizarea parcarilor existente si executia de locuri noi de parcare;
- modernizarea intrarilor strazilor laterale;
- iluminat public;
- marcaje longitudinale pentru separarea sensurilor de circulatie, marcaje transversale pentru trecerile de pietoni, marcaje de preselectare pe benzile de circulatie si indicatoare rutiere de prioritate si de semnalizare a directiei de mers la intersectia cu toate strazile de pe traseul proiectat.Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 1.921.813, 50 lei fara TVA. Conform bugetului ponderea diverselor si neprevazutelor este de 5, 10% din valoarea estimata a lucrarilor de constructii, exceptand organizarea de santier.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233162-2-Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2)
45233260-9-Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
45316110-9-Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala estimata fara TVA pentru procedura licitatie deschisa - Lucrari de modernizare/reabilitare pentru realizarea proiectului de investitii ?Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare si iluminat public in orasul Comanesti, jud. Bacau? este de 40.358.083, 58 lei fara TVA, echivalent a 8.888.858, 35 euro fara TVA la cursul BCE din data de 27/11/2012, adica 1 euro = 4.5403 lei, din care:
- 37.682.617, 73 lei fara TVA, echivalentul a 8.299.587, 63 euro fara TVA reprezinta lucrari de constructii;
- 753.652, 35 lei fara TVA, echivalentul a 165.991, 75 euro fara TVA reprezinta organizarea de santier aferenta lucrarilor de constructii;
- 1.921.813, 50 lei fara TVA, echivalentul a 423.278, 97 euro reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute.Ponderea diverselor si neprevazutelor este de 5, 10% din valoarea estimata a contractului de achizitie, exceptand organizarea de santier.
Valoarea estimata fara TVA: 40, 358, 083.58RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare are o val. de 768.000 lei, fiind valabila 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Perioada de valab. a GP este egala cu perioada de val. a ofertei. Modalitati de constituire: scrisoare de garantie bancara in favoarea autor. contr. ? original; un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ? original; virament bancar in contul autor. contr. RO 88TREZ1545006XXX000178, Trez. Orasului Moinesti; se va prezenta o copie lizibila dupa OP cu stampila bancii. In cazul ofertelor depuse in valuta cursul leu/valuta va fi stabilit cu 5 zile inaintea de data limita stabilita pt. depunerea ofertelor conf. cursului emis de BNR. In cazul ofertantilor sau grupului de ofertanti din categ. IMM (se vor prezenta doc. conf. Legii 346/2004), val. se reduce la 50%. Daca CNSC respinge contestatia depusa de un operator ec., autoritatea contr. va retine din GP in raport cu val. estimata a contractului, in conf. cu art. 278 ind.1 din OUG 34/2006. GBE se constituie in cuantum de 10% din val. fara TVA a contractului, conform art. 90, alin 1 din H.G. 925/2006.Modul de constituire a GBE: scrisoare de garantie de buna executie;instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ? original; retineri succesive din sumele datorate facturilor partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la dispozitia autoritatii contr., un cont la unitatea Trezoreriei Statului. Suma initiala depusa de contractant in contul de disponibil deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul contractului, autoritatea contractanta trebuie sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept GBE. Restituirea GBE conf. art. 92, alin. 3 din HG 925/2006 modificata si completata. Pentru IMM-uri se va tine cont legea 346/2004, art. 16 alin (2).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European pentru Dezvolatare Regionala 80, 35 %Bugetul de Stat 17, 65 %Bugetul Local 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintei: -Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul nr. 1 ? Declaratie privind situatia personala a operatorului economic, completat in original, datat, semnat, prin care sa se ateste faptul ca ofertantul in ultimii 5 ani de activitate nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
Aceasta declaratie trebuie prezentata in mod obligatoriu, daca este cazul, si de tertul sustinator.Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Cerinta 2Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintei: Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul nr. 1 ? Declaratie privind situatia personala a operatorului economic, completat in original, datat, semnat.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
- a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
- in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.Cerinta obligatorie: Cazier fiscal al societatii si al administratorului. Acest document se va prezenta sub oricare forma precizata la art. 5 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011, respectiv in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar perioada de valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta obligatorie: Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale de pe raza carora societatea are sediul social si punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat si legalizate), in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, conform Notificarii nr. 149/24.09.2013 emisa de ANRMAP. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.Cerinta obligatorie: Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat, legalizate), in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, conform Notificarii nr. 149/24.09.2013 emisa de ANRMAP. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea certificatelor in original sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata, insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci ofertantul va redacta o declaratie pe propria raspundere prin care va specifica faptul ca nu se afla in nici una din situatiile de la punctul 2.Daca vor exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate.Atentie! In cazul neprezentarii declaratiei si certificatelor ofertantul/ candidatul/ concurentul va fi declarat inacceptabil.Ofertantul va completa o declaratie pe propria raspundere in care va declara calitatea in care participa la procedura de achizitie in conformitate cu Formularul nr. 2 ? Declaratia privind calitatea de participant la procedura completat in original, datat, semnat si stampilat.Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Cerinta 3
In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia de conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: ? Viorel Miron ? primar;
? Ciocan Nicolae ? viceprimar;
? Gherber Daniela ? Director economic;? Chirila Daniela ? Secretar? Consilieri locali ? ALBOAIE SIMION, ALBU LILIANA, ARDELEANU TOMITA, BUDACA VASILE, CALOIANU EMILIA, CIOBANU ADRIAN, DOBRESCU MIHAIL, DOLIS GHEORGHE, GHENADE DANIEL, JITARU AUGUSTIN, LAIC ROBERT CONSTANTIN, LAZAR COSTICA, MANOLACHE VASILE, MAZILU CLAUDIN, PANDELAS PETREA, POPOI ION, POSEDARU DANIL, VASLOVANU STEFAN.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Atat operatorii economici participanti la procedura, indiferent de calitatea acestora (ofertant/ofertant candidat/ofertant asociat/subcontractant) cat si tertii sustinatori vor trebui sa respecte art. 691 din OUG 34/2006 modificata si completata, conform caruia ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.? In acest sens ofertantii vor completa Formularul nr. 3 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atasat prezentei.Cerinta 4
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa completeze certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Fiecare ofertant/candidat la procedura va prezenta certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta, completat conform Ordinului 314/2010 emis de A.N.R.M.A.P si atasat prezentei (Formular nr. 4 - Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta).Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Operatorii economici ofertanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a executa lucrarile ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos, pentru partea din contract pe care o va executa in cadrul contractului.In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta.Daca exista incertitudini referitoare la documentele prezentate de ofertanti, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.Modalitati de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat operatorul economic cu informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator. Acesta se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;prezentarea atestatului ANRE de tip C2A pentru ?executarea de linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0, 4 kV ? 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV ?. Acest atestat a fost solicitat in acord cu prevederile Ordinului nr. 24/2007 actualizat in 2010 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, emis in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 precum si cu prevederile HG nr. 90/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.Documentele solicitate anterior vor putea fi prezentate, conform art. 5 din Ordinul 509/2011 emis de ANRMAP in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta aceste documente traduse in limba romana de traducator autorizat, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridice/fizice straine: - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident;
- sa prezinte atestat ANRE de tip C2A pentru ?executarea de linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0, 4 kV ? 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV ?. Acest atestat a fost solicitat in acord cu prevederile Ordinului nr. 24/2007 actualizat in 2010 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, emis in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 precum si cu prevederile HG nr. 90/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in original sau copie legalizata.Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere fiecare asociat va prezenta documentele mentionate, pentru partea de contract pe care o va realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 (Cash-flow)Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cash-flow de executie a lucrarii in valoare de minim 9.600.000, 00 lei pentru o perioada de 5 luni.In cazul unei asocieri, cerinta poate fi indeplinita prin cumul.Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.Echivalentul in lei a valorii cash flow-ului exprimat in alta valuta decat leul, se va calcula utilizand cursul leu/alta valuta comunicat de BNR pentru data publicarii anuntului de participare.
Cerinta nr. 2 (Cifra de afaceri)
Operatorii economici vor prezenta cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), a carei valoare trebuie sa fie de minim 76.800.000, 00 lei fara TVA.Pentru unitatile economice infiintate in ultimii trei ani se va lua in calcul cifra medie de afaceri globala incepand cu data infiintarii si pana in prezent.Se va completa si de va depune, in original, Formularului nr. 5 - ?Informatii generale?.Pentru IMM-uri se va tine cont si de facilitatile oferite de legea 346/2004, inclusiv de art. 16 alin (2) (Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru participare si garantia de buna executie cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.) ? Formular nr. 6 - Declaratie IMM.Pentru dovedirea indicatorului de cifra de afaceri din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), autoritatea contractanta solicita prezentarea oricaror documente edificatoare care sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiaraCifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual al BNR astfel:
? in anul 2010, 1 euro = 4, 2099 Ron;
? in anul 2011, 1 euro = 4, 2379 Ron;
? in anul 2012, 1 euro = 4, 4560 Ron;Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie cursul de schimb mediu anual emis de catre BNR. (www.bnr.ro).In cazul unei oferte comune, cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati.La evaluarea situatiei economico-financiare, nu se iau in considerare datele subcontractantilor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte atat fisele de Informatii generale cat si copii ale documentelor edificatoare care atesta capacitatea economico-financiara a acestora.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus (original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul).Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta documente emise de institutii bancare sau orice alte documente doveditoare ale indeplinirii cerintei, in original.Se vor completa si se vor depune, in original, Formularul nr. 5 - ?Informatii generale?, Formularul nr. 6 - Declaratie IMM.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 (Experienta similara)
Ofertantii economici trebuie sa prezinte o declaratie insotita de o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, conform art. 188 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Ofertantii vor dovedi executarea de lucrari similare in baza a maxim 3 contracte a caror valoare sau valori cumulate sa fie cel putin egala cu valoarea de 38.436.000, 00 lei fara TVA, care sa includa: lucrari de constructii/reabilitare drumuri, lucrari de iluminat, lucrari de amenajare piste de biciclisti/lucrari de realizare trotuare.Pentru contractul prezentat ca experienta similarain Anexa la Formularul 7 se vor prezenta: - certificate de buna executie pentru cele mai importante lucrari, conform art. 188 alin.(3) lit. a) din OUG 34/2006 modificata si completata. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada, si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Pentru calculul echivalentei leu/valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta 2 (Echipamente necesare pentru executarea contractului)
Ofertantul este obligat sa demonstreze ca va dispune pe perioada de implicare efectiva in executia lucrarilor de constructii de urmatoarele utilaje/ echipamente/instalatii:
1.laborator gradul II pentru mixturi asfaltice si betoane;2.excavator;3.finisor/repartizor de mixturi asfaltice;4.autocisterna;5.statie de betoane;6.statie de mixturi asfaltice;
7.buldoexcavator;8.autogreder;9.cilindru compactor de terasamente;10.cilindru compactor pentru asfalt;
11.autobasculanta;12.autobetoniera;13.perie mecanica;14.automacara;15.autogudronator;16.buldozer;17.statie totala ridicari topo.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Ofertantii economici isi rezerva dreptul de a stabili numarul de utilaje si echipamente necesare indeplinirii contractului de lucrari de executie, supus prezentei proceduri de achizitie (cu respectarea utilajelor minim necesare precizate in sect. III.2.3.a), prin dimensionarea acestora in functie de natura si complexitatea lucrarilor).
Pentru utilajele, mijloacele de transport in proprietate se vor anexa documentele de proprietate, respectiv facturi sau contracte de leasing. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/laborator etc. trebuie sa prezinte un contract/precontract de inchiriere, comodat, un angajament (conform art. 190 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) sau orice alta forma de dispozitie asupra acestora.
Pentru dispozitia ofertantului asupra statiei de betoane si statiei de mixturi asfaltice, operatorii economici pot prezenta ca variante si contracte/angajamente de furnizare betoane, respectiv mixturi asfaltice.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate.
Cerinta 3 (Personal de care dispune operatorul economic in vederea derularii contractului)
Se va face dovada asigurarii personalului de specialitate pentru lucrarile de constructie: manager de proiect cu studii superioare. Se solicita o experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu cele care fac obiectul procedurii ? 1 persoana;sef de santier, inginer cu studii superioare, specializarea CFDP cu experienta generala de minim 5 ani in domeniul ingineriei constructii drumuri, experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar ? 1 persoana;responsabil tehnic cu executia (RTE), atestat in domeniul II (constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie), atestare dovedita cu unCertificatde atestare tehnico-profesionala, insotit de legitimatia valabila la data limita a depunerii ofertelor ? 1 persoana;
-expert autorizat ANCPI/OCPI sau echivalent cu autorizatia valabila la data limita de depunere a ofertelor - 1 persoana;
-responsabil cu controlul calitatii, domeniul constructii rutiere inginer cu studii superioare, specializarea CFDP, desemnat prin decizie interna valabila la data limita a depunerii ofertelor ? 1 persoana;
-responsabil Protectia Mediului ? absolvent studii superioare de profil inginerie sanitara si protectia mediului finalizate prin diploma de licenta sau echivalent/absolvent studii superioare cu certificat de absolvire cursuri in domeniul protectiei mediului eliberat de institutii abilitate, cu experienta specifica de minim 3 ani in domeniul protectiei mediului;
- responsabil in materie de sanatate si securitate in munca ? prezentarea unei diplome de studiu sau a unui certificat de absolvirea cursurilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -1 persoana;sefi punct de lucru, diploma de inginer cu studii superioare, specializarea CFDP, cu experienta profesionala in domeniul infrastructurii rutiere, constructii drumuri, de minim 3 ani ? 3 persoane;
- specialist atestat ANRE pentru functia responsabil tehnic cu executia, fiind abilitat sa execute lucrari in instalatii electrice de joasa tensiune si medie tensiune (conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatiile electrice din sisteme electroenergetice ? Revizia 4 - Ordinului nr. 24/2007) ? 1 persoana.Pentru personalul de specialitate solicitat trebuie prezentate urmatoarele documente pentru a face dovada experientei in domeniu:
- CV-urile personalului de specialitate solicitat in vederea realizarii contractului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, datate si semnate in original;
- declaratii de disponibilitate pentru intreg personalul de specialitate solicitat in vederea realizarii contractului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, semnate in original;
- diplome de studiu pentru personalul de specialitate solicitat in vederea realizarii contractului (cu excepta responsabilului tehnic cu executia, personalului atestat ANRE, ANCPI/OCPI);
- certificate de atestare tehnico ? profesionala si legitimatie, in termen de valabilitate, pentru persoanele cu calitatea de responsabil tehnic cu executia;
- decizii interne de numire din partea angajatorului pentru a desfasura activitatea de responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii;
- autorizatii ANCPI/OCPI pentru expertul specializat in masuratori terestre si
cadastru conform Ordinului nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea presoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.Pentru RTE, specialisti ANRE, ANCPI, OCPI se solicita doar prezentarea atestatului/autoriza?iei si a declaratiei de disponibilitate.In evaluarea ofertelor, in vederea indeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele suport relevante care atesta experienta solicitata si care vor fi acceptate de autoritatea contractanta pot fi copie de pe contract de munca, copie de pe contract de colaborare/prestari servicii, copie de pe Revisal, recomandare sau orice alte documente relevante prin care se face dovada indelinirii experientei/cerintei solicitate. De asemenea, mentionam faptul ca in vederea indeplinirii criteriului de calificare solicitat se accepta si prezentarea ?angajamentului de participare? conform art. 183, alin. 3 lit. b din OUG 34/2006.Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)Cerinta 4
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, indiferent de ponderea si specializarea acestora, conform cu Formularul nr. 30.
Cerinta 5
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului- completarea Formularului nr. 24 - ?Acord de asociere? in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica?.Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta, inaintea semnarii contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 1
SR EN ISO 9001 sau echivalent
Se vor prezenta, in copie, certificate cu termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, care sa ateste implementarea standardului de management al calitatii (SR EN ISO 9001 sau echivalent) corespunzatoare activitatilor aferente obiectului procedurii.
Conform prevederilor Anexei 2 din Ordinul 509-2011, in cazul unei asocieri, documentul solicitat se va depune individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o va realiza.
Daca operatorul economic nu detine certificatul de calitate, atunci se accepta si raportul de audit finalizat din care sa reiasa ca ofertantul va primi certificatul de calitate.
Cerinta nr. 2
SR EN ISO 14001 sau echivalent
Se vor prezenta, in copie, certificate cu termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, care sa ateste implementarea standardului de management al mediului (SR EN ISO 14001 sau echivalent) corespunzatoare activitatilor aferente obiectului procedurii.Conform prevederilor Anexei 2 din Ordinul 509-2011, in cazul unei asocieri, documentul solicitat se va depune individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o va realiza.
Daca operatorul economic nu detine certificatul de management al mediului, atunci se accepta si raportul de audit finalizat din care sa reiasa ca ofertantul va primi certificatul de management al mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa si va depune in original - Formularul 7 - ?Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani? insotit deAnexa la Formular 7 ?Experienta similara? pentru contractele prezentate ca experienta similara.Ofertantul va completa si depune in original urmatoarele: - formularul nr. 8 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice;
- formular nr. 28 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici;
- formular nr. 29 ? Declaratie tert sustinator privind utilajele puse la dispozitia ofertantului;
- formularul nr. 1 ? Declaratie privind situatia personala a operatorului economic pentru persoana care asigura sustinerea ofertantului.Formularul nr. 9 ?Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere?;
- formular nr. 32 ? Declaratie tert sustinator privind personalul pus la dispozitia ofertantului;
- Formular nr. 10 ? CV;
- Formular nr. 11 - declaratie de disponibilitate;
- Formularul nr. 9 ?Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere?;
- formular nr. 32 ? Declaratie tert sustinator privind personalul pus la dispozitia ofertantului;
- Formular nr. 10 ? CV;
- Formular nr. 11 - declaratie de disponibilitate;Se solicita dupa caz, completarea Formularului nr. 30 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, respectv Formularul nr. 31 - Model acord de subcontractare.Se solicita dupa caz, completarea Formularului nr. 25 ? Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.Copie dupa certificat sau Raportul de audit.Copie dupa certificat sau Raportul de audit.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie acordata lucrarii - exprimat in luni P(2)
20%
Descriere: Perioada de garantie acordata lucrarii - exprimat in luni P(2)
3.
Numarul de zile cu restrictionari de circulatie P(3)
20%
Descriere: Numarul de zile cu restrictionari de circulatie P(3)
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 12:00
Locul: Sediul Primariei orasului Comanesti, str. Ciobanus, nr.2, Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de catre operatorii economici sa asiste la deschiderea ofertelor avand imputernicire scrisa, conform modelului anexat in sectiunea formulare-formular 23.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile ale oraselor - poli de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1. ? ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, sub-domeniul ?Poli de dezvoltare urbana?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carei oferta are pretul cel mai mic. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au si preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Se va reoferta factorul de evaluare Pretul oferit in lei fara TVA, operatorul economic care prezinta cel mai scazut pret fiind desemnat castigator.La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (5, 10%) la valoarea propunerii financiare constituite/depusa (fara diverse si neprevazute). Mentionam ca, in acord cu prevederile HG 28/2008 cheltuielile aferente organizarii de santier nu sunt purtatoare de cheltuieli diverse si neprevazute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform articolului 256(2) din OUG 34/2006, modificata si completata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Orasul Comanesti, judetul Bacau ? compartimentul juridic
Adresa postala: Str. Ciobanus nr.2, localitatea Comanesti, judetul Bacau, Localitatea: Comanesti, Cod postal: 605200, Romania, Tel. +40 234374274, Email: [email protected], Fax: +40 234374278, Adresa internet (URL): www.primariacomanesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 09:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer