Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie medicamente antineoplazice 2011


Anunt de participare numarul 123876/18.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Municipal Turda
Adresa postala:  str. Andrei Muresanu nr. 12-16, Localitatea:  Turda, Cod postal:  401103, Romania, Punct(e) de contact:  Velia Vlad, Tel. 0264/312420, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0264/311578, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie medicamente antineoplazice 2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia Spitalului Municipal Turda Str. Andrei Muresanu nr. 12-16
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 71, 689.49 si 9, 914, 920.02RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor atribui un numar minim de 1 contract subsecvent si un numar maxim de 12 contracte subsecvente. Frecventa acestora va fi stabilita in functie de necesitatile autoritatii contractante si de existentaresurselor financiare alocate cu aceasta destinatie ( lunar, trimestrial sau anual).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie medicamente antineoplazice 2011
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatile minime si maxime de medicamente ( antineoplazice) care urmeaza a fi achizitionate se regasesc in fiecare lot de medicamente in parte.
NR DCI FORMA DE PREZ., UM CANTITATECANTITATECONCENTRATIAMINIMAMAXIMA
1 DACARBAZINUM PULB. PT SOL INJ fl.200 mg 10 500
2 DOCETAXOLUM CONC PT SOL PERF.40 MG/ ML-2 ML FL.80 MG 4 1000
3 METHOTREXATUM SOL INJ / PERF. FL 10 MG/ ML 10 400
4 TEMSIROLIMUSUM CONC+SOLV PT SOL PERF FL 25MG/ML 4 1000
5 GOSERELINUM IMPLANT/SERINGA PREUMPLUTA FL. 10, 8 MG 10 300
6 CETUXIMABUM SOL PERF FL. 5 MG/ ML-20 MG 4 500
7 PACLITAXELUM CONC PT SOL PERF 300 MG FL. 6 MG/ ML-50 ML 1 200
8 MESNUM SOL INJ/ SUPORTURI TERMOFORMATE PLASTIC FL. 400 MG/ 4 ML 50 1000
9 INTERFERONUMALFA 2 B STILOU INJ ( PEN) MULTIDOZA
X 1, 2 ML SOL. INJ.PEN 18 MILIOANE U.I.4 800
10 RITUXIMABUM CONC PT SOL PERF 10 MG/ ML
X 10 ML 5 200
11 TRANSTUZUMABUM PULB PT CONC PT SOL PERF FL. 150 MG 4 500
12 IFOSFAMIDUM PULB PT SOL PERF FL. 1 G 10 500
13 DOXORUBICINUM LIPOZOMALA CONC PT SOL PERF FL. 2 MG/ ML X 10 ML 5 500
14 CISPLATINUM CONC. PT. SOL. PERF.1 MG/ 1 ML FL. 10 MG X 10 ML 50 1000
15 CISPLATINUMCONC PT SOL PERF1 MG/ 1 ML FL. 50 MG/ 50 ML 50 1000
16 BLEOMYCINUM SULFAS LIOF PT SOL INJ 15 MG FL. 15 MG 3 300
17 CARBOPLATINUM CONC PT SOL PERF 10 MG/ ML FL.50 MG 20 1000
18 PEMETREXEDUM PULB PT CONC PT SOL PERF 100 MG 1 FL. PULB.SOL. PERF. 100 MG 3 300
19 IFOSFAMIDUM PULB PT SOL PERF1 FL. PULB. SOL PERF 5 500
20 CETUXIMABUM SOL PERF 2 MG/ ML 1 FL.X 50 ML4 500
Valoarea estimata fara TVA: intre 71, 689.49 si 9, 914, 920.02RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie pe loturi ( conform anexei). Se permite constituirea garantiei prin orice instrument de garantare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare o constituie bugetul programelor de oncologie pe anul 2011.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Legalizarea se solicita in conditiile art. 44 din OUG nr. 34/ 2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea- Certificat de inregistrare de la ORC- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Autorizatie de functionare- Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor ( original, copie legalizata sau copie "conform cu originalul" semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului )- Certifical fiscal eliberat de Administratia finaciara teritoriala privind plata obligatiilor fiscale la zi, valabil la data deschiderii ofertelor( original, copie legalizata sau copie "conform cu originalul" semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului )conform art. 181/ OUG 34/19.04. 2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale ( cifra de afaceri pe ultimii 3 ani)
- Ultimul bilant contabil vizat de catre organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- ISO 9001:2008
- Autorizatie de punere pe piata pentru fiecare produs emisa de Ministerul Sanatatii
- Autorizatie de functionare de la Ministerul Sanatatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5826/ 18.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.08.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.08.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.08.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6 sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/ 2104641, Email:  [email protected], Fax:  021/ 2104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CNSC
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6 sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/ 210 4641, Email:  [email protected], Fax:  021/ 2104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 ^ 2/ OUG 34/ 2006. Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Municipal Turda
Adresa postala:  str. Andrei Muresanu nr. 12-16, Localitatea:  Turda, Cod postal:  401103, Romania, Tel. 0264/ 312420, Email:  [email protected], Fax:  0264/ 311578, Adresa internet (URL):  [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2011 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer