Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie materiale si servicii PSI - DS Timis


Anunt de participare numarul 147838/11.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA ? Directia Silvica Timis
Adresa postala: Str. I. Nemoianu, nr. 7, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300011, Romania, Tel. +40 256294255, In atentia: Dragu Marian, Email: [email protected], Fax: +40 256294265
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA ? Directia Silvica Timis
Adresa postala: Str. I. Nemoianu, nr. 7, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300011, Romania, Tel. +40 256294255, In atentia: Dragu Marian, Email: [email protected], Fax: +40 256294265
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA ? Directia Silvica Timis
Adresa postala: Str. I. Nemoianu, nr. 7, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300011, Romania, Tel. +40 256294255, In atentia: Dragu Marian, Email: [email protected], Fax: +40 256294265
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie materiale si servicii PSI - DS Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediu DS Timis
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie materiale si servicii PSI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35111000-5 - Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)
50413200-5-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 22, 163.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantumul garantiei de participare: 250 lei.- Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertei cu 5 zile.- Perioada de valabilitate a garantiei: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor- Forma de constituire a garantiei de participare: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire- depunere la casieria autoritatii contractante fie: virament bancar cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor(cont RO69RZBR0000060007701145 ? Raiffeisen Bank Timisoaracont RO94BRDE360SV29158003600 ? BRD Timisoara)saunumerar .Dovada achitarii garantiei de participare, va fi prezentata in cadrul sedintei de deschidere. In cazul in care reprezentantul operatorului economic nu participa la sedinta de deschidere, documentul susmentionat va fi introdus intr-un plic exterior.Prevederile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 nu se aplica.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de finantare ale Regiei Nationale a Padurilor ? Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente obligatorii: 1.Se va completa formularul: Informatii generale2.Se va completa formularul: Declaratie privind eligibilitatea.
3.Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.
4.Se va completa formularul: Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
5.Se va completa formularul: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
6.Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, Persoanele cu functie de deizie in cadrul DS Timis: Director - ing. Titu Nicusor , Director economic - ec. Munteanu Aurel, jurist ? Garjoaba Eugen, resp. Achizitii ? ing. Dragu Marian, resp. Paza si protectie - tehn. Malita Eugen. Documente obligatorii:
Se va atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2013 10:00
Locul: sediul Directiei Silvice Timis
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ofertantii sau imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- In situatia in care 2(doua) sau mai multe oferte au acelasi pret cel mai scazut, autoritatea contractanta va solicita ca si clarificare depunerea de noi oferte de pret.- Justificarea alegerii procedurii : ?N.J. conform notificarii ANRMAP? atasata in lista ?Documentatie si clarificari?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2013 09:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer