Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE MATERIALE DESTINATE LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE PERIODICA STRAZI, PARCARI IN MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU


Anunt de participare numarul 144168/07.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: BIroul Achizitii Publice, Tel. +40 234317132, In atentia: ing. Camelia Paval, responsabil procedura ing. Pietraru Mariana, Email: [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MATERIALE DESTINATE LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE PERIODICA STRAZI, PARCARI IN MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Calea Marasesti, nr. 106 din Municipiul Onesti, jus Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 206, 560 si 1, 336, 600RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MATERIALE DESTINATE LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE PERIODICA STRAZI, PARCARI IN MUNICIPIUL
ONESTI, JUDETUL BACAU - 5 LOTURI:
LOT 1 - Agregate de balastiera;
LOT 2 - Agregate de cariera;
LOT 3 - Filer de calcar;
LOT 4 - Bitum rutier D70/100;
LOT 5 - Emulsie cationica bituminoasa cu rupere rapisa EBCR 60.
Se va include in pretul ofertat transportul, inacarcatul si descarcatul produselor furnizate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
14212300-3-Piatra de cariera si concasata (Rev.2)
44113610-4-Bitum (Rev.2)
44921300-5-Piatra calcaroasa (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIE MATERIALE DESTINATE LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE PERIODICA STRAZI, PARCARI IN MUNICIPIUL
ONESTI, JUDETUL BACAU - 5 loturi.Pentru fiecare dintre cele 5 loturi, cantitatile sunt mentionate in caietele de sarcini:
- lot I - nr. 1976/10.04.2013;
- Nisip natural spalat si sortat 0-4 mm = minim 30 mc, maxim 300 mc
- Nisip natural spalat si sortat 0-8 mm = minim 35 mc, maxim 1350 mc- Pietris concasat 0-31mm = minim 50 mc, maxim 500 mc.
- Lot II - nr. 1977/10.04.2013;
- nisip concasaj 0-4 mm = minim 130 t, maxim 1300 t;
- criblura dublu concasat 4-8 mm = minim 140 t, maxim 1400 t;.
- criblura dublu concasat 8-16 mm = minim 30 t, maxim 300 t.
- Lot III - nr. 1978/10.04.2013;
- filer de calcar = minim 30 tone, maxim 300 tone;
- Lot IV - nr. 1979/10.04.2013;
- bitum rutier D70/100 = minim 50 tone, maxim 220 tone;
- Lot V - nr. 1980/10.04.2013.
- emulsie cationica bituminoasa = minim 2 tone, maxim 20 tone.
Valoarea estimata fara TVA: intre 206, 560 si 1, 336, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul - 26732 lei cumulat pentru cele 5 loturi, astfel: 2530 lei pentru lotul I, 7370 lei pentru lotul II, 1560 lei pentru lotul III, 14220 lei pentru lotul IV si 1052 lei pentru lotul V.2. Perioada de valabilitate :120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii per de valabilit a ofertei, per de valabilit a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod coresp, potrivit art. 6 alin (2) din HG 925/2006 cu modif si complet ult.3.Modalitate de constituire: - cf art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modif si complet ult - cont RO76TREZ0625006XXX000084 deschis la Trezoreria Onesti. In cazul incadrarii in categ IMM, operatorii economici si, dupa caz, asociatii acestora vor prezenta doc justificative si anume: Anexa nr. 1 sau nr. 2 din Legea 346/2004, cu modif si complet ult, utilizand modelele ce se gasesc in sectiunea FORMULARE. In cazul asocierii, fiecare membru trebuie sa se incadreze in categ IMM-urilor si sa prezinte anexat la doc reprezentand garantia de participare, decl pe proprie raspundere privind incadrarea fiecarei firme componente a asociatiei in categ IMM-urilor.4. In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de un operator economic, autoritatea va retine contestatorului din garantia de participare in rap cu val estimata, in conformitate cu art. 278ยน alineat (1) litera a) sau b) dupa caz, din OUG 34/2006 cu modif si complet ult. Codul fiscal Municipiul Onesti: 4353250. Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si inregistrareade catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la termenul limita pentru primirea ofertelor, in SEAP si in original prin posta la sediul Autoritatii contractante sau direct la registratura acesteia. Pentru echivalenta se va lua in calcul cursul leu/euro al BNR la data anterioara termenului limita pentru primirea ofertelor cu trei zile, fara a lua in considerare ziua depunerii ofertelor. 1. Cuantumul: 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA.2. Modul de constituire: - conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contul de garantie se va deschide conform art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare la Trezoreria Statului ; In cazul in care ofertantii si, dupa caz, asociatii acestora intrunesc conditiile prevazute de Legea 346/2004privind stimularea infiintarii IMM, valoarea garantiei de buna executie poate fi de 5 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul nr.4 in original.2. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul nr.5 in original.Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.181 lit. a), c1), si d) din OUG 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul nr. 5.1 in original.3.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Certificatele fiscale pentru bugetul de stat se elibereaza de catre Directia Generala a Finantelor Publice, iar certificatele fiscale pentru bugetele locale de catre autoritatile administratiei publice locale, de la sediul social.Certificatele nu vor avea datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.4.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se va prezenta formularul nr. 6 in original.5. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta un certificat de participare la procedura cu oferta independenta.Se va prezenta formularul nr. 7 in original.6. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator/subcontractantii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta formularul nr. 8 in original.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - primar ? Victor Laurentiu Neghina
- administrator public - Tenie Ionut
- viceprimar - ing. Gnatiuc Nicolae- secretar ? cons. jur. Daniel Spanu- director economic - ec. Neculai Gabureanu- director DTDPP - ec. Oprea Manuela Gabriela
- dir. Ex. DAPJ - Cons. jur. Robert-Ionut Chiriac- ing. Paval Camelia - sef Birou Achizitii Publice- cons. jur. Laura Teodora Romedea - sef Biroul Juridic- ec. Doina Ghiba - sef Serviciu Buget Contabilitate- Comisia de evaluare si membrii de rezerva: - cons. Pietraru Mariana
- cons. jur. Robert Ionut Chiriac
- sef birou Achizitii Publice Elena Camelia Paval
- sing. Rotaru Monica
- ing. Dana Cojocaru
- sef Birou Aprovizionare Dinu Adrian
- cons. Ciurea Georgeta
- cons. Maria Toma
- cons. Alina Matei
- sing. Mariana Tarcau
- tehn. Daniela Zvanca
- cons. Laura Matasa
- cons. Elena Podgurschi
- cons. jur. Luca Alice Cristina
- cons. jur. Romedea Laura Teodora
- cons. Leustean Elena
- cons. Circei MihaelaConsilieri locali: - Agapi Mircea- Alexe Corina- Antohe Marica Loredana- Brinzaniuc Adrian- Buzdugan Vasile- Cristea Alexandru- Ene Gheorghe- Florian Constantin- Gnatiuc Nicolae- viceprimar si consilier local- Jitcovici Vicentiu Aurelian- Lazar Aurel- Lemnaru Emil- Martin Stefan- Oprea Danut- Sergentu Adrian- Stan Lucian- Sova Mihai- Tofan Ioan- Zarzu Octavian Ciprian 7. Se va prezenta Certificat constatator emis de emis de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Documentul se va prezenta in original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.8. Pentru LOT I se va prezenta: Autorizatia de Gospodarire a Apelor, emisa de Administratia Nationala Apele Romane, conform Legii 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare - in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru LOT I si II se vor prezenta dovezi privind accesul la o sursa autorizata de productie a agregatelor de balastiera/cariera si anume:
Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic din care sa reiasa ca detine Permis de Exploatare emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale conform Legii 85/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru agregate de balastiera ? LOT I / Permis de exploatare si licenta de concesionare a perimetrului de cariera emisa de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, conform Legii 85/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru agregate de cariera- LOT II.In declaratia pe proprie raspundere se vor preciza si numarul si data eliberarii permisului, precum si perioada de valabilitate a acestuia.
Declaratia pe proprie raspundere se va prezenta in original.
Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct devedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, Toate documentele solicitate si prezentate de persoanele fizice/juridice straine vor fi prezentate in limba romana - traducere autorizata.Nota: Autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, daca a depus certificatul constatator
emis de ORC in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , sa il prezinte in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Se solicita informatii privind Cifra medie de afaceri a ofertantului in
domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 (trei) ani sau, dupa caz, de la data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta formularul 9 in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Pentru fiecare lot se va prezenta: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
2.Pentru fiecare lot se va prezenta: Experienta similara: se va prezenta cel
putin: un contract de furnizare produse de natura si complexitate similar sau identice celor ce fac obiectul contractului in cauza, furnizat in ultimii 3 ani.Se solicita pentru demonstrarea experientei similare prezentarea de documente din care sa reiasa furnizarea in bune conditii a unor produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei. Se vor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
3.Pentru LOT III: Se solicita ca ofertantul sa faca dovada ca dispune de cimentruck pentru transportul filerului de calcar. Se va prezenta un contract de colaborare sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
Pentru LOT IV: Se solicita ca ofertantul sa faca dovada ca dispune de cisterna auto cu incalzire pentru transportul bitumului . Se va prezenta un contract de colaborare sau alte documente care sa faca dovada punerii la
dispozitie.
4.Pentru fiecare lot se vor prezenta: Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate care sa ateste conformitatea produsului livrat (aviz si
agrement tehnic, incercari si probe de laborator).
5.Pentru fiecare lot se vor prezenta: Informatii privind subcontractantii. Se
vor mentiona: numele, adresa subcontractantilor, partile din contract pe care le vor executa acestia, valoarea subcontractata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta formularul nr.10 in original.Certificarile/documentele se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul"2.Se va prezenta formularul nr.11 in original. Pentru contractele de furnizare se vor prezenta copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motiveobiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatoruluieconomic.3.Se vor prezenta copii ?conform cu originalul? dupa contract de colaborare sau dupa alte alte documente care sa faca dovadapunerii la dispozitie.4.Documentele se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.5.Se va prezenta formularul 12 in original.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Sg. modificare a continutului prop. financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice, conf. art.80 din HG 925/2006 cu modif. si complet. ult.2. Compararea valorilor ofertate se va face la pretul fara TVA.3. Daca vor fi 2 sau mai multe oferte admisibile cu valori ofertate egale clasate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita reofertarea intr-un termen rezonabil stabilit. Autor. contract. va solicita clarif. prin intermediu SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.4. Pe parcursul evaluarii, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prez. de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calif. sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, in conformitate cu art. 35 din H.G. 925/2006, cu mod. si complet. ult. 5. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isiasuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Pentru vizualizarea docum. de atribuire incarcate in SEAP, op.economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Corespondenta se va realiza prin intermediul SEAP si/sau pe fax. OFERTANTII VOR LUA TOATE MASURILE NECESARE PENTRU CA NUMERELE DE FAX DECLARATE IN FORMULARUL 9 SI CONTUL DE ACCES DE PE SEAP SA FIE FUNCTIONALE PE TOATA PERIOADA PROCEDURII DE ATRIBUIRE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 cu 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratiei Publice-Juridic - Biroul Juridic al Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul Oituz, nr. 17, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Tel. +040 234324243-522, Email: [email protected], Fax: +40 234313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 14:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer