Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie lucrari pentru obiectivul "Parc Tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova"


Anunt de participare numarul 129184/25.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala:  Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0251411752, In atentia:  Demetra Lupu Visanescu, Email:  [email protected], Fax:  0251411752, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie lucrari pentru obiectivul "Parc Tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Universitatea din Craiova,
Craiova Str. A.I.Cuza nr. 24
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie lucrari pentru obiectivul "Parc Tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214000-0 - Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45320000-6-Lucrari de izolare (Rev.2)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
45400000-1-Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 40, 033, 029RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 800660 lei (400330 lei IMM-uri) Garantie de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se va efectua, din alocatii bugetare si venituri proprii, in termen de 90 zile de la emiterea facturii pe baza de situatii de lucrari real executate confirmate de autoritatea contractanta.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii priv calitatea de participant la procedura;
- Declaratii priv eligibilitatea;
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Declaratie privind incadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006.
- Documente care demonstreaza neincadrarea in prev. art 181,
- Certificate de atestare fiscala privind plata datoriilor la Bugetul consolidat - original sau copie semnata si stampilata "conform cu originalul"- Certificate de atestare fiscala privind plata datoriilor la Bugetul local- original sau copie semnata si stampilata "conform cu originalul";
- Cazier judiciar administrator, cazier judiciar operator economic( ptr statul unde este aplicabil)- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- Persoane juridice/fizice straine: pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale- Lichiditate patrimoniala- Bilant contabil 2008, 2009, 2010 vizat si inregistrat de organele competente ? copie semnata si stampilata conform cu originalul
- Scrisoare de bonitate din partea unei banci- ofertantii nerezidenti: traduceri autorizate in limba romana a documentelor de mai sus
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Fisa de informatii generale ?care contine informatii privind ofertantul in care se va preciza foarte clar adresa de corespondenta, numere de telefon si fax, precum si cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani . Nivelul minim al cifrei medii de afaceri, realizata pe ultimii trei ani respectiv 2008, 2009, 2010trebuie sa fie mai mare sau egal cu 70.000.000 lei - Se solicita o lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100) de mai mare sau egala cu 100% - lichiditatea generala va fi calculata de operatorul economic si va fi verificata de comisia de evaluare pe baza datelor din bilantul de la 31.12.2010-Bilantul contabil din anii precedenti, respectiv 2008, 2009 si 2010 vizat si inregistrat de organele competente ? copie semnata si stampilata conform cu originalul. -Scrisoare de bonitate din partea unei banci
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Standarde de asigurarea calitatii- Standarde de protectia mediului- Autorizari
- Lista principalelor lucrari executate- Recomandari- Efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere- Resurse umane- Resurse tehnice- Informatii privind subcontractantii/asociatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Se solicita certificari in conformitate cu SR ISO 9001:2000, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 pentru pentru toate domeniile de activitate din obiectul contractului;Copie semnata si stampilata ?conform cu originalul? dupa autorizatia ANRE pentru alimentare cu energie electrica, Copie semnata si stampilata ?conform cu originalul? dupa autorizatia ANRGN pentru instalatie alimentare cu gaze naturale-Valoare cumul a cel mult 3 contracte executie de lucrari de constr civile si industr si instal aferente: mai mare sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA ; -Recomandarile sa fie emise de benef. acelorcontracte (maxim 3), din lista princip. lucrari executate, a caror val cumulata este egala sau mai marecu 40.000.000 lei fara TVA; -Decl priv efectiv mediu anual al pers angajat si al cadrelor de cond, CV-uri, acte calificari, dipl studii; -Cerinte minime pentru expertii cheie propusi pentru realizarea contractului: -Manager de proiect inginer cu experienta in executia lucrarilor de constructii civile si industriale de cel putin 5 ani. -Conducatori de lucrariminim 3 ingineri, dintre care 1 inginer specialist in constructii civile si industriale si 2 ingineri specialisti in instalatii, toti cu vechime de minim 5 ani-Responsabili tehnici cu executia ? minim 1(un) specialist in constructii civile si industriale si 1 (un) specialist in instalatii in constructii atestati conform legii si cu o vechime de minim 3 ani de la atestare -Responsabili control tehnic de calitate? autorizat I.S.C., pe domeniile de activitate aferente obiectului contractului de executie; -Specialist autorizat ? instalatii electrice ? atestat ANRE -Specialist autorizat ? instalatii gaze ? atestat ANRGN;
- Se va prezenta obligatoriu coordonatorul in materie de securitate si sanatate autorizat legal, in conformitate cu HG nr. 300/2006-Lista utilajelor pentru indeplinirea contractului; -Lista asociati/ subcontractanti, acord asociere daca e cazul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de garantie
25%
Descriere: ConformDocumentatiei de atribuire
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul. Se va desfasura o singura runda de o zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S61-098532 din 29.03.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.10.2011 10:30
Locul: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, DGAE, Serviciul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Sursa de finantare - fonduri bugetare si venituri proprii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, Nr.6, Sector3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Serviciul Contencios
Adresa postala:  Str. Libertatii, Nr.19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200421, Romania, Tel. 0251/415.899, Fax:  0251/415.899
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2011 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer