Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 140708 | 14123 | 141870 | 141916 | 142745 | 14331 | 14427 | 144333 | 145020 | 145100 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie lucrari de proiectare si executie sisteme de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apa a localitatilor din judetul Covasna


Anunt de participare numarul 132835/04.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Anca Udristeoiu, Tel. +40 372111432, In atentia: Bogdan Raileanu, director general, Email: [email protected], Fax: +40 372111445, Adresa internet (URL): www.mdrt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie lucrari de proiectare si executie sisteme de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apa a localitatilor din judetul Covasna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: judet Covasna
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie lucrari de proiectare si executie sisteme de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apa a localitatilor din judetul Covasna
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45230000-8 - Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie lucrari de proiectare si executie sisteme de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apa a localitatilor din judetul Covasna.Valoarea estimata a serviciilor de proiectare este de maxim 1.719.639, 94 ron fara tvaValoarea estimata a executiei lucrarilor este de maxim 57.321.331, 03 ron fara tva
Valoarea estimata fara TVA: 59, 040, 970.97RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
108 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui in conformitate cu H.G. nr. 925/2006, art 86, 87.In cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare in conformitate cu art. 278^1 lit. d din OUG. 34/2006 suma de 11.930 lei.Date pentru constituirea garantiei de participare: Trezoreria Municipiului Bucuresti RO03TREZ7005005XXX004475, CUI 26369185.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare?90 zile calendaristice, de la data depunerii ofertelor. Cuantumul garantiei de participare este de 300.000 lei.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare bancara se va completa ? formularul 13.Garantia de participare se va restitui in conformitate cu H.G. 925/2006, art.88. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 3% din valoarea contractului fara TVA, in conformitate cu contractul de executie de lucrari, conform formular 14.Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor avea in vedere si prevederile HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Acord de asociere ? completarea unui formular (formularul ACORD DE ASOCIERE sectiunea FORMULARE).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Completare Formular 1, Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Completare Formular 1A, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Completare Formular 1B, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indic.1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Completare Formular 1C.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Elena Gabriela Udrea ? MinistruGheorghe Nastasia ? Secretar GeneralMihai Calota ? Director general (Directia Generala Juridica)Alina Dinca ? Director general (Directia Economica si Administrativa)Valentin Stanescu ? Director general (Directia Generala Lucrari Publice)Silviu Popescu ? Director general (D.P.N.D.I)Bogdan Raileanu ? Director general (Directia Generala Achizitii Publice)Certificate conform art. 182 din OUG 34/2006-Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor si Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul de stat din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor, Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Completare Formular 2. Certificatul constatator eliberat de ORC care atesta faptul ca, acesta nu este in stare de faliment ori lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (servicii de proiectare si executie, lucrari apa si canalizare).Certificatul se va prezenta in original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de achizitie, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada ca dispune de surse financiare
Informatii privind situatia economico-financiara.
Declararea cifrei de afaceri medie anuala globala pe ultimii 3 ani: 2008, 2009, 2010. Cerinta minima: cifra de afaceri medie anuala globala pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de minim 100.000.000 lei.In cazul in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului minim impus si prin raportare la ultimi 3 ani financiari incheiati, respectiv 2011, 2010, 2009. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul economic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele serv similare prestate in ultimii 3 ani si lucrari similare executate in ultimii 5 ani
Fise experienta similara, pentru contracte al caror obiect a fost servicii de proiectare si/sau executie alimentare cu apa si/sau sisteme de canalizare. Pentru PROIECTARE se va prezenta un contract similar privind proiectarea sistemelor de canalizare si/sau alimentare cu apa, prestat in ultimii 3 ani. Pentru EXECUTIE se vor prez max 3 contracte similare, executate in ultimii 5 ani, avand ca obiect executia de lucrari alimentare cu apa si/sau canalizare, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 15.000.000 lei. Ofertantii care prezinta contracte incheiate in alta moneda decat lei sau euro au obligatia sa faca conversia in moneda euro si lei. Fisele de exp similara vor fi insotite de copii dupa elemente relevante ale contractelor (denumirea contractului, partile contractactului, valoarea contractului, durata contractului), procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, recomandari din partea benefic.
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat.
Personal min: A.PROIECTARE: 2 proiectanti-ing. absolv.ai unui institut/univers. de constr. in specializ. ing. sanitara si prot. mediului (alimentare cu apa si canalizare) si/sau Fac. Hidrotehn./Imbunatat. Funciare care vor face dov. unei specializ. in alimentare cu apa si canalizare; 2 ing./ subing./topometristi autoriz. topo pt lucr. in sist. de proiectie Stereografic. B.EXECUTIE: 1 manag.gen.de proiect, ing. absolv. al unui institut/univer. de constr. in specializ. ing. sanitara si protec. med. (alimentare cu apa si canalizare) si/sau Fac. Hidrotehn./Imbunatat. Funciare care va face dov. unei specializ. in alimentare cu apa si canalizare, cu exp. prof. de min. 5 ani in ing., care a coord. cel putin 1 proiect similar (priv. nat. lucr.);2 sefi santier absolventi (vezi studii managerul de proiect);2 RTE, atestati pt. dom. IX. Constructii edilitare si de gospodarire comunala;8 ing./subing. cu vech. de min.3 ani in ing/subing cu studii (ca la manager proiect); 2 repon. cu CQ
Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic. PT. PROIECTARE (utilaje min. necesare): -statie topo; -program de proiectare CAD pentru predarea PT si DE. PT. EXECUTIE (utilaje min. necesare): -4 cilindri compactori, -10 autobasculante, -4 excavatoare cu cupa; -7buldo - excavatoare de sapat in spatii inguste; -2 incarcatoare frontal pe pneuri si/sau senile, -2motocompresoare, -Sapator mecanic de transee cu ingropare automata de PHD; -2 masini de taiat asfalt; -10 Utilaje de imbinat conducte; -2 Instalatii de forat la mica si medie adancime; -1 Instalatii de executat foraj orizontal dirijat; -4 Echipamente pentru epuismente (pompe de apa sau vid) -2 macarale; -Ofertantul va face dovada ca dispune de 1 laborator autorizat gradul 2 pentru determinarile necesare la executia lucrarilor.
Informatii privind subcontractantii.
Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34/2006 (formular 1C)
Certificatul ISO 9001 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract
Certificatul ISO 14001 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract
Declaratie privind respectarea masurilor de protectie a mediului, pe toata durata de indeplinire a contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2012 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului: Operatorii economici ofertanti au obligatia de a vizita amplasamentele ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitii publice. In acest sens, vor depune o declaratie pe proprie raspundere. Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: -imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, -copie act identitate. Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. IMM-urilor benef de o reducere de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia de participare si de garantia de buna executie. Societatile ofertante care se incadreaza in categoria IMM conform Legii 346/2004 vor prezenta o declaratie pe proprie rasp in acest sens. Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conformitate cu art. 186 si 190 din OUG, ofertantul isi poate demonstra situatia economica si/sau financiara si situatia tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prez un angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoanele care asigura sustinerea tehnica si/sau financiara, vor completa formularele 1 (privind art. 180) si 1A (pt art. 181 lit a), c^1), d). Modelele de formular de angajament ferm se regasesc in fisierul ?Formulare? (Formulare AF, AT, DT, DT1). In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la comunicarea deciziei C.N.S.C.-ului - Curtea de Apel, Sectia de contencios-administrativ si fiscal, conform art 283 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MDRT- Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Adresa internet (URL): www.mdrt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2012 10:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer