Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie medicamente-citostatice


Anunt de participare numarul 110108/27.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Adresa postala:  Timisoara, str.Hector, nr.1, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300074, Romania, Punct(e) de contact:  Mariana Seiculescu, Tel. 0256-495414, Email:  [email protected], Fax:  0256-495414, Adresa internet (URL):  http: //smtm.lasting.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie medicamente-citostatice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara Farm nr.1 , str Gheorghe Dima, nr 5, Farm nr. 3 , str. Marasesti nr 5
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona medicamente conform comenziloremise de autoritatea contractanta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33632000-9 - Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic (Rev.2)
33652100-6-Antineoplazice (Rev.2)
33692400-1-Solutii pentru perfuzii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform comenzilor lunare transmise de autoritatea contractanta
Valoarea estimata fara TVA: 668, 465RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se va constitui garantie de participare pentru fiecre lot in parte conform documentatiei de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
De la Bugetul de Stat din programul de onbcologie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, Certificatul Fiscal Bugetul local, Bugetul de Stat, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, Certificat de atestare Fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, Certificat constatator emis de Registrul Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii, Certificat de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Recomandari privind calitatea produselor livrate
Autorizare de la producator(DEALER)
Experienta similara
Declaratie privind lista cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, precizate valoric si cantitati
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8081/21.10.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S36-052239 din 20.02.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2010 10:00
Locul: Timisoara sediul autoritatii contractante-Sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant pe baza de imputernicire din partea firmei
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str Stavropoleos nr. 6, sect 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4)021-3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL TIMISOARA
Adresa postala:  Str Piata Tepes Voda, nr 24 a, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256-494650
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Adresa postala:  Str Hector, nr 1, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300074, Romania, Tel. 0256-221553
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2010 12:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer