Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie materiale de laborator- sisteme de recoltare


Anunt de participare numarul 148384/06.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"
Adresa postala: Sos. Fundeni Nr.258, Sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 72435, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Dumitrescu, Tel. +40 213026724, Email: [email protected], Fax: +40 213175221, Adresa internet (URL): sos Fundeni nr. 258 sector 2 Bucuresti, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie materiale de laborator- sisteme de recoltare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos. Fundeni Nr.258
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 748.7 si 495, 278.8RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite- vor fi incheiate contracte subsecvente lunar sau trimestrial in functie de fondurile alocate.Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fii atribuit pe durata acordului cadru conf.art 66 lit f HG 925/2006, este de :62246, 10 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie materiale de laborator- sisteme de recoltare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141600-6 - Recipiente si pungi de recoltare, drenaj si truse (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. Crt. Denumire COD CPV Cantitate minima Cantitate maxima
1 Sistem recoltare biochimie-ser, sistem dual aspiratie/vacuum 4.9 ml. 33141600-6 7000 168000
2 Sistem recoltare hematologie- Potasiu-EDTA, sistem dual aspiratie/vacuum 2.6 ml 33141600-6 7000 168000
3 Sistem recoltare hematologie- Potasiu-EDTA, sistem dual aspiratie/vacuum1.2 ml 33141600-6 50 1200
4 Sistem recoltare VSH, sistem dual aspiratie/vacuum - 3, 5ml. 33141600-6 3000 72000
5 Sistem recoltare coagulare- citrat, sistem dual aspiratie/vacuum 3 ml 33141600-6 7500 180000
6 Ace 21G x 1 1/2" pt. sisteme recoltare sistem dual aspiratie/vacuum 33141600-6 4500 108000
7 Ace fluturasi 21G x 3/4" pt. sisteme recoltare sistem dual aspiratie/vacuum (pediatrie) 33141600-6 50 1200
8 Multi-adaptor 33141600-6 3500 84000
9 Sistem intindere frotiuri pe lama Haemo-Diff sau echivalent 33141600-6 5 120
10 Adaptor pentru membrane 33141600-6 5 120
11 Sistem de recoltare arterial pentru gaze in sange Li-Hep, Ca balansat, 1 ml 33141600-6 50 200
12 Sistem recoltare dual asp/vacuum pt trombocite 2.7 ml 33141600-6 50 200
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 748.7 si 495, 278.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare poate fi constituita prin oricare din formele mentionate mai jos: prin virament bancar in cont garantii IUBCV?B ?RO47TREZ7025005XXX000164 ? Trezorerie Sector 2 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire;
- prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unei file cec, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca pana la data data limita de depunere a ofertei;b) a sumei solicitate in numerar;In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor.?Garantie de participare, in suma fixareprezinta 1% din valoarea maxima estimata , fara TVA.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participaretrebuie sa fie cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei ? 90zile de la data limita de depunere a ofertei. In eventualitatea in care operatorul economic alege sa constituie garantia de participare si in alta moneda decat lei, data de referinta pentru care va lua in calcul echivalenta Lei/valuta, aceasta v-a avea ca referinta termenul: cu 5(cinci) zile inante de data limita de depunere a ofertei, la cursul afisat de BNR.Dovada constituirii garantiei de participare se va face dupa cum urmeaza: -Scanata si atasata in SEAP in cazul unui virament bancar/instrument de garantare/ fila CEC..etc si in original la SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE pana la data limita de depunere a ofertelor in cazul unui instrument de garantare.Neprezentarea garantiei de participare in cuantumul si forma stabilita duce la respingerea ofertei.Cuantum garantie de participare(Lei): 4, 952.79RONPrevederile Art. 2781*)sunt specificate in sectiunea "Informatii suplimentare" Garantia de buna executie - cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea contractului subsecvent fara tva iar aceasta va fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform H925/2006 Art. 90 si HG 1045/2011, daca contractul subsecventdepaseste 30000 Euro, astfel: - daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui siprin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale- virament bancar in cont garantii IUBCV-B ? RO47TREZ7025005XXX000164 ? Trezorerie Sector 2;
- depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unei file cec, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca in termen de maxim 5 zile de la primirea contractului semnat de catre achizitor;b) a sumei solicitate in numerar daca aceasta nu depaseste 5000 lei;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE BUGETARE si venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OG.34/2006Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completarea Formularului 4 din Sectiunea Formulare
- Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Localeal unitatiiadministrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local -din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunerea ofertelor? (original sau copie conform cu originalul -scanat in format .pdf)Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul general consolidatdin care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunerea ofertelor ? (original sau copie conform cu originalul -scanat in format .pdf)
Cerinta nr. 2
CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta-Cerinta obligatorie: completare Formular 43-scanat in format pdf;Cerinta nr.3 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006 Conform Art.69^1din OG34/2006.Completarea Formular nr.9din Sectiunea Formulare.Mentionam persoanele cu functii de decizie din cadrul institutului:
Manager-Conf. Dr. Serban Bubenek;
Director Medical-Conf. Dr. Daniela Filipescu;
Director Financiar Contabil-Ec. Elena Tapu Mocanu
Cons. Juridic Cristina Ficeac;Ing. Gh. Dumitrescu ;Sing.Aurica Pintilie; Biolog Banu Otilia ; As. Brojban Aurelia ;Ref. Silviana EneCerinta nr.4 Declaratie pe proprie raspundere, privind eligibilitatea-Completarea Formularuluinr. 2 din Sectiunea Formulare
Cerinte obligatorii Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, - informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor-Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?Aviz de functionare eliberat de M.S.F. (inclusv anexele)-(conf. art. 176 lit a si b din OG34/2006; Lege 176/2000, HG 798/2003 cu completarile si modificarile ulterioare) Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul.
in termen de valabilitate - la data limita de depunere a ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
se vor prezenta mostre- o bucata pentru fiecare tip de produs
Cerinta nr. 1
Dovada implementarii si certificarii managementului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent pentru comert cu materiale sanitare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireMostrele se vor depune cu adresa de inaintare la sediul autoritatii, pana la data limita de depunere a ofertelor.Mostrele se ambaleaza individual si se eticheteaza cu urmatoarele informatii: denumire ofertant sidenumireprodus.Neprezentarea acestora la termenul stabilit, va duce la respingerea ofertei.Modalitatea de indeplinirexerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18123/02.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S163-283683 din 23.08.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti depun oferte financiare cu pretul cel mai scazut, atunci autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de reofertare a pretului, prin intermediul facilitatilor SEAP, in conditii ce vor fi comunicate in timp util.Cu privire la durata acordului cadru mentionam ca aceasta este de maxim 24 de luni, insa in functie de dispozitiile forului tutelar-Ministerul Sanatatii- acordul cadru se poate finalize si la 01.10.2013, sau la alta data( in interiorul celor 24 de luni mentionate initial)In conformitate cu art.2781*-(1) In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: a) peste pragul prevazut la art. 19 si pana la 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare;b) intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;c) intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;d) intre 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0, 001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;e) intre 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0, 0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0, 00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei.(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.(3) Masurile prevazute la alin. (1) nu vor fi aplicabile in masura in care renuntarea la contestatie a fost realizata ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, in conditiile art. 256^3 alin. (1).(4) In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin. (1), in cel mult 5 zile de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata.(5) In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului prin care a fost admisa plangerea, respingand pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine sumele prevazute la alin. (1).Astfel, pentru aceasta procedura suma este 4275, 28 lei (conf pct.b)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita de depunere a contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Sos.Fundeni nr. 258, Sector 2, , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel.+40 0213175222 , Fax: +40 0213175221, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0272435, Romania, Tel. +40 0213175222, Fax: +40 0213175221
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer