Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie lucrari pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare si extindere spatii de invatamant si cazare Facultatea de Mecanica Craiova P+4, D+P si desfiintarea constructiei C4 Calea Bucuresti, nr.107, Craiova"


Anunt de participare numarul 145915/22.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Gabriel Perieteanu, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie lucrari pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare si extindere spatii de invatamant si cazare Facultatea de Mecanica Craiova P+4, D+P si desfiintarea constructiei C4 Calea Bucuresti, nr.107, Craiova"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Craiova, Calea Bucuresti nr. 107 Complex Mecanica
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie lucrari pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare si extindere spatii de invatamant si cazare Facultatea de Mecanica Craiova P+4, D+P si desfiintarea constructiei C4 Calea Bucuresti, nr.107, Craiova"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214700-7 - Lucrari de constructii de campusuri universitare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie lucrari pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare si extindere spatii de invatamant si cazare Facultatea de Mecanica Craiova P+4, D+P si desfiintarea constructiei C4 Calea Bucuresti, nr.107, Craiova"
Valoarea estimata a contractului (lei fara TVA): 34.850.281, 40 leidin care: - valoare estimata lucrari constructii montaj - 31.796.137, 00 lei, - valoare estimata organizare de santier - 316.497 lei si- cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 8, 61% din valoarea estimata lucrari constructii montaj - 2.737.647, 40 lei. Conform HG 28/2008 procentul de diverse si neprevazute nu se aplica la valoarea estimata a cheltuielilor privind organizarea de santier.Lucrarile reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute se vor executa numai daca conditiile concrete o impun.
Valoarea estimata fara TVA: 34, 850, 281.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 642.252 lei.Perioada de valabilitate ? cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ( 120 de zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor, din anuntul de participare)1. Modul de constituire: ? Prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (polita de asigurare, altele), care se prezinta in original ? formularul 4 -original? Ordin de plata in contul deschis la Trezoreria Craiova RO95TREZ2915005XXX000144 cod fiscal 4553380 copie a OP confirmat de banca? Numerar depus la casieria Universitatii din CraiovaIntreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a garantiei de participare in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004Pentru garantia de participare depusa in euro sau alta valuta, cursul pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta este cursul BNR prezentat la acea data care este anterioara datei limite de depunere a ofertelor, cu 5 zile. In termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la semnarea contractului, executantul va prezenta beneficiarului, garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului de lucrari. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ? Formularul 16- Prin oricare dintre formele de la art.90 alin 1)-3)din HG 925/2006. Totodata se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011.Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de o reducere cu 50% a garantiei de buna executie in conf. cu art. 16 din legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 , Domeniul major de interventie 3.4. Plata in 30 de zile, cu respectarea OUG nr. 34/2009.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratii privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 8 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original.Cerinta nr. 2 Declaratii privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta formular 2A completat, in original.Cerinta nr. 3 Cazier fiscal
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta: cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. Pentru persoane juridice, se va prezenta atat cazierul fiscal al administratorului (administratorii) societatii cat si cel al persoanei juridice.Cerinta nr. 4 Cazier judiciar
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta: A. Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei sau dupa caz pentru toti administratorii firmei, precum si pentru persoana imputernicita sa semneze oferta, directori de companii sau orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste ofertantul, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?.B. Certificat de cazier judiciar pentru firma/companie, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 5: Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? formular 2B, in original.Cerinta nr. 6 Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 69^1Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 ?- formular 2C, in original.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Nr. crt. Numele si prenumele Functia1 Prof. univ. dr. Dan-Claudiu Danisor - Rector2 Prof. univ. dr. Ion Vladimirescu - Presedintele Senatului Universitatii din Craiova3 Prof. univ. dr. Dan Popescu - Prorector4 Prof. univ. dr. Gabriel Olteanu - Prorector5 Prof. univ. dr. Cezar Spinu - Prorector6 Prof. univ. dr. Ion Ciupitu - Prorector7 Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu - Prorector8 Lect. univ. dr. Daniel Circiumaru - Director General Administrativ9 Prof. univ. dr. Sevastian Cercel - Decan Facultatea de Drept si Stiinte Administrative10 Prof. univ. dr. Eugen Bobasu - Decan Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica11 Prof. univ. dr. Marian Siminica - Decan Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor12 Prof. univ. dr. I.P.S. Irineu Popa Ioan - Decan Facultatea de Teologie, Istorie, Stiinte ale Educatiei13 Prof. univ. dr. Nicu Panea - Decan Facultatea de Litere14 Prof. univ. dr. Busneag Dumitru - Decan Facultatea de Stiinte Exacte15 Prof. univ. dr. Costescu Mihai - Decan Facultatea de Stiinte Sociale16 Prof. univ. dr. Marian Soare - Decan Facultatea de Agricultura si Horticultura17 Prof. univ. dr. Marian Dragomir - Decan Facultatea de Educatie Fizica si Sport18 Prof. univ. dr. Nicolae Dumitru - Decan Facultatea de Mecanica, Manager Proiect19 Prof. univ. dr. ing. Ciontu Marian - Decan Facultatea de Inginerie Electrica20 Ec. Demetra Lupu Visanescu - Director Directia Achizitii Publice21 Ec. Marian Selisteanu - Director Directia Administrativa Camine si Cantine22 Ing. Bogdan Ghita - Director Directia Tehnica23 Ec.Ionela Mic - Director Directia Economica24 Ec. Flori Stoian - Compartiment CFP25 Ec. Ion Belcineanu - Compartiment CFP26 Ec. Radu Naon Ciorbagiu - Compartiment CFP27 Ec.drd. Maria Buse - Director Directia Resurse Umane Salarizare28 Manuela Gust - Director Tele U29 Ing. Ion Stan - Director Gradina Botanica30 Ing. Lacusteanu Tudor - Director Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Caracal31 Jurist Anca Udrea - Sef Birou Juridic32 Jurist Laurentiu Ciobanu - Consilier Juridic33 Ing. Gabriel Perieteanu - Sef Serviciu Achizitii Publice34 Ec. Iulia Dragomir - Serviciul Achizitii Publice35 Ing. Diana Dragan - Serviciul Achizitii Publice36 Ec. Catalin Viorel Vlad - Serviciul Achizitii Publice37 Ec. Adriana Durle - Sef Serviciu Aprovizionare si urmarire comenzi, contracte38 Ec. Alin Bogaseru - Compartiment Aprovizionare39 Ing. Leonard Radoi - Compartiment Aprovizionare40 Ing. Tudor Cocos - Compartiment Aprovizionare41 Ec. Tina Barlea - Compartiment Aprovizionare42 Ing. Adrian Tabus - Compartiment Aprovizionare43 Carmen Lazar - Compartiment Aprovizionare44 Ing. Crina Dondera - Sef Serviciu Investitii45 Sing. Mihaela A-Tomei - Responsabil Compartiment Investitii46 ec. Matei Maria - responsabil financiar in cadrul proiectului
47 prof.univ.dr.ing. Dumitru Constantin - manager tehnic proiect
48 conf.univ.dr.ing. Craciunoiu Nicolae - responsabil achizitii proiectCerinta nr. 7 Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Prezentarea de catre operatorul economic (lider, asociat, operator economic) a formularului 3A in original, iar in cazul unui tert sustinator, a formularului 3B in original.
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Ofertantul va prezenta urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor.
Acestea se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare2. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora. Documentele in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.5. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane - a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor: ? structura actionariatului/asociatilor? obiectul de activitate al ofertantuluiForma de prezentare: original, copie legalizata, sau, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in ofertaObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCCerinta nr. 2Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata sau legalizata).Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in ofertaObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din documentele specifice emise de organismele specifice din tara respectiva.Cerinta nr. 3
Licenta eliberata de organismele abilitatedin cadrul Ministerului de Interne pentru desfasurarea activitatii de instalare si intretinere sisteme de securitate ? instalatii control acces valabila la data limita de depunere a ofertelor, licenta emisa de IGPR in conditiile Legii nr. 333/2003 . Prezentarea licentei este obligatorie de catre acei operatori economici, persoane juridice romane si straine (ofertant, asociati) care executa lucrari de aceasta natura. Se vor avea in vedere prevederile art. 7 din Ord.ANRMAP nr. 509/2011 respectiv "In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul daca este cazul - detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva".In acest sens, conform ordinulul Ord.ANRMAP nr. 509/2011 ANEXA 2, ofertantul care va subcontractava avea in obiectul de activitate executia lucrarilor pentru care este obligatorie autorizatia/atestatul/certificatul.Cerinta nr.4
Autorizatii eliberate de IGSU, valabile la data limita de depunere a ofertelorpentruexecutarea sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor cat si pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare conform legii 307/2006 si OMAI 163/2007. Prezentarea autorizatiilor este obligatorie de catre acei operatori economici, persoane juridice romane si straine (ofertant, asociati) care executa lucrari de aceasta natura.Se vor avea in vedere prevederile art. 7 din Ord.ANRMAP nr. 509/2011 respectiv "In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul daca este cazul - detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva". In acest sens, conform ordinulul Ord.ANRMAP nr. 509/2011 ANEXA 2, ofertantul care va subcontractava avea in obiectul de activitate executia lucrarilor pentru care este obligatorie autorizatia/atestatul/certificatul.Cerinta nr.5Autorizatie ISCIR conform PTA1 valabila la data limita de depunere a ofertelor pentru:
- instalare, montare, reparare si intretinere, verificare tehnica in utilizare la aparate consumatoare de combustibil avand Pmax = 400 KW.
- cazane apa calda avand Pmax = 400 KW.
Prezentarea autorizatiei ISCIR este obligatorie de catre acei operatori economici, persoane juridice romane si straine(ofertant, asociati)care executa lucrari in instalatii de montare aparate consumatoare de combustibil avand Pmax = 400 kW, conform Legii 123/2012 si Ordinul 89/2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor avea in vedere prevederile art. 7 din Ord.ANRMAP nr. 509/2011 respectiv "In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul daca este cazul - detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva". In acest sens, conform ordinulul Ord.ANRMAP nr. 509/2011 ANEXA 2, ofertantul care va subcontractava avea in obiectul de activitate executia lucrarilor pentru care este obligatorie autorizatia/atestatul/certificatul.Cerinta nr.6Autorizatie ANRE valabila la data limita de depunere a ofertelor, pentru executie a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI conform conform Legii 123/2012 si Ordinul 89/2009 cu modificarile si completarile ulteriaore. Prezentarea atestatelor ANRE este obligatorie de catre acei operatori economici, persoane juridice romane si straine (ofertant, asociati) care executa lucrari in instalatii de gaze naturale.Se vor avea in vedere prevederile art. 7 din Ord.ANRMAP nr. 509/2011 respectiv "In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul daca este cazul - detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva". In acest sens, conform ordinulul Ord.ANRMAP nr. 509/2011 ANEXA 2, ofertantul care va subcontractava avea in obiectul de activitate executia lucrarilor pentru care este obligatorie autorizatia/atestatul/certificatul.Cerinta nr.7
Atestat emis de.ANRE tip B valabil la data limita de depunere a ofertelor pentru: ?executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kv?; Conform legii 123/2012 si ordinului 23/2013. Este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre acei operatori economici, persoane juridice romane si straine (ofertant, asociati)care executa lucrari in instalatiile electrice.Se vor avea in vedere prevederile art. 7 din Ord.ANRMAP nr. 509/2011 respectiv "Inn cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul daca este cazul - detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva". In acest sens, conform ordinulul Ord.ANRMAP nr. 509/2011 ANEXA 2, ofertantul care va subcontractava avea in obiectul de activitate executia lucrarilor pentru care este obligatorie autorizatia/atestatul/certificatul.ATENTIE: Toate certificatele/ documentele mentionate in cadrul sectiunii III.2.1.b) trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.A nu se folosi prescurtari.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada disponibilitatilor banesti, a unor resurse reale negrevate de datorii sau a unor linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare, suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii, pentru minimum 8 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in cuantum de minim 9.000.000 lei, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului. Aceasta valoare va fi exclusiv alocata pentru acest contract, independent de angajamentele pentru alte contracte.
Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Asocierea poate prezenta in vederea demonstrarii cerintei a unei singure declaratii bancare din partea fiecarui membru al asocierii, cu conditia ca valoarea cumulata a acestora sa fie de minim valoarea solicitata.
Suma solicitata poate fi imobilizata pentru realizarea contractului la momentul semnarii contractului
Se vor prezenta numai documente in original emise de catre Banca si vor purta numele in clar a persoanei care atesta bonitatea. Scrisorile de bonitate din partea bancilor se vor prezenta in original.
Cerinta nr. 2
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii (3) trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie in valoare de minim 64.000.000 lei.
Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare -Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an. Pentru persoanele juridice romane raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de acei operatori economici care au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009.
Pentru persoanele juridice straine raportul de audit pentru fiecare an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de catre acei operatori economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertamntul este stabilit. Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra medie de afaceri globale.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus.
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare membru al asocierii, cerinta demonstreandu-se prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nota 3:
a) In cazul in care valorile sunt exprimate in EURO, echivalenta se va realiza la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectivANUL 2010 CURS EURO 4, 2122ANUL 2011 CURS EURO 4, 2391ANUL 2012 CURS EURO 4, 4593Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.eu)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document bancar angajant corespunzator sau orice alte documente care atesta cert existenta la momentul semnarii contractului a disponibilitatilor banesti ale ofertantului, a unor resurse reale negrevate de datorii sau a unor linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare, suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii, pentru minimum 8 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in cuantum de minim 9.000.000 leiPrezentarea Formularului nr. 5. In cazul in care valorile sunt exprimate in EURO, echivalenta se va realiza la cursul lei/euromediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectivANUL 2010 CURS EURO 4, 2122ANUL 2011 CURS EURO 4, 2391ANUL 2012 CURS EURO 4, 4593Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.eu)- prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii trei ani, insotite de rapoarte de audit daca este cazul- prezentarea altor Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista principalelor lucrari. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) va completa o lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca a executat cel putin un contract sau maxim trei contracte de lucrari similare, respectiv lucrari de constructii civile si/sau industriale cu instalatii aferente in valoare cumulata de cel putin 32.000.000 lei.Ofertantul va trebui sa probeze experienta prin prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contract/contracte respectiv si/sau din procesul verbal de receptie partiala sau procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau de receptie finala intocmite conform prevederilor HG 273/1994 si/sau din scrisoarea de recomandare si/sau adeverinta din partea beneficiarului/beneficiarilor contractului/contractelor care indeplinesc conditiile mentionate mai sus. Aceste documente vor include date referitoare la beneficiarul/beneficiarii contractului/contractelor, tipul lucrarilor executate, cantitatea si valoarea acestora, perioada in care s-a desfasurat contractul, precum si valoarea contractului. Formular 7 completat, impreuna cu celelalte documente in copie certificata conform cu originalul.In conformitate cu prevederile art. 188 alin 3 litera a din OUG 34/2006, aceasta lista va fi insotita de certificari de buna executie in care se vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precum si daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.In cazul in care contractele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere pentru categoriile de lucrari similare. In acest sens, se solicita copie cerificata ?conform cu originalul? a contractului de asociere si documente doveditoare din care sa rezulte executarea acelor categorii de lucrari solicitate ca experienta similaraIn cazul unei asocieri, acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte.
Ultimii 5 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
In conformitate cu prevederile art 11, alin. (7) din HG. 925/2006, experienta similara a subcontractantilor nu va fi luata in considerare, doar resursele materiale si umane ale acestora se iau in considerare pentru parte lor de implicare in contractul care urmeaza a fi indeplinit.
Cerinta nr.2
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
In cazul in care un grup de operatori depune o oferta comuna, atunci fiecare membru al asocierii va prezenta formularul nr.10.
Cerinta 3
Personalul de specialitate.Ofertantul va prezentata o lista cu numele persoanelor care vor duce la indeplinire viitorul contract si specializarea acestora (formularului nr. 11), conform art 188, alin. 3 lit. b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, informatii referitoare la studiiie, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor.Pentru fiecare persoana nominalizata ca personal specializat (expert cheie)propus, ofertantul va depune certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea urmatoarelor cerinte de calificare: a) CV (Formularul nr. 12) completat in conformitate cu modelul prezentat, in original si semnat de catre expertul propus.b) copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizarilor mentionate in Curriculum Vitae. Pentru personalul specializat (expert cheie), se va prezenta legitimatia vizata in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.c) Personalul specializat (expertul cheie) propus trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale generale si/sau specifice si anume: o declaratie pe propria raspundere a acesteia in original/ carnetul de munca/contract individual de munca sau documente echivalente din care sa reiasa perioadele mentionate in ?Curriculum Vitae?Nota: Nu se permite nominalizarea unui personal specializat (expert cheie) pentru doua sau mai multe pozitiid) angajamentele de participare ale personalului specializat (experti cheie) responsabil de indeplinirea contractului de lucrari ? Formularul nr. 13, semnat de catre expert si de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.e) In conformitate cu prevederile art. 22 din Instructiunea ANRMAP nr. 1 publicata in M.OF. nr. 371/2013, pentru personalul atestat/autorizat prevazut la punctele 2, 8, 9, 10, 11 si 12 nu se solicita prezentarea CV-urilor si diplomelor de studii.Personalul minim solicitat: 1. Manager de proiect (certificare profesionala privind calitatea de manager proiect) cu studii superioare si o experienta specifica de cel putin 3 ani.2. Responsabili tehnici cu executia certificati tehnico profesional conform ConformOrdin nr. 777/2003 din 26/05/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei , pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii". Se solicita minim 1(un) specialist RTE atestat tehnico-profesional in activitatea constructii civile( I )3. Responsabili tehnici cu calitatea lucrarilor (decizia de numire). Se solicita cate un responsabil control tehnic de calitate, pe domeniile de activitate aferente obiectului contractului de executie. Domeniliile minime solicitate sunt constructii civile si industriale si instalatii pentru constructii. Se solicita cate un specialist pentru fiecare domeniu. Se solicita specialisti cu studii superioare si o experienta specifica de cel putin 3 ani.4. Sefi de Santier ? minim 3 persoane. Studii: inginer licentiat facultatea de constructii, specializarea constructii civlile si industriale. Experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani.5. Minim un Inginer instalatii electrice. Se solicita specialisti cu studii superioare inginer electrician licentiat al unei facultati de inginerie electrica si o experienta specifica de cel putin 3 ani.6. Minim un specialist sisteme si instalatii semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. Se solicita specialisti cu studii superioare inginer electrician licentiat al unei facultati de inginerie electrica si o experienta specifica de cel putin 3 ani.
Cerinta nr. 3 continuare
7. Minim un specialist instalatii electrice curenti slabi. Se solicita specialisti cu studii superioare inginer electrician licentiat al unei facultati de inginerie electrica si o experienta specifica de cel putin 3 ani.8. Minim un specialist instalatii electrice autorizat ANRE conform legii 123/20139. Minim un specialist instalatii alimentare cu gaze autorizat ANRE conform NTPEE-2008 si a Ordinului 89/2009 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de autorizare si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale anexa 2.10. Minim un specialist ISCIR autorizat RSL conform Ordinului nr.165 aparut in Monitorul Oficial 572/11.08.201111. Minim un specialist ISCIR autorizat RTS conform Ordinului nr.165 aparut in Monitorul Oficial 572/11.08.201112. Minim un specialist ISCIR autorizat RVT conform Ordinului nr.165 aparut in Monitorul Oficial 572/11.08.201113. Minim o persoana desemnata ca si coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor, care va avea calificarea corespunzatoare pentru a indeplini atributiile prevazute in art. 58, Sectiunea 3 din HG nr. 300/2006.Pentru persoanele mentionate mai sus, se vor anexa: CV-ul (Formularul 12), diploma, autorizatia (legitimatia, certificatul), declaratie in original (Formularul 13), care sa demonstreze disponibilitatea de implicare in echipa ofertantului propusa pentru indeplinirea contractului. Pentru personalul atestat/autorizat prevazut la punctele 2, 8, 9, 10, 11 si 12 nu se solicita prezentarea CV-urilor si diplomelor de studii.Nota: 1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat sau subcontractant este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
2. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat autoritatea contractanta va accepta certificatele echivalente. Operatorul economic va trebui sa indeplineasca demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului a certificarilor/atestarilor recunoscute de autoritatile romane. In acest sens operatorii economici, care prezinta experti, vor prezenta in cadrul documentelor de calificare o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul Penal ca la momentul semnarii contractului de achizitie va prezenta atestatele recunoscute de autoritatile romane.
Cerinta nr.4
Lista privind utilajele, echipamentele tehnologice si dotarile
Cerinte minime obligatorii:
1) Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii in proprietate sau sa aiba la dispozitia sa in cantitatea si la termenele impuse de procesul de executie utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si mijloace de transport necesare pentru derularea in bune contii a lucrarilor.2) Ofertantul trebuie sa prezinte o lista a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si a mijloacelor de transport de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari (Formularul 9). Lista trebuie sa demonstreze capacitatea ofertantului de a finaliza lucrarile si trebuie sa includa orice echipament specializat necesar.
Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat sau subcontractant este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Cerinta nr. 5
Informatii privind asociatii/subcontractantii1) Lista cuprinzand subcontractantii. In cazul in care ofertantul decide sa subcontracteze lucrari din cadrul contractului, atunci are obligatia de a prezenta Lista cuprinzand subcontractantii (Formularul 14), cu precizarea partea/partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora. Se va prezenta un acord preliminar de subcontractare. Formularul 14 va fi semnat de ofertant si de fiecare subcontractant in parte. In cazul unei asocieri aceasta lista va cuprinde si asociatii, cu precizarea partea/partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora. In acest caz Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii va fi completata de liderul Asocierii.2) Acord de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru
indeplinirea contractului. Formularul 153) Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea in forma autentica, iar contractul de asociere legalizat in forma autentica va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.4) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Cerinta nr. 1
Prezentarea certificatului ISO 9001:2008 sistem de management al calitatii
sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului sau prezentarea altor documente conform legii, in termen de valabilitate ? copie semnata si stampilata "Conform cu Originalul".Se solicita prezentarea Certificatului ISO 9001:2008 sau a echivalentului acestuia, emise de un organism acreditat, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru lucrarile solicitate - copie semnata si stampilata "Conform cu Originalul" Certificatul va fi valabil la data limita de depunere a ofertelor.Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea certificarii sistemului de management al calitatii ofertantului.Nota :1.In cazul unei asocieri, se considera indeplinita cerinta daca individual fiecare asociat demonstreaza ca are certificat sistemul de management al calitatii pe domeniile aferente partii din contractul de lucrari pe care o realizeaza.2.Nu se admit societati in curs de certificare, indiferent de stadiul in care se afla procesul de certificare, decat in cazul in care ofertantul va prezenta documente, certificari, in conformitate cu prevederile art. 193 din OUG nr. 34/2006 in care se precizeaza ca auditul de certificare al operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca, in curand, certificarea propriu-zisa
Cerinta nr.2
Prezentarea certificatului ISO 14001:2005 sistem de management de mediu (sau echivalent) pentru activitatile care fac obiectul contractului sau prezentarea altor documente conform legii, in termen de valabilitate ? copie semnata si stampilata "Conform cu Originalul".Se solicita prezentarea Certificatului ISO 14001:2005 sau a echivalentului acestuia, emise de un organism acreditat, care confirma certificarea sistemului de management al mediului pentru lucrarile solicitate - copie semnata si stampilata "Conform cu Originalul" Certificatul va fi valabil la data limita de depunere a ofertelor.Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea certificarii sistemului de management al mediului ofertantului.Nota :1. In cazul unei asocieri, se considera indeplinita cerinta daca individual fiecare asociat demonstreaza ca are certificat sistemul de management de mediu pe domeniile aferente partii din contractul de lucrari pe care o realizeaza.2.Nu se admit societati in curs de certificare, indiferent de stadiul in care se afla procesul de certificare, decat in cazul in care ofertantul va prezenta documente, certificari, in conformitate cu prevederile art. 196 din OUG nr. 34/2006 in care se precizeaza ca auditul de certificare al operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca, in curand, certificarea propriu-zisa.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului 7.Se solicita prezentarea de documente justificative pentru cel putin un contract sau maxim trei contracte din care sa reiasa executarea de lucrari similare respectiv lucrari de constructie civile si/sau industriale cu instalatii aferenrte, lucrari efectuate in ultimii 5 ani.In cazul in care contractele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere pentru categoriile de lucrari similare. In acest sens, se solicita copie cerificata ?conform cu originalul? a contractului de asociere si documente doveditoare din care sa rezulte executarea acelor categorii de lucrari solicitate ca experienta similaraPrezentarea formularului nr.10Prezentarea formularului nr. 11, lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului.Pentru persoanele mentionate in Formularul nr. 11, se vor anexa: - CV-ul (Formularul 12), - diploma, - autorizatia (legitimatia, certificatul), - declaratie de disponibilitate (Formularul 13), Prezentarea formularului nr. 11, lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului.Pentru persoanele mentionate in Formularul nr. 11, se vor anexa: - CV-ul (Formularul 12), - diploma, - autorizatia (legitimatia, certificatul), - declaratie de disponibilitate (Formularul 13), Se va prezenta Formularul 91. Prezentarea Formularului nr.142. Prezentarea Formularului nr.15 in cazul in care ofertantul este format dintr-o asociere de mai multi operatori economici.3. Prezentarea unei declaratii prin care ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea in forma autenticaPrezentarea certificatului ISO 9001:2008 sau echivalent la executant sau prezentarea altor documente conform legii, in termen de valabilitate ? copie semnata si stampilata "Conform cu Originalul".Prezentarea certificatului ISO 14001:2004 sau echivalent la executant sau prezentarea altor documente conform legii, in termen de valabilitate ? copie semnata si stampilata "Conform cu Originalul".
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura o licitatie electronica, care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul conform prevederilor art. 164 lit.a) din OUG nr. 34/2006.Se va desfasura o singura runda de o zi conform art. 164 lit.d) din OUG nr. 34/2006.In conformitate cu prevederile art. 164 lit.c) din OUG nr 34/2006, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatie.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform Art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatiile de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin 2 din OUG nr.34/2006.Nota: Dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va aplica criteriul de atribuire pretul cel mai scazut pe total oferta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2013 10:30
Locul: Universitatea din Craiova, str. Libertatii nr.19, DGA, Serviciul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Proiectul ?Reabilitare, modernizare si extindere spatii de invatamant si cazare Facultatea de Mecanica Craiova P+4, D+P si desfiintare constructie C4?, Numar SV/26/3/3.4/40/23.10.2009 Cod SMIS 13613.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 ?, Domeniul major de interventie 3.4. Plata in 30 de zile, cu respectarea OUG nr. 34/2009.Nota 1: In cazul in care, dupa derularea etapei suplimentare de licitatie electronica, vor fi doua sau mai multe oferte situate pe primul loc cu acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/documente-semnate-electronic.Nota 3: Pentru arhivarea caietului de sarcini s-a folosit WinZIP. Fiecare obiectiv din caietul de sarcini s-a arhivat in unul sau mai multe volume care sa nu depaseasca fiecare 10MB(dimensiunea maxima pentru postarea in SEAP). Pentru dezarhivare trebuie copiat atat fisierul principal cu extensia zip cat si volumele adiacente ptr Obiectivul 1 acestea avand extensia z01, z02, z03, z04, z05, z06 si z07, Obiectivul 2 z01-z05, Obiectivul 3 z01-z26, Obiectivul 4 z01, Obiectivul 5 z01-z03.Nota 4: La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).Oferta financiara (OF) se va calcula conform formulei: OF = VBO + VOS + CDN si va fi exprimata in lei.Unde: VBO = Valoarea rezultata din insumarea preturilor aferente listelor de cantitati de lucrari solicitate fara organizarea de santier, denumita valoare de baza a ofertei;VOS = Valoarea rezultata din insumarea preturilor aferente listelor de cantitati de lucrari solicitate pentru organizarea de santier, denumita valoare organizare santier;CDN = cheltuielile diverse si neprevazute aferente lucrarilor de executat, reprezentand un procent de 8, 61% din Valoarea de baza a ofertei (VBO); Conform HG 28/2008 procentul de diverse si neprevazute nu se aplica la valoarea estimata a cheltuielilor privind organizarea de santier.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Adresa postala: Strada Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251415899, Fax: +40 251415899
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 14:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer