Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie medicamente Oncologie


Anunt de participare numarul 149074/30.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI
Adresa postala: Str. Cuza Voda nr. 50-52, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620034, Romania, Punct(e) de contact: Secheli Anca Luminita, Tel. +40 237622257, Email: [email protected], Fax: +40 237622257, Adresa internet (URL): www.spitalvn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie medicamente Oncologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ?SF. PANTELIMON? FOCSANI, str. Cuza-Voda nr. 50-52, cod 620034, loc. Focsani, jud. Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 647, 479.04 si 5, 836, 395.96RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va face trimestrial in functie de fonduri banesti alocate de catre Casa de asigurari de sanatate pentru acest programde sanatate, pe toata perioada de valabilitate a ac.cadru.Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent ( a se vedea Anexa B)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare medicamente Oncologice, conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
33652300-8-Imunosupresoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
66 de loturi in cantitatile specificate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 647, 479.04 si 5, 836, 395.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de 1% din valoarea maxima estimata , fara TVA, a fiecarui lot in parte ( a se vedea Anexa B).Este calculata si in caietul de sarcini. Modul de constituire a garantiei de participare: se constituie prin virament bancar in cont nr. RO67TREZ6915005XXX000098 Trezoreria Focsani sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta atat scanat in SEAP cat si in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc.de atribuire de catre toti ofertantii pana la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare poate fi constituita si in valuta caz in care echivalentul din lei in valuta se va face la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare.Instrumentul de garantare va trebui sa faca referire expresa la licitatia deschisa-Medicamente ONCOLOGIE, cod CPV 33652100-6 , 33652300-8 per.de val.a garantiei trebuind sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.GP va fi executata in urm.cazuri: a)castigatorul licitatiei refuza sa semneze acordul cadru b)daca ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia c) ofertantul depune contestatie iar CNSC respinge contestatia, pe fond, AC va retine din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului sumele prevazute in conformitate cu art.2781 din OUG 34/2006.GP va fi restituita de autoritatea contractanta conform art 88 din HG 925/2006. Conf.art.89 alin.3 din HG.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de buna executie se va solicita doar pentru acele contracte subsecvente a caror valoare depaseste pragurile prevazute la art.124 din OUG.34/2006 cu mod. si completarile ulterioare si anume valoarea fara TVA sa fie mai mare de 130.000Euro.GBE va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent atribuit. Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari? in originalsau virament bancar, in contul AC, cont nr. RO67TREZ6915005XXX000098 Trezoreria Focsani-in copie.AC are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri alocate de Ministerul sanatatii pentru programele nationale de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (Formular 1)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 (Formular 2)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010, privind punerea in aplicare a Certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta; (Formular 3)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 (Formular 4)Persoanele care detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Conducatorul autoritatii contractanteManager : Jur. Mindrila ConstantinMembrii organelor decizionale ce au legatura cu procedura de atribuire: Director financiar contabil: Ec.Efteme Andreea MadalinaDirector medical: Valentin OcheanCoordonator program : Dr.Groza LidiaMembrii comisiei de evaluareConsilier juridic : Secheli Anca LuminitaFarmacist Frincu ConstantaEc. Ilias Dragomir Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Operatorilor economici a caror oferta va fi declarata castigatoare li se va solicita, odata cu transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, printr-o adresa scrisa, depunerea exemplarului original sau a unei copii legalizate la sediul Autoritatii contractante.- Declaratie pe proprie raspundere a distribuitorului prin care confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata eliberata de catre Ministerul Sanatatii.- Autorizatie de distributie angro eliberata de A.N.M. sau de Ministerul Sanatatii in baza art.788 alin. 1 cap. VII al titlului XVIIdin legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica.Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc ce au preturi egale In situatia in care se constata egalitate de pret, in vederea incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza o noua oferta de pret prin transmiterea unei solicitari de clarificare in SEAP, la Rubrica INTREBARI, la care operatorii economici vor raspunde online, in SEAP. Termenul de plata solicitat: 60 de zile de la data facturarii.Plata se face prin OP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevazut de art 256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. PANTELIMON FOCSANI, Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Cuza-Voda nr. 50-52, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620034, Romania, Tel. +40 237622257, Email: [email protected], Fax: +40 237622257
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 12:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer