Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie medicamente - subprogram screloza multipla


Anunt de participare numarul 117311/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Colentina
Adresa postala:  Sos.Stefan cel Mare nr.19-21, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020125, Romania, Punct(e) de contact:  CARMEN GHEORGHE, Tel. 021.318.06.66, Email:  [email protected], Fax:  021.316.55.12; 021.318.06.66, Adresa internet (URL):  http: /www.spitalulcolentina.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie medicamente - subprogram screloza multipla
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Colentina. Sos Stefan cel mare nr.19-21 sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 10, 029, 859.74 si 48, 345, 042.96RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie medicamente PN 6.1.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare - screloza multipla
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652000-5 - Antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conformanexa B loturi
Valoarea estimata fara TVA: intre 10, 029, 859.74 si 48, 345, 042.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare pe loturile licitate conform anexa loturi, garantia de buna executie 5% din valoarea fara TVA acontractelor subsecvente
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare; Plata prin trezorerie cu OP;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta 34/2006
- Fisa de informatii generale- Certificat constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului/autorizatie de functionare/altele echivalente (copii legalizate) din care sa rezulte : - domeniul de activitate al ofertantuluicorespunde obiectului procedurii.- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitatea de plata.
- Certificat de inregistrare fiscala (copie) actualizat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
nesolicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Autorizatia de functionare eliberata de Agentia Nationala a Medicamentului
2 Certificatde participare la licitatie cu oferta independenta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-Licitatia electronica se va realiza si finaliza intr-o singura runda ? 1 zi (24ore).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S27-043866 din 09.02.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.04.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2011 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
40zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2011 09:00
Locul: Spitalul Clinic Colentina, Sos Stefan cel Mare nr.19-21, Bucuresti, Ambulatoriu de Specialitate et.2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
PN.6.1.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare - screloza multipla
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stravopoleos nr.6, sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.12, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.13, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal-art.256^2/OUG 34.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Colentina
Adresa postala:  Sos Stefan cel Mare nr.19-21 sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020125, Romania, Tel. 021.318.06.66, Email:  [email protected], Fax:  021.316.55.12, Adresa internet (URL):  www.spitalulcolentina.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2011 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer