Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie medicamente


Anunt de participare numarul 148656/20.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Colentina
Adresa postala: Sos.Stefan cel Mare nr.19-21, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 20175, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN GHEORGHE, Tel. +40 213174785, Email: [email protected], Fax: +40 2131655512, Adresa internet (URL): http: /www.spitalulcolentina.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Colentina, Sos.Stefan cel Mare, nr.19-21, Sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 557, 552 si 1, 351, 336RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contract Subsecvent 1(februarie 2014-decembrie 2014) ; Contract Subsecvent 2 (ian.2015-decembrie 2015); Val.min.contr.subsecvent56.305, 67 lei, val.max. contr.subsecv.557.552 lei.Contr.subsecv. vor fi incheiate in functie de necesitati si buget alocat.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie medicamente 22 loturi.cantitatile si valorile minime si maximedin contractul subsecvent se regasesc in anexa B
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achzitie medicamente 22 loturi, conform anexa B
Valoarea estimata fara TVA: intre 557, 552 si 1, 351, 336RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In functie de lotul ofertat, conform anexa B ? informatii privind loturile. Valabilitate: 60 de zile, de la data limita de depunere a ofertelor Modul de constituire: Instrumente de garantare emise in conditiile legii, conform art. 86 alin 1 din HG 925/2006 virament sau OP in contul de garantii al Spitalului Clinic Colentina RO73 TREZ 7025 006X XX01 1092 deschis la Trezorerie Sector 2 Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se retine, daca operatorul economic: -isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; -oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul cadru de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. -In situatia in care CNSC respinge contestatia formulata de operatorul economic ofertant, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, sumele prevazute la art.2781 alin. (1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care Garantia de particip se constituie prin scrisoare de garantie bancara, se va folosi modelul atasat in sect formulare. Data pentru care se determina echivalenta lei/alta moneda : data publicarii invitatie de participare. Banca pt echivalenta leu/alta moneda: B.N.R. ) Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din pretul contractului subsecvent fara TVA , 2) Modul de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie bancara in favoarea Autoritatii contractante - Formular 16, sau orice alt instrument de garantare in conditiile legii 3) Modul de restituire a garantiei de buna executie: in maxim 14 zile de la data indeplinirii obligatiilor asumate prin contract (semnarea procesului verbal de receptie la punerea in functiune a tuturor echipamentelor lotului) Retinerea garantiei de buna executie: Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, cu obligatia de a notifica pretentia, precizand obligatiile ce nu au fost respectate. Autoritatea contractanta nu va solicita garantia de buna executie in cazul in care valoarea unui contract subsecvent este mai mica decat echivalentul a 130000 euro.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare ; plata cu op
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateDeclaratie privind neicadrarea in prevederile art.181 din OG34/2006 .Fisa de informatii generale.Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in art.69 cu 1 din O.G.34/2006.Manager dr.Andreescu Bogdan, Director financiar contabil Ec.Dinescu Maria , Dr Ionescu Dana director medical, Farmacist principal Nicolae Liliana, Ec.Gheorghe Carmen, Ec.Dutu Daniela serv.achizitiiCertificat de participare la licitatie cu oferta independentaDocumentele solicitate in aceasta sectiune se depun in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conformcu originalulCertificatele de atestare fiscala se vor formula astfel incat din acestea sa reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor sau Declaratie pe proprie raspundere portivit art.11 alin.4 din HG925/2006. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie semnata si stampilata ?conform cu originalul?), informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa reiasa ca ofertantul are obiectul de activitate principal sau secundar in domeniul obiectului contractului sa aibe corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
Autorizatie de distributie eliberata de MS-Agentia Nationala a Medicamentului. Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere(depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de Distributie eliberata de MS-ANM.Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari: legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, tutlu XVII, Medicamentul, cu modificari si complatarile ulterioare si OMS nr.1964/2008 pt.aprobarea Normelor privind infiintarea , organizarea si functionarea unitatilor de distributie de medicamente de uz uman.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Da, Vor intra in etapa de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile, Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul L.E: ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DA ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi DA ;Elementul reofertarii in cadrul licitatiei electronice: pret / unitate de masura , in lei, fara TVA. Licitatia se va realiza intr-o singura runda -1 zi (24 ore). Pentru a putea participa la etapa de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat digital electronic valid pentru acces in sistem .Avand in vedere obligatia AC prevazuta in art 202 alin 1 din OUG 34/2006 de a verif eventualele oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut, ofertantii vor depune la sediul AC, in termen de 48 de ore de la finaliz ultimei runde a LE, docum justific referit la fundament economica a modului de formare a pretului, aferente valorii ofertate in ultima runda a LE
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.02.2014 10:00
Locul: Spitalul Clinic Colentina, Sos.Stefan cel Mare, nr.19-21, Sector 2, Administratie
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de valuare si reprezentantii imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au pretul egal, in urma desfasurariie etapei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor cu pret egal sa faca o noua oferta in plic inchis, depus la sediul autoritatii contractante. Daca si dupa sedinta de reofertare doua sau mai multe oferte prezinta egalitate de preturi, atunci comisia de evaluare va desemna castigatoare oferta a carei pret de pornire a fost cel mai mic. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului stabilit in procedura- pretul cel mai scazut. In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prĂȘt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prĂȘt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art.256.2 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Colentina
Adresa postala: Sos.Stefan cel Mare, nr.19-21, Sector 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020125, Romania, Tel. +40 2131706666, Fax: +40 213165512, Adresa internet (URL): www.spitalulcliniccolentina.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 14:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer