Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie materiale sanitare si consumabile utilizate in cadrul Subprogramului "Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica"


Anunt de participare numarul 143033/12.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEANDE URGENTA SLATINA
Adresa postala: STR. CRISAN NR.9-11, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230013, Romania, Punct(e) de contact: NELU COJOCARU, Tel. +40 0249418962, Email: [email protected], Fax: +40 0249418963, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital judetean de urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie materiale sanitare si consumabile utilizate in cadrul Subprogramului "Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Slatina - Magazia Centrala
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 492, 750 si 985, 500RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: atribuirea unui contract subsecvent se va face la 6 luni pentru cantitatea minima (specificata in caietul de sarcini pentru fiecare lot) care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza a fi atribuite in baza acordului cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie materiale sanitare si consumabile utilizate in cadrul Subprogramului PN 11 - "Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica"
valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele)- 492.750 lei fara TVA iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata pentru 12 luni - 985.500 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33181520-3 - Consumabile pentru dializa renala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
materiale sanitare si consumabile utilizate in cadrul Subprogramului PN 11 - "Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica" conform caietului de sarcini. ofertele se vor elabora pe total valoare minima/lot.
Valoarea estimata fara TVA: intre 492, 750 si 985, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este specificat in anexa B pentru fiecare lot. Garantia de participare se va constitui prin virament sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (pt. instrument garantare bancara se va completa Formular nr. 8) ori de o societate de asigurari, emisa in favoarea autoritatii contractante si se va depune si in SEAP, avand in vedere ca procedura este online(art.18 din HG 1660/2006. Garantia trebuie sa fie irevocabila si cu o valabilitate de cel putin 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004, beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16, al. 2 din legea mentionata, dupa caz. Ofertantul va completa si atasa la oferta declaratia pe propria raspundere conform Anexei nr. 1 la OUG 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/2004. Se vor retine din garantia de participare sumele prevazute la art 278^1 din OUG nr 34/2006, pentru toate loturile (a caror valoare estimata depaseste pragul prevazut la art 19/OUG 34/2006 modificata prin OUG 77/2012). Curs valutar pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constituie garantia de participare in valuta: curs BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. GP obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economic, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (exceptie facand viramentul bancar). cuantum: 5% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform formularului nr. 9.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri PN 11 alocate de CAS Olt
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Operatorii economici vor face dovada ca nu se incadreaza in una din situatiile stipulate la art.180 si 181 din Oug 34/2006.Documente de confirmare: -Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitateCompletare formular nr.12A- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonantaCompletare formular nr.12BCerinta nr. 2Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaDocumente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundereCompletare formular nr.12CDECLARATIE pe propria raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu se afla in situata prevazuta la art. 69^1 dinOug 34/2006.Completare formular nr.14Declaratie pe proprie raspunderePersonalul de conducere cu functii de decizie in ceea ce priveste aceasta procedura: Manager: dr. Andrei IordacheDirector medical: dr. Romeo StanculescuDirector financiar-contabil: ec. Elena VisanDirector ingrijiri medicale: as. Daniela SanduCompartiment Juridic: jr. Octavian Iana, jr. Irina UngurianuSef Serviciu Achizitii Publice, Aprovizionare si Transport: ec. Nelu Cojocaru Operatorii economici vor face dovada ca sunt inregistrati si ca au in obiectul de activitate producerea/comercializarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.Documente de confirmare: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala prezentat in oricare din formele original/copie legalizata/copie conform cu originalul conf Ordinului ANRMAP 509/2011, din care sa rezulte ca: - obiectul de activitate al ofertantului include producerea sau comercializarea bunurilor care fac obiectul procedurii de achizitie;
- dovezile pentru aplicarea legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si anume declaratie in conformitate cu anexele 1 si 2 prevazute la art.7 din legea 346/2004, dupa caz.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei.Persoanele juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare informatii generale cuprinzand si cifra de afaceri global pe ultimii 3 ani, prin completarea formularului nr.5
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular nr. 5 Informatii generale cuprinzand si cifra de afaceri global pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara Operatorul economic va demonstra ca are experienta necesara derularii Contractului completand declaratia privind lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani(formular nr. 6) de asemenea operatorul economic va face, avand in vedere art. 188, alin 1, litera a/OUG 34/2006, confirmarea experientei similare prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse. Mostrele trebuie depuse la sediul a.c. pana la data si ora limita de primire a ofertelor. Mostrele reprezinta cerinta minima de calificare, neprezentarea acestora atragand dupa sine eliminarea ofertantului din procedura.
Operatorul economic va face dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul seria EN-ISO 9001:2008 Certificat de calitate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, in copie semnata, stampilata si cu mentiunea ?Conform cu originalul? sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular nr. 6 Declaratie privind lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani si operatorul economic va face, avand in vedere art. 188, alin 1, litera a/OUG 34/2006, confirmarea experientei similare prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse.Mostrele trebuie depuse la sediul a.c. pana la data si ora limita de primire a ofertelor. Mostrele reprezinta cerinta minima de calificare, neprezentarea acestora atragand dupa sine eliminarea ofertantului din procedura.Operatorul economic va face dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul seria EN-ISO 9001:2008 Certificat de calitate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, in copie semnata, stampilata si cu mentiunea ?Conform cu originalul? sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se desfasoara in S.E.A.P si cuprinde 1 runda de 1 zi. Data si ora vor fi comunicate pe baza unei invitatii transmisa pe cale electronica simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5355/26.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale dupa ofertare, autoritatea contractanta va solicita ofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru ofertele egale clasate pe locul 2 la ofertare imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 1.Pentru ofertele egale clasate pe locul 3 la ofertare imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 2.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale dupa reofertare, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru ofertele egale clasate pe locul 2 la reofertare imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 1.Pentru ofertele egale clasate pe locul 3 la reofertare imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 2.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: Strada Crisan nr. 9-11, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230008, Romania, Tel. +40 0249431764/238, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2013 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer