Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie medicamente - solutii pentru perfuzii


Anunt de participare numarul 141736/30.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL ONESTI
Adresa postala: STR. PERCHIULUI NR.1, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601048, Romania, Punct(e) de contact: SILVIA GABRIELA ONU, Tel. +40 0234323111, Email: [email protected], Fax: +40 0234314229, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie medicamente - solutii pentru perfuzii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal Onesti
str.Perchiului nr.1
jud.Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie medicamente - solutii pentru perfuzii, 33 loturi, conform anexei B
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33692400-1 - Solutii pentru perfuzii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
achizitie medicamente - solutii pentru perfuzii, 33 loturi, conform anexei B;
Valoarea estimata fara TVA: intre 806, 715 si 1, 012, 222.5RON
II.2.2) Optiuni
Da
conform art.6.3 din HG 925/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2% din valoarea estimata a fiecarui lot (conform anexei B); perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor;cont de garantii : RO26TREZ0625006XXX002148 deschis la Trezoreria Onesti;pentru ofertantii care doresc sa depuna garntia in alte valute, se va face echivalenta la cursul BNR din data anterioara limitei de depunere a ofertelor cu 5 zile;garantia de participare se va posta in SEAP scanata pana la data depunerii ofertelor si se va prezenta in original la sediul autoritatii contractante ; 5% din valoarea contractului , fara TVA;? Garantia de buna executie se va constitui prin scrisoare de garantie bancara ( in original), printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, suma in numerar la caseria Spitalul Municipal Onesti, cu OP in contul de garantii al autoritatii contractante RO26TREZ0625006XXX002148, deschis la Trezoreria Onesti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii rezultate din contract incheiat cu CAS Bacau;Plata cu OP la 180 zile de la receptie si facturare, din cont RO78TREZ0625041XXX000141, deschis la Trezoreria Onesti;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, completata pe propria raspundere si in conformitate cu Formularul F2;2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, completata pe propria raspundere si in conformitate cu Formularul F8 Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: a) Manager ? Dr. Androne Dorub) Comisia de achizitii formata din: - Dr.Branzaniuc Adrian - Director Medical (presedinte);
- Dr.Ionas Iuliu - Medic Coord.Comp.Oncologie(membru);
- Dr.Hopartean Lidia - Cleopatra, Sef Sectie Med.Int.(membru);
- Farm.Chitu Maria - Farmacie(membru);
- ec.Onu Silvia Gabriela- Sef birou achizitii(membru);
- Dr.Popa Ruxanda - Sef Laborator Analize (membru);
- Dr.Secara OanaMihaela ? S.S.C.I.N(membru);
- As. Tiru Liliana ? Director Ingrijiri(membru);
- Ec. Butnaru Paul ? Birou Achizitii Publice(membru);
- Dr.Chiuchi Luminita - Sectie Med.Int.(membru rezerva);
- Dr.Niminet Constantin - Sectia Pediatrie(membru rezerva );3.certificat de atestare fiscala(inclusiv privind plata contributiilor sociale) eliberat de Ministerul finantelor Publice sau unitatile subordonate, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile;4.certificat privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de Primarie (Consiliul Local)-copie, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile;5.certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (formular F9); 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original , copie "conform cu originalul" sau copie legalizata), din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic;2.Autorizatie de punere pe piata emisa de Ministerul Sanatatii-Agentia Nationala a Medicamentului, pentru medicamentele ofertate(copie); 3.Aviz de functionare emis de Ministerul sanatatii Publice, care atesta dreptul de a depozita si distribui medicamente;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completare formular F3;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Standarde de asigurare a calitatii (Certificat ISO 9001/2001 sau echivalent) de la ofertant ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Certificat ISO 9001/2001 sau echivalent de la ofertant solicitat in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul";
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
999/19.01.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
IN CAZUL OFERTELOR CLASATE PE PRIMUL LOC, CARE AU PRETURI EGALE, AUTORITATEA CONTRACTANTA VA SOLICITA CLARIFICARI PRIN INTERMEDIUL SEAP, IN VEDEREA INCARCARII ELECTRONICE DE CATRE OPERATORII ECONOMICI DE DOCUMENTE CARE CONTIN NOI PRETURI;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conf.art 256^2, OUG 34/2006;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Municipal Onesti - Compartiment Contencios
Adresa postala: str.Perchiului nr.1, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601048, Romania, Tel. +40 234323111, Email: [email protected], Fax: +40 234314229
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2013 13:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer