Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE MATERIALE SANITARE SPECIFICE PROCEDURILOR DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA ? MATERIALE SANITARE SI ACCESORII PENTRU PROCEDURI INTERVENTIONALE STRUCTURALE


Anunt de participare numarul 147715/05.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. I. M. Georgescu
Adresa postala: B-DUL CAROL I, NR. 50, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700503, Romania, Punct(e) de contact: TUDOR BORS, Tel. +40 232267601, Email: [email protected], Fax: +40 232267601, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTIE PUBLICA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MATERIALE SANITARE SPECIFICE PROCEDURILOR DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA ? MATERIALE SANITARE SI ACCESORII PENTRU PROCEDURI INTERVENTIONALE STRUCTURALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: B-DUL CAROL I, NR. 50, ET VI, MAGAZIE
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 301, 830 si 1, 013, 580RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: AUTORITATEA CONTRACTANTA VA INCHEIA CTR SUBSECVENTE LUNAR, TRIMESTRIAL SAU ORICE PERIOADA IN FUNCTIE DE FONDURILE BUGETARE ALOCATE CU ACEASTA DESTINATIE SI DE NECESITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE. NIVELUL MINIM SI MAXIM AL CANTITATILOR DE PRODUSE CE SE POATE ACHIZITIONA PRIN ACORD CADRU: CONFORM CANTITATILOR DIN CAIETUL DE SARCINI
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MATERIALE SANITARE SPECIFICE PROCEDURILOR DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA ? MATERIALE SANITARE SI ACCESORII PENTRU PROCEDURI INTERVENTIONALE STRUCTURALE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33184500-8 - Endoproteze coronariene (Rev.2)
33111730-7-Accesorii pentru angioplastie (Rev.2)
33141120-7-Cleme, suturi, ligaturi (Rev.2)
33141210-5-Catetere cu balon (Rev.2)
33182240-3-Piese si accesorii pentru stimulatoare cardiace (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MATERIALE SANITARE SPECIFICE PROCEDURILOR DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA-MATERIALE SANITARE SI ACCESORII PENTRU PROCEDURI INTERVENTIONALE STRUCTURALE IMPARTITE PE 22 DE LOTURI PREZENTATE IN CAIETUL DE SARCINI SI ANEXA B
Valoarea estimata fara TVA: intre 301, 830 si 1, 013, 580RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare pentru fiecare lot in parte se regaseste in sectiunea "LOTURI" -Anexa B. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original si se va depune la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor, iar in SEAP se va depune o copie scanata si semnata cu semnatura electronica, conform modelului de formular nr.1 .Perioada de valabilitatea a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Cod fiscal: 8615184, contul RO80TREZ4065005XXX009774, Trezoreria Iasi. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul garantiei de participare cu conditia demonstrarii ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, prin prezentarea modelului de formular nr.2.In cazul in care sunt ofertanti economici care doresc sa constituie garantia de participare in valuta, cursul de referinta pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda va fi cel stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi valabila minim 90 de zile de la data limita a depunerii ofertei. Pentru transmiterea garantiei de participare se vor respecta prevederile art. 18 din Hotararea nr. 1660/2006. In cuantum de 2% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului subsecvent de furnizare in conformitate cu prevederile art.90 din HG nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI BUGETARE ALOCATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SI MINISTERUL SANATATII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Prezentul acord cadru va inceta de plin drept, in cazul in care MS desemnat ca unitate de achiz. centralizata cf.OUG 71/2012 Ord 1292/18.12.2012 pt aprobarea normelor metodologice pt achiz centralizata, la nivel national de mat san, va organiza lic la nivel national la produsele licitate de catre a.c.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - se vor completa modelele de formulare nr.4 si nr.5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69ยน din O.U.G. nr. 34/2006 - se va completa modelul de formular nr.6 ;(Persoanele cu functie de decizie din cadrul a.c. plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii: 1 Grigore Tinica -Manager2 Dabija Eduard -Director medical3 Codreanu Lucica -Director financiar contabil4 Cabinet de avocat Ailinca Alina-reprezentat de Ailinca Alina5 Nedelciuc Igor -Medic primar cardiolog-cardiologie interventionala? Presedinte comisie de evaluare cu drept de vot6 Bazyani Amin -Medic specialist cardiolog-cardiologie interventionala-membru comisie de evaluare de drept de vot7 Burlacu Alexandru -Medic specialist cardiolog-cardiologie interventionala- membru comisie de evaluare cu drept de vot8 Cotiata Petronela-Asistent med pr. sef-lab explorari invazive- membru suplinitor in comisie de evaluare cu drept de vot9 Bors Tudor-Inspector de specialitate-Birou Achizitii- secretar fara drept de vot in comisia de evaluareCertificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, dincare sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelullunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propia raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelullunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se va completa modelul de formular nr.7 Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul, ,din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridica straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistare ca persoana juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident ca persoana juridicaMentiune: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare - copie semnata si stampilata cu mentiunea ?Conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de Informatii generale din care sa reiasacifra de afaceri pe ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea Formularului nr. 8 disponibil in fisierul atasat ? modele de formulare?, iar pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu annual lei/ valuta comunicat de catre BNR pentru fiecare an in parte care este urmatorul: 2010-4, 2099 2011-4, 2379 2012-4.4560
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare de mostre de produs
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru toate produsele pentru care s-a depus oferta, se vor transmite mostre la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertei. Mostrele de produse vor avea lipita pe ele o eticheta cu nr. lotului pentru care participa. Ele se vor prezenta ambalate intr-un plic/cutie, marcat/a cu denumirea ofertantului si inscriptia , , mostre de produse, , pentru participarea la licitatie deschisa online avand ca obiect ACHIZITIE MATERIALE SANITARE SPECIFICE PROCEDURILOR DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA ? MATERIALE SANITARE SI ACCESORII PENTRU PROCEDURI INTERVENTIONALE STRUCTURALE. Mostrele vor fi insotite de un OPIS care sa contina denumirea produsului ofertat si numarul pozitiei din caietul de sarcini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 7256/01.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.12.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare al ofertelor clasati pe primul loc: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, printr-o clarificare transmisa prin intermediul SEAP, o noua propunere financiara pe baza careia vor fi departajati.Reofertarea se face doar pentru loturile la care va exista aceasta situatie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iasi
Adresa postala: B-dul Carol I, Nr. 50, Localitatea: IASI, Cod postal: 700503, Romania, Tel. +40 232267601, Email: [email protected], Fax: +40 232267601
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2013 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer