Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitie materiale electrice?LOT I : ?Materiale electrice destinate iluminatului public in municipiul Onesti?, LOT II :?Materiale electrice pentru instalatia de semaforizare a Municipiului Onesti?, LOT III :?Materiale electrice destinate intretinerii


Anunt de participare numarul 145076/18.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel. +40 234317132, In atentia: ing. Camelia Paval, responsabila procedura, cons. Leustean Elena, Email: [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitie materiale electrice?LOTI : ?Materiale electrice destinate iluminatului public in municipiul Onesti?, LOT II : ?Materiale electrice pentru instalatia de semaforizarea Municipiului Onesti?, LOT III : ?Materiale electrice destinate intretinerii curente a Municipiului Onesti ?;
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Onesti, judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 66, 570.8 si 266, 571.4RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente - 3 luni. Estimarile cantitatilor min si max la nivel de lot care ar putea face ob unui ctr subsecv dintre cele care urmeaza sa fie atrib pe durata ctr subsecv dar si ale ac cadru sunt specificate in caietele de sarcini ? lit. e) si lit.f) din HG 925/2006.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Achizitie materiale electrice?
LOTI : ?Materiale electrice destinate iluminatului public in municipiul Onesti?LOT II : ?Materiale electrice pentru instalatia de semaforizarea Municipiului Onesti?, LOT III : ?Materiale electrice destinate intretinerii curente a Municipiului Onesti ?;
Se va include in pretul ofertat si transportul, incarcatul si descarcatul produselor furnizate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928530-2 - Lampi de iluminat stradal (Rev.2)
31500000-1-Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)
31519200-9-Lampi cu neon (Rev.2)
34996100-6-Semafoare (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Achizitie materiale electrice?- 3 Loturi
Cantitatile minime si maxime sunt cele prevazute in Caietele de sarcini si anexele aferente fiecarui lot in parte intocmite de Compartimentul Aprovizionare , inregistrate cu : nr.2664/15.05.2013 pentru Lot I, cu nr. 2665/15.05.2013pentru Lot II, cu nr. 2666/15.05.2013 pentru Lot III .
Valoarea estimata fara TVA: intre 66, 570.8 si 266, 571.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul - 5330 lei cumulat pentru cele 3 loturi, astfel: 2791 lei pentru lotul I, 1166 lei pentru lotul II, si 1373 lei pentru lotul III.2. Perioada de valabilitate :120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii per. de valabilit. a ofertei, per. de valabilit. a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod coresp, potrivit art. 6 alin (2) din HG 925/2006 cu modif si complet ult.3.Modalitate de constituire: - cf art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modif. si complet. ult. - cont RO76TREZ0625006XXX000084 deschis la Trezoreria Onesti. In cazul incadrarii in categ IMM, operatorii economici si, dupa caz, asociatii acestora vor prezenta doc justificative si anume: Anexa nr. 1 sau nr. 2 din Legea 346/2004, cu modif si complet ult, utilizand modelele ce se gasesc in sectiunea FORMULARE. In cazul asocierii, fiecare membru trebuie sa se incadreze in categ IMM-urilor si sa prezinte anexat la doc reprezentand garantia de participare, decl pe proprie raspundere privind incadrarea fiecarei firme componente a asociatiei in categ IMM-urilor. 4. In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de un operator economic, autoritatea va retine contestatorului din garantia de participare in rap cu val estimata, in conformitate cu art. 278¹ alineat (1) litera a) sau b) dupa caz, din OUG 34/2006 cu modif si complet ult. Codul fiscal Municipiul Onesti: 4353250. Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la termenul limita pentru primirea ofertelor, in SEAP si in original prin posta la sediul Autoritatii contractante sau direct la registratura acesteia. Pentru echivalenta se va lua in calcul cursul leu/euro al BNR la data anterioara termenului limita pentru primirea ofertelor cu trei zile, fara a lua in considerare ziua depunerii ofertelor. 1.Cuantumul: 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA. 2.Modul de constituire: - conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contul de garantie se va deschide conform art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare la Trezoreria Statului ; In cazul in care ofertantii si, dupa caz, asociatii acestora intrunesc conditiile prevazute de Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii IMM, valoarea garantiei de buna executie poate fi de 5 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf.art. 44 din OUG 34/2006 cu mod.si compl.ult.Se va prez.acordul de asociere intocmit conf.Form.nr.14 din sect.FORMULARE, scanat dupa original si semnat electronic.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul 4 scanat dupa original si semnat electronic.
A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
2.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul 5 scanat dupa original si semnat electronic.
A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
Persoana care asigura sustinerea financiara / tehnica si profesionalanu trebuie sa se afle in situatiacare determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.181 lit. a), c1), si d) din OUG 34/ 2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul 5.a scanat dupa original si semnat electronic.A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
3. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
Certificatele fiscale pentru bugetul de stat se elibereaza de catre Directia Generala a Finantelor Publice, iar certificatele fiscale pentru bugetele locale de catre autoritatile administratiei publice locale, de la sediul social.
Certificatele nu vor avea datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele se vor prezenta scanate dupa original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnate electronic.A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
4. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se va prezenta formularul 6 scanat dupa original si semnat electronic.A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
5. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta un certificat de participare la procedura cu oferta independenta.
Se va prezenta formularul 7 scanat dupa original si semnat electronic.A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
6. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator/subcontractantii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, vor fi mentionate in fisa de date a achizitiei.
Se va prezenta formularul 8 scanat dupa original si semnat electronic.
A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - primar ? Victor Laurentiu Neghina- administrator public - Tenie Ionut- viceprimar - ing. Gnatiuc Nicolae- secretar ? cons. jur. Daniel Spanu- director economic - ec. Neculai Gabureanu- director DTDPP - ec. Oprea Manuela Gabriela- dir. Ex. DAPJ - Cons. jur. Robert-Ionut Chiriac- cons. jur. Laura Teodora Romedea - sef Biroul Juridic
- ec. Doina Ghiba - sef Serviciu Buget Contabilitate- ing. Paval Camelia - sef Birou Achizitii PubliceComisia de evaluare si membrii de rezerva:
- cons. Leustean Elena
- ec. Buzduga Floarea
- ing. Cojocaru Daniela
- cons. jur Chiriac Robert Ionut
- tehn. Cosor George Ionut
- electr.Chirila Mihail
- ec. Circei Mihaela
- ec. Ciurea Georgeta
- ec. Asavoaei Gabriela
- cons. jur.Luca Alice Cristina- cons. jur. Romedea Laura Teodora
- ing. Pietraru Mariana
- ing. Paval Camelia
- ec. Dinu Adrian
- cons. Podgurschi Elena
- electr. Mocanu Costica
- electr. Gradinaru Ion
Consilieri locali: - Agapi Mircea- Alexe Corina- Antohe Marica Loredana- Brinzaniuc Adrian- Buzdugan Vasile- Cristea Alexandru- Ene Gheorghe- Florian Constantin- Gnatiuc Nicolae- viceprimar si consilier local- Jitcovici Vicentiu Aurelian- Lazar Aurel- Lemnaru Emil- Martin Stefan- Oprea Danut- Sergentu Adrian- Stan Lucian- Sova Mihai- Tofan Ioan- Zarzu Octavian Ciprian Pentru fiecare lot se va prezenta :
7.Se va prezenta Certificat constatator emis de emis de Oficiul Registrului Comertului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Documentul se va prezenta scanat dupa original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnat electronic.Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Toate documentele solicitate si prezentate de persoanele fizice/juridice straine vor fi prezentate in limba romana - traducere autorizata.
Nota: Autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, saprezinte certificatul constatator emis de ORC in original/copie legalizata.
ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita informatii privind Cifra medie de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 (trei) ani sau, dupa caz, de la data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul 9 scanat dupa original si semnat electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Pentru fiecare lot se va prezenta: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emisesau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
2.Pentru fiecare lot se va prezenta : Experienta similara: se va prezenta cel putin un contract de furnizare produse de natura si complexitate similare celor ce fac obiectul contractului in cauza, furnizat in ultimii 3 ani.Se solicita pentru demonstrarea experientei similare prezentarea de documente din care sa reiasa furnizareain bune conditii a unorproduse similare cu cele care fac obiectul achizitiei.
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
3.Pentru fiecare lot se va prezenta: Se solicita ca ofertantul sa faca dovada ca dispune de mijloace de transport adecvate transportului produselor solicitate .Se va prezenta un contractde colaborare sau altedocumente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
4.Cerinta nr. 4
Pentru fiecare lot se vor prezenta : descrieri si fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru pentru urmatoarele produse:
LOT I : ILUMINAT PUBLIC
Lampa cu vapori de sodiu de inalta presiune SON -T 70W/E27, sau echivalent
Continuare cerinta nr. 4
Lampa cu vapori de mercur HPL -N 125W/E27 sau echivalent
Bobina balast Hg BHL 125W sau echivalent
Bobina balast BSN 70W sau echivalent
Lampa cu vapori de sodiu de inalta presiune SON T 150W, sau echivalent
Lampa cu vapori de sodiu de inalta presiune SON T 250W, sau echivalent
Bobina balast BSN 150 W sau echivalent ; Bobina balast BSN 250 W sau echivalentIGNITOR SN 57 sau echivalent; IGNITOR SN 58 sau echivalent
Bec economic23W E27 tip spirala
Bec economic23W E27 tip 3U
Bec economic36W E27 tip spirala
Bec economic36W E27 tip 3U
Bec economic45W E40 tip spiralaCleme CDD ; Clema CIB monofazat CUIBM; Clema CIB trifazat
Clema CLEALE 16-95/n sau echivalent; ClemaCLEALE 50-70 sau echivalent ;
Continuare cerinta nr. 4
Corp iluminat exterior tip glob Ø300 mm
Bec reflector 400W /E40
Contactor 63A; Contactor 110A; Contactor 150A; Contactor 195A
Ceas programator digital; Intrerupator crepuscular
Corp iluminat cu vapori sodiu 70WCorp iluminat 125WCorp iluminatcu vapori de sodiu 150WCorp iluminat cu vapori de sodiu 250WLampa cu autoaprindere mercur 160W
Cutie metalica cu contrapanou 300x200x120, IP54
Siguranta fuzibila MPR gr 00-63A
Siguranta fuzibila MPR gr 00-80A
Siguranta fuzibila MPR gr 00-100A
Siguranta fuzibila MPR gr 00-125A
Siguranta fuzibila MPR gr 00-160A
Continuare cerinta nr. 4
Siguranta fuzibila MPR gr.0 -50A ; Siguranta fuzibila MPR gr 0-63A;
Siguranta fuzibila MPR gr 0-80A ; Siguranta fuzibila MPR gr 0-100A
Siguranta fuzibila MPR gr 0-125A ; Siguranta fuzibila MPR gr 0-160A
Siguranta fuzibilaMPR gr.1-100A ; Siguranta fuzibilaMPR gr.1-125A
Siguranta fuzibilaMPR gr.1-160A ; Siguranta fuzibilaMPR gr.1-200A
Siguranta fuzibilaMPR gr.1-225A ; Siguranta fuzibilaMPR gr.1-250A
Patron fuzibil MIGNON DII - 4A ; Patron fuzibil MIGNON DII - 6A ;
Patron fuzibil MIGNON DII ? 10
Soclu MIGNON DII ; Soclu L.F. 25A ;Patron fuzibil L.F. -6 A ; Patron fuzibil L.F. -10 A ; Patron fuzibil L.F. -16 A;Patron fuzibil L.F. -25 A
Capac patron fuzibil MIGNON DII ; Capac patron fuzibil L.F. 25 A
Sigurante automate monopolare 6 ASigurante automate monopolare 10 A
Sigurante automate 1P+N16 A
Sigurante automate 1P+N20 A
Sigurante automate 1P+N32 A
Sigurante automate 1P+N25 A
Continuare cerinta nr. 4
Sigurante automate bipolara 63 A
Sigurante automate tripolara25 A ; Sigurante automate tripolara40 A
Sigurante automate tripolara63 A ; Sigurante automate tripolara80 A
Siguranta automata tetrapolara 25 A; Siguranta automata tetrapolara 40 A
Siguranta automata tetrapolara 50 A ; Siguranta automata tetrapolara 63 A
Siguranta automata tetrapolara 80 A ;
Intrerupator trifazat (heblu) - 100A
Intrerupator automat tip USOL 225A
Soclu LF 63A
Patron fuzibil LF 35A ; Patron fuzibil LF 50A ; Patron fuzibil LF 63A
Proiector 500 W ; Proiector 1000 W ; Proiector 1500 W ; Proiector 2000 W
Proiector cu LED-uri 20W
Continuare cerinta nr. 4
LOT II: SEMAFOARE
Numarator auto bicolor cu leduri (pt. corp 200mm x 200 mm)
Corp semafor pietoni, cu leduri 2S1/200-LED
SEMAFOARE PIETONALE CU NUMARATOR INCORPORAT - 2SN2/200 ? LED
SEMAFOR INTERMITENT CU LED-URI, CU SAGEATA
AUTOMAT DE SEMAFORIZARE ASC-01
Dispozitiv luminos de avertizare si siguranta cu leduri, galben, 2 x Ø 100 mm
Siguranta comanda 6A
Siguranta bipolara simpla P+N 25A
Siguranta automata simpla bipolara P+N 32A
Siguranta bipolara P+N 63A
Acumulatori 1, 2 V tip AA ;2400 mAh
Continuare cerinta nr. 4
LOT III: Primarie
Intrerupator simplu cu miez ceramic ST
Tub neon fluorescent 18W
Tub neon fluorescent 36W
Bec economic 18W ; Bec economic 23W;Comutator ST
Priza dubla ST cu CP
Priza dubla PT cu CP
Tub neon cu Led-uri 9 W (echivalent tub fluorescent 18W) cu 50000 ore functionare
Bec economic spiralat ultra mini 15W /E27
Bec halogen liniar R7S 100 W
Bec - HPI-T 1000W/643 E40 220V sau echivalent
Automat de scara- releu temporizare16A/220V, 2000W 50-60Hz 0-10 min
Continuare cerinta nr. 4
Prelungitor 8 m cu 5 prize cu protectie la socuri de tensiune, dotat cu cablu MYYM 3x2, 5 mm
Prelungitor 5 m cu 5 prize cu protectie la socuri de tensiune, dotat cu cablu MYYM 3x2, 5 mm
Prelungitor 5 m cu 6 prize cu protectie la socuri de tensiune, dotat cu cablu MYYM 3x2, 5 mm
Prelungitor 5 m cu 3 prize cu protectie - dotat cu cablu MYYM 3x2, 5 mm
Intrerupator PT antigron
Neon 8W
Priza ST cu impamantare ; Priza PT cu impamantare
Corp neon acoperit IP65 2x20W tip FIPAD sau echivalent
CORP NEON TIP FIDA 2x18W sau echivalent
CORP NEON 2x36W TIP FIDA sau echivalent
Corp iluminat montaj aparent FIRA-03 2X36Wsau echivalent
Corp iluminat montaj aparent FIRA-03 2X18W sau echivalent
Corp iluminat montaj aparent FIRA-03 4X18W sau echivalent
Corp neon FIRI ST 4X18W sau echivalent
Droser electronic 1x18 W ; droser electronic 2x18 W ; droser electronic 36W
Cerinta nr. 5
Pentru fiecare lot se vor prezenta: Informatii privind subcontractantii. Se vor mentiona: numele, adresa subcontractantilor, partile din contract pe care le vor executa acestia, valoarea subcontractata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta formularul nr.10 scanat dupa original si semnat electronic.Certificarile/documentele se vor prezenta scanate dupa copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul" si semnate electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.2.Se va prezenta formularul nr.11 scanat dupa original si semnat electronic.Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar scanate dupa original/ copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnate electronic .In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.3.Se va prezenta un contractde colaborare sau altedocumente care sa faca dovada punerii la dispozitie - scanat dupa original/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si semnat electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.4.Pentru fiecare lot: Se vor prezenta documentele scanate dupa originale si semnate electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.5.Pentru fiecare lot: Se vor prezenta documentele scanate dupa originale si semnate electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.6.Pentru fiecare lot: Se vor prezenta documentele scanate dupa originale si semnate electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.7.Pentru fiecare lot: Se vor prezenta documentele scanate dupa originale si semnate electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.8.Pentru fiecare lot: Se vor prezenta documentele scanate dupa originale si semnate electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.9.Pentru fiecare lot: Se vor prezenta documentele scanate dupa originale si semnate electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.10.Pentru fiecare lot: Se vor prezenta documentele scanate dupa originale si semnate electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.11.Pentru fiecare lot: Se vor prezenta documentele scanate dupa originale si semnate electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.12.Se va prezenta formularul 12 scanat dupa original si semnat electronic.ATENTIE : A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Sg. modificare a continutului prop. financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice, conf. art.80 din HG 925/2006 cu modif. si complet. ult. 2. Compararea valorilor ofertate se va face la pretul fara TVA. 3. Daca vor fi 2 sau mai multe oferte admisibile cu valori ofertate egale clasate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita reofertarea intr-un termen rezonabil stabilit. Autor. contract. va solicita clarif. prin intermediu SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 4. Pe parcursul evaluarii, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prez. de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calif. sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, in conformitate cu art. 35 din H.G. 925/2006, cu mod. si complet. ult. 5. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Pentru vizualizarea docum. de atribuire incarcate in SEAP, op.economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Corespondenta se va realiza prin intermediul SEAP si/sau pe fax. OFERTANTII VOR LUA TOATE MASURILE NECESARE PENTRU CA NUMERELE DE FAX DECLARATE IN FORMULARUL 9 SI CONTUL DE ACCES DE PE SEAP SA FIE FUNCTIONALE PE TOATA PERIOADA PROCEDURII DE ATRIBUIRE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 cu 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratiei Publice- Juridic-Biroul Juridic al Municipiului Onesti
Adresa postala: b-dul Oituz nr. 17, municipiul Onesti, judetul Bacau, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Tel. +40 234324243-522, Email: [email protected], Fax: +40 234313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2013 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer