Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE MEDICAMENTE


Anunt de participare numarul 143151/16.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DEVA
Adresa postala: STR.22 DECEMBRIE NR. 58, Localitatea: Deva, Cod postal: 330084, Romania, Punct(e) de contact: NEGREA LILIANA MIHAELA, Tel. +40 254214616, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0254212516, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: SPITAL
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MEDICAMENTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: FARMACIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 luni
Valoarea estimata fara TVA: 545, 487.6RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MEDICAMENTE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
NR.LOT.1. DORIPENEMUM 0, 5 G F, CANT. MIN. 20F, CANT. MAX. 80F,
NR.LOT.2. ERTAPENEM 1GFL, CANT. MIN. 400FL, CANT. MAX. 1600FL,
NR.LOT.3. GENTAMICINA 80MG /2ML F, CANT. MIN.2600F, CANT.MAX. 10400F,
NR.LOT.4. IMIPENEM+ CILASTATIN 500MGpulb.pt.sol.perf.mixabila cu orice sol.perf.si stabila in sol.perf.24 h FL, CANT.MIN.400FL, CANT.MAX.1600 FL,
NR.LOT.5. IMIPENEM+ CILASTATIN 500MGPULB.PT.SOL.PERF.FL, CANT.MIN.100FL, CANT.MAX. 400FL,
NR.LOT.6. LEVOFLOXACIN500MG FL, CANT. MIN.250 FL, CANT. MAX.1000 FL,
NR.LOT.7. MOXIFLOXACINA IV 400ML FL, CANT. MIN.200FL, CANT.MAX.800 FL.
Valoarea estimata fara TVA: 545, 487.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Solicitam garantie de participare conf Art 278/1 din OUG 34/2006 si conf. art. 85 litera a/HG 925/2006.Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, sau ordin de plata in contul Spitalului Judetean de Urgenta Deva : RO52TREZ3665006XXX005239 la Trezoreria Deva sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca , sau a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare. In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare, dovada garantiei de participare se introduce in plic separat, marcat corespunzator, la registratura , prezentat cel mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor pentru celelalte modalitati de constituire a garantiei de participare, deoarece procedura este ON LINE, dovada garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata) pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate 90 de zile calendaristice de la data limita de primire a ofertei. In masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma fiind mentionata in ANEXA B (loturi) In situatia in care ofertantii doresc sa constituie garantia de participare in euro , pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FODURI BUGETARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: Ofertantul/asociatulpersoana care sustine ofertantul sau asocierea nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.180 din OUG 34/2006-formular ANEXA 1? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181: Ofertantul/asociatulnu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 din OUG 34/2006.Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire conf art 181 lit. a), c1), d)-formular ANEXA 2? CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta? (Conf Ordin 314/21.10.2010)-formular ANEXA 3? Declaratie pe propria raspundere privind neicadrarea in prevederile art 69/ 1 din OUG 34/2006 ? se va prezenta formularul ANEXA 3A Persoanele cu functie de decizie din cadrul institutiei (cf. Art. 69 lit. A sunt: Laza Calin Mircea? MANAGER, Ioan Demeter-DIRECTOR MEDICAL, Vetuta Stanescu -DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL., Simona Avram -farmacist sef, Almasan Smaranda -farmacist , IULIA BARTAN - consilier juridic, Ec.Negrea Liliana - Sef birou achiz.;Aida Vlasin ec.birou achizitii Ofertantul/asociatul trebuie sa faca dovada ca este abilitat sa furnizeze produsele solicitate.? Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sa cuprinda informatii actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor( original sau copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul ) si din care sa rezulta ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice? Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana? Autorizatia de punere pe piata a produsului / echivalent. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari: - Legea 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare in baza Ordinelor MSF nr.263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006-; Regulamentul (CE) nr.726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar-;Regulamentul (CE) nr.1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii conditiilor autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar(art.17 al.2)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5376/04.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care preturile ofertate sunt egale autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat pretul cel mai scazut o noua propunere financiara sub forma unei clarificari in sistem, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Daca si dupa reofertare se mentine egalitatea pretului atunci castigatorul va fi declarat utilizand pentru departajare elemente ale ofertei tehnice - termenul de livrare).In cazul in care reofertantii sunt pe locul 3 si prezinta oferte egale ca pret, modalitatea de departajare( reofertarea )nu afecteaza ofertatul mai sus clasat respectiv locurile de mai sus. IN CAIETUL DE SARCINI S-A DETALIAT CANTITATILE MINIME SI MAXIME PE FIECARE CONTRACT SUBSECVENT IN PARTE CORESPONDENT LOTULUI
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA- BIROUL JURIDIC
Adresa postala: STR. 22 DECEMBRIE, NR. 58., Localitatea: DEVA, Cod postal: 330084, Romania, Tel. +40 254228711, Email: [email protected], Fax: +40 254228711
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2013 16:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer