Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE MATERIALE SANITARE - STIMULATOARE CARDIACE, ELECTROZI, DEFIBRILATOARE CARDIACE, CATETERE SI SET CAMPURI STERILE


Anunt de participare numarul 137198/06.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. I. M. Georgescu
Adresa postala: B-DUL CAROL I, NR. 50, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700503, Romania, Punct(e) de contact: B-DUL CARO I NR.50, Tel. +40 232267601, In atentia: TUFESCU CORNELIU, Email: [email protected], Fax: +40 232267601, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SPITALICEASCA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MATERIALE SANITARE - STIMULATOARE CARDIACE, ELECTROZI, DEFIBRILATOARE CARDIACE, CATETERE SI SET CAMPURI STERILE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: B-DUL CAROL I NR.50
ETAJ VI, CLADIREA NOUA
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 8 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 143, 224 si 668, 665RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta va incheia contracte de furnizare subsecvente in functie de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.Cantitatile minime si maxime aferente atat contractului subsecvent cat si a acordului cadru, conform art.66 lit.e) f)din HG925/2006, sunt mentionate doar in caietul de sarcini, deoarece in aceasta sectiune nu pot fisalvate decat 300 de caractere.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare produse: - Achizitie materiale sanitare - stimulatoare cardiace, electrozi, defibrilatoare cardiace, catetere si set campuri sterile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33182200-1 - Aparat de stimulare cardiaca (Rev.2)
33140000-3-Consumabile medicale (Rev.2)
33141200-2-Catetere (Rev.2)
33182210-4-Stimulator cardiac (Rev.2)
33182240-3-Piese si accesorii pentru stimulatoare cardiace (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot1: Stimulator SSI tip B (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 70 bucati)
Lot2: Stimulator SSI (R) tip B (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 10 bucati)
Lot3: Stimulator DDD (R) tip B (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 10 bucati)
Lot4: Electrod cu fixare activa (sonda endocavitara) tip B (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 110 bucati)
Lot5: Defibrilator cardiac implantabil bicameral tip B(cant.minim 1 bucata - cant. maxima 3 bucati)Lot6: Eletcrod de defibrilare endocavitara tip B (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 3 bucati)
Lot7: Defibrilator cu resincronizare tip B (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 2 bucata)
Lot8: Dispozitiv de resincronizare cardiaca tip B (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 2 bucata)
Lot9: Dispozitiv de resincronizare cardiaca tip C (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 2 bucata)
Lot10: Defibrilator cu resincronizare tip C (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 2 bucata)
Lot11: Defibrilator cardiac implantabil bicameral, tip C (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 3 bucati)
Lot12: Electrod de defibrilareendocavitara tip C (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 3 bucati)
Lot13: Cateter de sinus coronar hook (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 5 bucati)
Lot14: Cateter de sinus coronar multi purpose (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 5 bucati)
Lot15: Cateter de sinus coronar wide (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 5 bucati)
Lot16: Cutter universal (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 5 bucati)
Lot17: Set campuri sterile pentru implantare pacemakeri (cant.minim 1 bucata - cant. maxima 850 bucati)
Valoarea estimata fara TVA: intre 143, 224 si 668, 665RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Informatii despre garantia de participare pentru fiecrare lot in parte se regasesc in Anexa B ? Informatii suplimentare privind loturile.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Garantia de participare se poate constitui prin: 1) virament bancar in contul RO80TREZ4065005XXX009774, Trezoreria Iasi; 2) instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform modelului de formular nr.1 Cuantumul garantiei de buna executie este de 2% din valoarea far TVA a contractelor subsecvente si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Foduri bugetare alocate de Ministerul Sanatatii si Casa de Asigurari de Sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - se vor completa modelele de formulare nr.4 si nr.5
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69ยน din O.U.G. nr. 34/2006 - se va completa modelul de formular nr.6 (Persoanele cu functie de decizie din cadrul a.c. plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii: Manager - Grigore Tinica, Director financiar contabil - Nedelciuc Victoria, Director Medical - Dabija Eduard, Prof. Dr. Catalina Arsenescu, Dr. Cristian Statescu, Cotiata Petronela, Plaesu Andreea, Diaconu Marian, Tufescu Corneliu
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se va completa modelul de formular nr.7
Declaratie privind calitatea de participant la procedura - se va completa modelul de formular nr.10 Persoane juridice romane: Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, (eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea ofertei), din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ ofertantul este rezident ca persoana juridica.
Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii (Se va prezenta o copie semnata, stampilata si cu mentiunea , ,conform cu originalul, , pe fiecare pagina).
Mentiune: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil vizat si inregistrat de organele competente la data de 31.12.2011
Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalele livrari de produse in ultimii 3 ani
Prezentare de mostre de produs
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2012 20:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.08.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.09.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare al ofertelor clasate pe primul loc: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, printr-o clarificare transmisa prin SEAP, o noua propunere financiara pe baza careia vor fi departajati. Reofertarea se face doar pentru loturile la care va exista aceasta situatie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE ? PROF. DR. GEORGE I.M. GEORGESCU ? IASI
Adresa postala: B-DUL CAROL I NR.50, Localitatea: IASI, Cod postal: 700503, Romania, Tel. +40 232267601, Fax: +40 232267601
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2012 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer