Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie medicamente pentru PNS 6.10.


Anunt de participare numarul 149145/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL CARACAL
Adresa postala: str.Plevnei nr.36, Localitatea: Caracal, Cod postal: 235200, Romania, Punct(e) de contact: Firanescu Nicoleta Loredana, Tel. +40 249512880, In atentia: Biroul achizitii publice si contractare, Email: [email protected], Fax: +40 249512373, Adresa internet (URL): www.smcaracal.webs.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spitalul Municipal Caracal
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie medicamente pentru PNS6.10.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal Caracal, Caracal, str. Plevnei, nr. 36, jud. Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 116.9 si 84, 168RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar.Valoarea minima estimata a unui contract subsecventeste 116.90 lei fara TVA si valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent este de 42084 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie medicamente pentru PNS6.10.- NITISINONUM 5 mg.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33610000-9 - Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate ac. cadru: minim - 1 UT; maxim ? 720UT Cantitate ct. subs. : minim - 1 UT; maxim - 360 UT.
UT = cps..
Valoarea estimata fara TVA: intre 116.9 si 84, 168RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare (GP) este 1% din valoarea fara TVA estimata de catre autorit. contractanta. Cuantumul GP este 841.68 lei. Trebuie sa fie valabila cel putin pe toata perioada de valabilitate a ofertei (60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor) .Trebuie sa fie irevocabila. Mod de constituire : -1) prin virament bancar ( inclusiv ordin de plata) in contul Spitalului Mun Caracal, cod fiscal 4395086, cod IBAN nr. RO04TREZ5075006XXX003763 deschis la Trezoreria Caracal, -2) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. -3) Se poate constitui si prin depunerea la casieria autorit. contractante a sumei in numerar. In orice situatie, GP obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) cu documentele de calificare pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertelor on line in SEAP , ora stabilita de SEAP. GP va fi prezentata si la sediul Spit. Caracal pana la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de GP in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in doc. de atrib. Dovada constituirii GP se va prezenta in limba romana. In cazul in care se va constitui de catre o banca din strainatate se va prezenta in original insotita de traducerea autorizata. Neprezentarea GP pana la data si ora limita stabilta pentru depunerea ofertelor atrage respingerea ofertei. Restituirea GP se va face in cf. cu prev. art. 88 din HG nr. 925/2006 .Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP in conformitate cu prev. art. 87 din HG nr. 925/2006 . IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului GP. Echivalenta in lei pt. o GP depusa in euro sau in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii obtinute din serviciile medicale prestate de Spitalul Municipal Caracal si decontate de Casa de asigurari de sanatate Olt ( buget stat).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si depune FORMULARUL NR. 4 din Sectiunea FORMULARE , DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILTATEA . Va fi prezentata in original.Cerinta nr. 2Operatorul economic ofertant trebuie sa faca dovada ca nu se incadreaza in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si depune FORMULARUL NR. 5 din Sectiunea FORMULARE , DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 181 DIN OUG. NR. 34/2006 , CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE. Va fi prezentata in original.Se vor depune : -certificat de atestare fiscala ( datorii la bugetul consolidat general ) .Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Din aceasta trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la data aratata mai sus. . Va fi prezentat in original , copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-certificat de taxe si impozite locale ( datorii la bugetul local). Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Din aceasta trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la data aratata mai sus. Va fi prezentat in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In situatia in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente (certificat de atestare fiscala si certificat de taxe si impozite locale) sau acestea nu vizeaza toate situatiile , atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat , inclusiv cele catre autoritatile locale , eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este rezident. Documentul va fi prezentat in traducere autorizata.Cerinta nr. 3Ofertantii au obligatia de a-si certifica participarea la procedura de achizitie publica in concordanta cu regulile de concurenta prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere . Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiSe va completa si depune FORMULARUL NR. 3 din Sectiunea FORMULARE , CERTIFICAT DE PARTICIPARE CU OFERTA INDEPENDENTA. Va fi prezentat in original.Cerinta nr. 4Ofertantii vor completa o Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ ( evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .Se va completa si depune FORMULARUL NR. 6 din Sectiunea FORMULARE , DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 69¹ DIN OUG. NR. 34/2006 , CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE. Va fi prezentata in original.Referitor la declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, precizam ca persoanele ce detin functii de decizie n sensul articolului mentionat sunt: Manager Dr. Radu DumitruLiviu , Director Medical ? Dr. Cretu Mihai Dan , Director Financiar-contabil Ec. Banciu Constanta, Director de ingrijiri medicale ? as. princ. Georoceanu Cornel , sef Birou Achizitii -cons.jur. Firanescu Nicoleta Loredana , ref. IA in cadrulBirou Achizitii ? Tecu Claudia Silvia , sef Serviciu Aprovizionare - ec. Sulger Dumitru; cons. jur. Patru Monica Luminita, farmacistTurbatu Irina Elena , dr. Grigore Elena .
Cerinta nr.5DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA - conform FORMULARULUI NR. 8 din Sectiunea FORMULARE. Cerinta nr. 1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului .Se va depune CERTIFICATUL CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Va fi prezentat in original , in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Pentru conformitate, operatorul economic clasat pe locul I il va depune la cererea autoritatii contractante in original sau copie legalizata .Cerinta nr. 2.AUTORIZATIA DE DISTRIBUTIE ANGRO , eliberata in temeiul Legii nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1964/ 2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea , organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.Se poate depune echivalent al acestui document . Documentul prezentat va fi in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnat si stampilat de operatorul economic ofertant.Pentru persoane juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI GLOBALA, continand si informatii generale ( cf. art. 185 alin. 1 litera c din OUG nr. 34/ 2006 , modificata si completata). Ofertantul trebuie sa prezinte informatii generale privind cifra de afaceri globala in ultimii trei ani ( 2011, 2012, 2013) . Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat. Vizeaza activitatea din ultimii trei ani , in masura in care informtiile respective sunt disponibile ; in acest ultim caz autoritate contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economoc a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala. Se va depune in original, semnat si stampilat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune FORMULARUL NR. 7 ??FISA DE INFORMATII GENERALE - DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI GLOBALA?? din Sectiunea FORMULARE . Se solicita cifra de afaceri globala. Ofertantul trebuie sa prezinte informatii generale privind cifra de afaceri globala in ultimii trei ani ( 2011, 2012, 2013). Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat. Vizeaza activitatea din ultimii trei ani , in masura in care informtiile respective sunt disponibile ; in acest ultim caz autoritate contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economoc a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala. Se va depune in original, semnat si stampilat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca pe locul 1 sunt clasate doua sau mai multe oferte deoarece au preturi egale , in vederea departajarii autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza sa incarce electronic prin intermediul SEAP documente care contin noile preturi . Acordul cadru se va incheia cu cel mult 3 operatori economici. In situatia in care mai multi operatori economici.se claseaza pt. incheierea acordului cadru la egalitate pe locul 2 deoarece au preturi egale , in vederea departajarii autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza sa incarce electronic prin intermediul SEAP documente care contin noile preturi. Aceste noi preturi pot fi imbunatatite decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul 1 in clasament. In situatia in care mai multi operatori economici.se claseaza pt. incheierea acordului cadru la egalitate pe locul 3 deoarece au preturi egale , in vederea departajarii autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza sa incarce electronic prin intermediul SEAP documente care contin noile preturi. Aceste noi preturi pot fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul 2 in clasament.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator , despre un act al autoritatii contractante , pe care acesta il considera nelegal ( cf. art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic
Adresa postala: Spitalul Municipal Caracal , str. Plevnei, nr. 36, jud. Olt, Localitatea: Caracal, Cod postal: 235200, Romania, Tel. +40 249512880, Email: [email protected], Fax: +40 249512373, Adresa internet (URL): www.smcaracal.webs.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer