Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie medicamente impotriva maladiilor obstructive cai respiratorii


Anunt de participare numarul 39380/16.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA
Adresa postala: Str. Izvorului nr. 57, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410176, Romania, Punct(e) de contact: Sediul spitalului, Tel.0359/413471, In atentia: Biroului administrativ-aprovizionare, Email: [email protected], Fax: 0359/413470, Adresa internet (URL): http//sp-cl-pneumo-or.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea
Adresa postala: str. Izvorului nr. 57, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410176, Romania, Punct(e) de contact: Birou admin-aprovizionare, Tel.0359807698, In atentia: Miclos Daniel, Email: [email protected], Fax: 0359807698, Adresa internet (URL): http: //sp-cl-pneumo-or.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea
Adresa postala: str. Izvorului nr. 57, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410176, Romania, Punct(e) de contact: Secretariatul unitatii, Tel.0359413471, In atentia: Comisiei de evaluare, Email: [email protected], Fax: 0359413470
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie medicamente impotriva maladiilor obstructive cai respiratorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul unitatii, farmacia spitalului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare medicamente impotriva maladiilor obstructive cai respiratorii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24473000-6 - Medicamente impotriva maladiilor obstructive ale cailor respiratorii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexei B si a Documentatiei atasata on-line:
Lotul A Corticoizi inhalatorii: Ciclesonidum -20flac; Beclometasonum -100 flac; Fluticasonum 0, 5mg/2ml- 500 fiole; Fluticasonum 2mg/2ml-2.000 fiole; Fluticasonum 250mcg/doza-40 flac.
Lotul B Combinatii fixe corticoizi / I2 adrenergice dispozitive inhalatorii: Salmeterolum xinafoat + fluticasonum propionat 50/250mcg-100 disp.; Salmeterolum xinafoat + fluticasonum propionat 50/500mcg-100 disp.
Lotul C Bronhodilatatoare : Theophyllinum cps ret 200mg- 5.000 cpr
Lotul D Inhibitori de leucotriene: Montelukastum cpr film 10mg- 700 cpr, Montelukastum cpr film 5mg- 280 cpr
Valoarea estimata fara TVA: 45, 957RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 18.12.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de buna executie: 5% din valoarea totala a contractului constituita prin Scrisoare de Garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii. Contracte cu CAS Bihor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratiei privind eligibilitatea;
2. Declaratie privind neincadrareain situatiile prevazute la art 181 din OUG nr 34/2006;
3. Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert (CUI);
4. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani - completata;
2. Scrisoare de autorizare eliberata de catre producator prin care se atesta calitatea de distribuitor;
3. Autorizatia de punere pe piata a medicamentului emisa de Agentia Nationala a Medicamentului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.12.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.12.2007 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.12.2007 10:00
Locul: Sediul unitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza imputernicirilor/delegatiilor semnate si stampilate de persoane autorizate, act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Oradea
Adresa postala: str. Parcul Traian nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Email: [email protected], Fax: 0259415903
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. juridic al Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea
Adresa postala: str. Izvorului nr. 57, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410176, Romania, Tel.0359413471, Email: [email protected], Fax: 0359413470, Adresa internet (URL): http: //sp-cl-pneumo-or.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2007 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer