Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie materiale pentru combaterea poleiului si a ghetii pe strazile din Municipiul Onesti,judetul Bacau,LOT I:?Sare gema industriala 0-4mm,LOT II:?Clorura de calciu macinata(concentratie 77%)


Anunt de participare numarul 145826/14.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: Birou achizitii publice, Tel. +40 234317132, In atentia: Responsabil procedura cons. Mihaela Circei, Email: [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie materiale pentru combaterea poleiului si a ghetii pe strazile din Municipiul Onesti, judetul Bacau, LOT I: ?Sare gema industriala 0-4mm, LOT II: ?Clorura de calciu macinata(concentratie 77%)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Calea Marasesti nr.106, Municipiul Onesti, Judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 75, 600 si 573, 600RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente - 2 luni. Estimarile cantitatilor min si max la nivel de lot care ar putea face ob unui ctr subsecv dintre cele care urmeaza sa fie atrib pe durata ctr subsecv dar si ale ac cadru sunt specificate in caietele de sarcini ? lit. e) si lit.f) din HG 925/2006.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se previzioneaza a se efectua achizitia unei cantitati de minim 50 To si maxim 400 To de sare gema industriala 0 ? 4 mm, pe o perioada de 6 luni (octombrie 2013 ? martie 2014), incepand de la data transmiterii ordinului de incepere dat de achizitor si achizitionarea unei cantitati de minim 40 tone si maxim 300 tone de clorura de calciu macinata (concentratie 77%) pe o perioada de 6 luni (octombrie 2013 ?martie 2014), incepand de la data transmiterii ordinului de incepere dat de achizitor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34927100-2 - Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)
24312120-1-Cloruri (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie materiale pentru combaterea poleiului si a ghetii pe strazile din Municipiul Onesti, judetul Bacau conform caiet de sarcini nr.13690 din 04.07.2013 pentru LOT I ?Sare gema industriala 0-4mm" si caiet de sarcini nr.13691 din 04.07.2013 pentru LOT II ?Clorura de calciu macinata(concentratie 77%)".Obiectul procedurii de atribuire il reprezinta atribuirea a doua acorduri cadru de furnizare.
Cantitatile minime si maxime previzionate a se achizitiona conform caiet de sarcini pentru Lot I sunt 50t si respectiv 400t.Cantitatile minime si maxime previzionate a se achizitiona conform caiet de sarcini pentru Lot II sunt 40t SI respectiv 300t.
Valoarea estimata fara TVA: intre 75, 600 si 573, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul - 11472 lei cumulat pentru cele 2 loturi, astfel: 2112 lei pentru lotul I si 9360 lei pentru lotul II.2. Perioada de valabilitate :120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii per. de valabilit. a ofertei, per. de valabilit. a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod coresp, potrivit art. 6 alin (2) din HG 925/2006 cu modif si complet ult.3.Modalitate de constituire: - cf art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modif. si complet. ult. - cont RO76TREZ0625006XXX000084 deschis la Trezoreria Onesti. In cazul incadrarii in categ IMM, operatorii economici si, dupa caz, asociatii acestora vor prezenta doc justificative si anume: Anexa nr. 1 sau nr. 2 din Legea 346/2004, cu modif si complet ult, utilizand modelele ce se gasesc in sectiunea FORMULARE.In cazul asocierii, fiecare membru trebuie sa se incadreze in categ IMM-urilor si sa prezinte anexat la doc reprezentand garantia de participare, decl pe proprie raspundere privind incadrarea fiecarei firme componente a asociatiei in categ IMM-urilor.4. In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de un operator economic, autoritatea va retine contestatorului din garantia de participare in rap cu val estimata, in conformitate cu art. 278ยน alineat (1) litera b) pentru Lot II din OUG 34/2006 cu modif si complet ult. Codul fiscal Municipiul Onesti: 4353250. Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la termenul limita pentru primirea ofertelor, in SEAP si in original prin posta la sediul Autoritatii contractante sau direct la registratura acesteia. Pentru echivalenta se va lua in calcul cursul valutar al BNR la data anterioara termenului limita pentru primirea ofertelor cu trei zile, fara a lua in considerare ziua depunerii ofertelor. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 3 (trei) zile de la semnarea contractului, in cuantum de 10%, din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA;2.Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% sau 5% in cazul IMM, potrivit Pct.10.1.Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul indicat la Pct.10.1, atrage de la sine rezilierea de drept a contractului, fara punere in intarziere sau indeplinirea unei formalitati prealabile de catre achizitor.3. Modul de constituire: - conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contul de garantie se va deschide conform art.90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare la Trezoreria Statului;In cazul in care ofertantii si, dupa caz, asociatii acestora intrunesc conditiile prevazute de Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii IMM, valoarea garantiei de buna executie poate fi de 5 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru fiecare lot se va prezenta :
1.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul 4 scanat dupa original si semnat electronic.
A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
2.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul 5 scanat dupa original si semnat electronic.
A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.Persoana care asigura sustinerea financiara / tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire , conform prevederilor art.181 lit. a), c1), si d) din OUG 34/ 2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va prezenta formularul 5.a scanat dupa original si semnat electronic.
A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.3.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.
A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
Certificatele fiscale pentru bugetul de stat se elibereaza de catre Directia Generala a Finantelor Publice, iar certificatele fiscale pentru bugetele locale de catre autoritatile administratiei publice locale, de la sediul social.
Certificatele nu vor avea datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
4.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se va prezenta formularul 6 scanat dupa original si semnat electronic.A se vedea si Sectiunea IV.4.3.- Modul de prezentare a ofertei.
5.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta un certificat de participare la procedura cu oferta independenta.
Se va prezenta formularul 7 scanat dupa original si semnat electronic
6.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator/subcontractantii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, vor fi mentionate in fisa de date a achizitiei.Se va prezenta formularul 8 scanat dupa original si semnat electronic.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- primar ? Victor Laurentiu Neghina
- Administrator public - Ionut Tenie
- viceprimar - ing. Nicolae Gnatiuc- secretar ? cons. jur. Daniel Spanu
- director economic - ec. Neculai Gabureanu- director D.T.D.P.P. - ec. Manuela Gabriela Oprea- dir. Ex. DAPJ - cons. jur. Robert-Ionut Chiriac- ing. Camelia Paval - sef Birou Achizitii Publice- cons. jur. Laura Teodora Romedea - sef Biroul Juridic- ec. Doina Ghiba - Sef Serviciu Buget ContabilitateComisia de evaluare si membrii de rezerva: - cons. Mihaela Circei;
- cons. Elena Leustean;
- cons. Laura Matasa;
- cons. Maria Toma;
- cons. Mariana Pietraru;
- cons. Gabriela Asavoaie;
- cons. Cristina Plop;
- cons. jur. Maricica Marilena Dima;
- cons. jur. Alice Cristina Luca;
- ing. Daniela Nina Cojocaru;
- sing. Monica Rotaru.Consilieri locali: 1.Agapi Mircea;
2.Alexe Corina;3.Antohe Marica Loredana;4. Brinzaniuc Adrian;5. Buzdugan Vasile;6. Cristea Alexandru;7. Ene Gheorghe;
8. Florian Constantin;9. Jitcovici Vicentiu Aurelian;10. Lazar Aurel;11.Lemnaru Emil;12. Martin Stefan;13. Oprea Danut;14. Sergentu Adrian;15. Stan Lucian;16. Sova Mihai;
17. Tofan Ioan;18. Zarzu Octavian Ciprian.In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilor- indeplinirea cerintelor de calificare se face conform prevederilor Anexei 2 din
ordinul ANRMAP nr.509/2011.
ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei Pentru fiecare lot se va prezenta :
1.Se va prezenta Certificat constatator emis de emis de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Documentul se va prezenta scanat dupa original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnat electronic.Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
Toate documentele solicitate si prezentate de persoanele fizice/juridice straine vor fi prezentate in limba romana - traducere autorizata.Nota: Autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, daca a depus certificatul constatator emis de ORC in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , sa il prezinte in original/copie legalizata.
In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilor- indeplinirea cerintelor de calificare se face conform prevederilor Anexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.
ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru fiecare lot: Se solicita informatii privind Cifra medie de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 (trei) ani sau, dupa caz, de la data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual valutar comunicat de BNR
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta Formularul nr. 9 din sectiuneaFORMULARE, scanat dupa original si semnat electronic.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual valutar comunicat de BNR.In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilor indeplinirea cerintelor de calificare se face conform prevederilor Anexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3- Modul de prezentare a ofertei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Pentru fiecare lot se va prezenta: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de
clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din
motive obiective, operatorul nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
2.Pentru fiecare lot se va prezenta : Experienta similara: se va prezenta cel
putin un contract de furnizare produse de natura si complexitate similare celor ce fac obiectul contractului in cauza, furnizat in ultimii 3 ani.
Se solicita pentru demonstrarea experientei similare prezentarea de documente din care sa reiasa furnizarea unor produse similare cu cele
care fac obiectul achizitiei .
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei vertificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
3.Pentru fiecare lot se vor prezenta: Informatii privind subcontractantii. Se
vor mentiona: numele, adresa subcontractantilor, partile din contract pe care le vor executa acestia, valoarea subcontractata
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta Fomularul nr. 10 scanat dupa original si semnat electronic din sectiunea FORMULARE .Documentele se prezinta scanate dupa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnate electronic.In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilor indeplinirea cerintelor de calificare se face conform prevederilorAnexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3- Modul de prezentare a ofertei.2.Se va prezenta formularul nr.11 scanat dupa original si semnatelectronic.Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnatede o autoritate ori de catre clientul beneficiar scanate dupa copiilizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnateelectronic .In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motiveobiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii uneicertificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilorde produse se realizeaza printr-o declaratie a operatoruluieconomic.In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilorindeplinirea cerintelor de calificare se face conform prevederilorAnexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3- Modul de prezentare a ofertei.3.Se va prezenta Formularul nr.12 din sectiunea FORMULARE scanat dupa original si semnat electronic.In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilor indeplinirea cerintelor de calificare se face conform prevederilorAnexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3- Modul de prezentare a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Sg. modificare a continutului prop. financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice, conf. art.80 din HG 925/2006 cu modif. si complet. ult.2. Compararea valorilor ofertate se va face la pretul fara TVA.3. Daca vor fi 2 sau mai multe oferte admisibile cu valori ofertate egale clasate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita reofertarea intr-un termen rezonabil stabilit. Autor. contract. va solicita clarif. prin intermediu SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.4. Pe parcursul evaluarii, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prez. de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calif. sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, in conformitate cu art. 35 din H.G. 925/2006, cu mod. si complet. ult.5. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Pentru vizualizarea docum. de atribuire incarcate in SEAP, op.economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Corespondenta se va realiza prin intermediul SEAP si/sau pe fax. OFERTANTII VOR LUA TOATE MASURILE NECESARE PENTRU CA NUMERELE DE FAX DECLARATE IN FORMULARUL 9 SI CONTUL DE ACCES DE PE SEAP SA FIE FUNCTIONALE PE TOATA PERIOADA PROCEDURII DE ATRIBUIRE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 cu 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratiei Publice-Juridic - Biroul Juridic al Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul Oituz, nr.17, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Tel. +040 234324243-522, Email: [email protected], Fax: +40 234313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2013 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer