Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie materiale de curatenie


Anunt de participare numarul 134625/05.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Adresa postala: Str.Olari nr.11-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Punct(e) de contact: Negru Cristina, Tel. +40 213110029, In atentia: Valentina Badea, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213110029, Adresa internet (URL): www.social2.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie materiale de curatenie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele din subordinea DGASPC Sector 2, conform anexei 3 la contractul de furnizare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 22, 691.48 si 544, 595.6RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: valoarea celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit este de 181531.87 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie materiale de curatenie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39812100-8 - Produse de intretinere a podelelor (Rev.2)
24311900-6-Clor (Rev.2)
39811110-4-Distribuitoare de odorizante de interior (Rev.2)
39831220-4-Agenti degresanti (Rev.2)
39831230-7-Produse de eliminare a grasimilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
COD CPVProdusU.M.CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU CANTITAE MINIMA ACORD CADRU
24311521-5 SODA CAUSTICAkg 338 56
24311900-6 INALBITOR .fl 6454 1076
39811110-4 DEODORANT DE CAMERA SOLIDbuc 2546 424
39811110-4 DEODORANT DE CAMERA SPRAYfl. 1510 252
39811110-4 ODORIZANT SOLID WCset 2252 375
39812100-8 LICHID INTRETINERE MOBILAfl. 1870 312
39812100-8 SOLUTIE CURATAREfl. 4008 668
39812000-7 CREMA DE GHETE CU BURETEcut 480 80
39812100-8 SPRAY INTRETINERE MOBILAfl. 2398 400
39812100-8 CREMA DE CURATATfl. 6200 1033
39832100-4 PRAF DE CURATATbuc 3260 543
39831220-4 SOLUTIE GEAMfl. 5256 876
39831100-7 SOLUTIE DESFUNDAT CHIUVETAfl. 1774 296
24311521-5 SODA DE RUFEkg 200 33
39820000-6 SOLUTIE PETEfl. 1898 316
39831230-7 DETERGENT DE VASEfl. 6390 1065
39831250-3 APRET LICHIDfl. 754 126
39831250-3 BALSAM RUFEfl. 2638 440
39137000-1 ANTICALCARcut. 1404 234
39831600-2 DETARTRANTfl. 1896 316
39831600-2 PASTILE PISOARcut 336 56
39831600-2 PASTILE TOALETAcut 3148 525
Valoarea estimata fara TVA: intre 22, 691.48 si 544, 595.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de paricipare 8.000 lei;
-perioada de valabilitate 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor;Forma de constituire: ? scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ? completarea form. 11;? instrument de garantare emis de o societate de asigurari ?in original, in favoarea autoritatii contractante, mentionandu-se in mod expres ca se constituie pentru procedura ce face obiectul prezentei licitatii deschise? sau plata cu OP in contul RO66 TREZ 7025 006X XX00 5592, deschis la Trezoreria Statului Sector 2, beneficiar D.G.A.S.P.C. Sector 2, vor fi acceptate numai garantiile dovedite cu copie dupa ordinul de plata si extras de cont emis de banca platitoare, pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor conf. art.86 alin.6 din H.G. 925/2006. In situatia in care in extrasul de cont al D.G.A.S.P.C. Sector 2 din ziua urmatoare deschiderii ofertelor nu este evidentiata garantia, oferta va fi declarata inacceptabila.Neprezentarea garantiei de participare in forma, cuantumul, perioada de valabilitate, atrage descalificarea ofertantului.Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 4.324, 59 lei, ofertantului care depune contestatie si aceasta va fi respinsa ca nefondata de catre CNSC in conformitate art.278 1)din OUG 34/2006. Garantia de buna executie va fi de 2% din pretul contractului fara TVA .Modalitati de constituire: - scrisoare de garantie bancara;
- depunere in cont deschis pentru garantii de buna executiela Trezorerie, deschis in favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2;?Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante? Conform Hotararii 1045/18.10.2011.garantia de buna executie se poate constituii printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. privind eligibilitatea, Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006; Decl. privind calitatea de participant;certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, inclusiv cele locale, privind sit obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferta(form-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident)original/copie lizibila conf cu originalul semnata si stampilata-(traducere autorizata in limba romana de traducator autorizat de Min.de Just.-daca este cazul);decl. pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp.art. 69'(Isabela Hurjui; Carmen Ciobanu; Adrian Andor; Cristina Negru; Valentina Badea; Mihaela Modroi; Ruxandra Hincu);cert. de particip cu oferta independenta conf.Ord.314/2010; Cert. constat. emis de ORC original /copie conf cu originalul semnata si stampilata cu o data de emitere de maxim 30 zile anterior datei de deschidere; Cert. constatator trebuie sa ateste ca nu sunt expirate: sediul social, punctul/punctele de lucru, administratorul se afla in perioada mandatului; Autoritatea contract va solicita ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii, prezentarea pt conformitate a certificatului constatator in original/copie legalizata;Pt pers. juridice/fizice straine Doc. care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conf cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. In cazul unei asocieri fiecare asociateste obligat sa le prezinte, daca este cazul, traducere autorizata/apostilata in limba romana de traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta informatii cu privire la:
- cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani fara a se lua in considerare anul in curs, care trebuie sa fie egala sau mai mare decat 360.000 lei fara TVA
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3ani
Minim 1 contract similar in ultimii 3 ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor) cu o valoare minima de 54.000, 00 lei fara TVA
declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de livrari de produse
Min. 2 mijloace de transport marfa (capacitate transport pe masina - minim 700 kg)
Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta mostre pentru ficare produs in parte
Certificat pentru sistemul calitatii ISO 9001/2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul reofertarii in cadrul licitatiei electronice: pretul total oferta fara TVAReofertarea se va realiza in 1(una) runda = o zi.Vor intra in etapa finala de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile.Pentru a putea participa la etapa finala de licitatie electronica operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Dupa terminarea evaluarii ofertelor, operatorii economici, a caror oferta a fost declarata admisibila si sunt inscrisi in SEAP, vor primi oinvitatie din partea sistemului pentru a-si depune noile oferte de pret.Oferta castigatoare va fi desemnata dupa 1 (una) runda de catre sistem.Operatorii economici a caror oferta este declarata admisibila, dar nu sunt inscrisi in SEAP la momentul demararii rundei de reofertare se considera ca si-au retras oferta, si vor pierde garantia de participare, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin1, lit. a), din HG. nr. 925/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.05.2012 11:00
Locul: str. Olari nr. 11-13, Sector 2 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii la sedinta de deschidere vor prezenta Imputernicire /Delegatie din partea Ofertantului si actul de identitate original si copie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care in urma licitatiei electronice exista doi sau mai multi ofertanti admisibili aflati pe primul loc cu acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitarese va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.# Conform art 11 alin(4) ?Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.?## NU SE ACCEPTA COMPLETAREA DOCUMENTATIEI, SUNT DESCALIFICATI OFERTANTII CARE AU OMIS SA PREZINTE ORICARE DOCUMENT SOLICITAT PRIN FISA DE DATE SI CAIETUL DE SARCINI, AUTORITATEA CONTRACTANTA CONSIDERAND CA O ASTFEL DE OMISIUNE REFLECTA LIPSA INTENTIEI OFERTANTILOR DE A SE IMPLICA CU SERIOZITATE IN COMPETITIE #
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al utoritatii contractante considerat nelegal, conf art 256?2 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a D.G.A.S.P.C. sector 2
Adresa postala: Str. Olari nr. 11 - 13 , Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Tel. +40 212522216, Email: [email protected], Fax: +40 212522216
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2012 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer