Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE MEDICAMENTE "PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE"


Anunt de participare numarul 148979/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C.ONCOLAB S.R.L.
Adresa postala: STR.BUJORULUINR 7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200494, Romania, Punct(e) de contact: DAN LUNGULESCU, Tel. +40 251530500, Email: [email protected], Fax: +40 351423912, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate Sanitara
Activitate (activitati)
Altele: Clinica cu specialitate oncologica medicala cu regim de spitalizare de zi ? diagnostic si tratament citostatic al bolnavilor oncologici), in contract cu CAS Dolj pentru Program National de Sanatate Oncologie, unitate finantata integral de catre CAS Dolj, care satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial pentru medicamentele aferente PNS decontate de CAS, conf. Art. 8, lit..b).
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MEDICAMENTE "PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Craiova, Str. Bujorului, Nr.7 , 0251/530500
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 15 luni
Valoarea estimata fara TVA: 22, 079, 532.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente trimestriale.Cantitatile estimate minime si maxime solicitate pe durata acordului cadru, precum si cele care pot face obiectul unui contract subsecvent, conf. dispozitiilor Art. 66, HG 925/2006 se gasesc inCaietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acidum zolendronicum 4mgAcidum zolendronicum 4mg/100ml
Acidum zolendronicum 4mg/100ml
Bevacizumabum 25mg/ml*16ml
Bevacizumabum 25mg/ml*4ml
Bleomycinum sulfas 15000 UI
Carboplatinum 150mg
Cisplatinum 25mg
Dacarbazinum 500mg
Dacarbazinum 200mg
Doxorubicinum 50mg
Doxorubicinum clorhidrat intr-o formulare lipozomala polietilenglicata 2mg/ml *10ml
Doxorubicinum clorhidrat intr-o formulare lipozomala polietilenglicata 2mg/ml *25ml
Fluorouracilum 50mg/ml 10ml
Fluorouracilum 50mg/ml 20ml
Fluorouracilum 50mg/ml 5ml
Gemcitabinum 10mg/ml*100ml
Gemcitabinum 10mg/ml*20ml
Interferonum alfa 2b 18mil.U.I.
Interferonum alfa 2b 30mil.U.I.
Methotrexatum 50mg
Transtuzumabum 150mg
Vinblastinum 1mg/ml*10ml
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33632000-9 - Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru sunt cuprinse in anexa B- Informatii privind loturile atasata prezentei FDA.
Cantitatile minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent sunt descrise in Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 22, 079, 532.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii, de catre o societate bancara (formularul nr. 1) sau de o societate de asigurari, virament bancar (contul: RO02CRDZ006A223350476001, deschis la NEXTEBANK SA CRAIOVA , ) sau plata cu chitanta prin casieria unitatii contractante.Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50 % va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Documentul ce constituie dovada constituirii garantiei se va scana sise va depune in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare, iar originalul acestora se va transmite la sediul autoritatii contractante din Str. Bujorului , nr.7, pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertei.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile.Cuantumul garantiei de participare: a se vedea anexa B Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului, fara T.V.A., doar pentru contractele subsecvente a caror valoare depaseste pragul de 130.000 de euro fara TVA, valoare calculata la cursul de schimb afisat de BNR la data semnarii contractului.Garantia se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului subsecvent printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara (conf. form. nr. 8) sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile Art.86 Alin.2 ? 4 din HG925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri din contractele incheiate cu CAS Dj pentru "Programul National de Oncologie"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita prezentarea formularului 1 completat. Documentul va fi completat si de catre tertul sustinator, daca este cazul.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita formularul2 completat. Documentul va fi completat si de catre tertul sustinator, daca este cazul, pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006.
In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, autoritatea contractanta va exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Se solicita formularul6 completat.
Cerinta 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Se va completa formularul nr. 10 '. Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tert sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante ( Dr. Dan Lungulescu, , Farm. Aciu Mariana, Ec. Moise Cristina, As. Farm. Neicu Nadia, Av. Plugarescu Alina)va fi exclus din procedura de atribuire. Cerinta nr. 1
Certificat constatatoremis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2
Autorizatie de distributie angro eliberata de catre Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentului, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor.1
1Bazele legale ale autorizarii: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1964/2008 pentru apobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita formularul3 completat din care sa reiasa cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Informatiile cuprinse in fisa vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile
Bilantul contabil la 31.12.2012 sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul: bilant contabil/ extras de bilant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generalePentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNRBilantul contabil la data de 31.12.2012
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere a distribuitorului prin care confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata eliberata de catre Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentului, in conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma in sanatate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Declaratia privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani va fi completata conf. formularului nr. 4. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea cel putin a unui certificat/document/parti relevante contract/proces verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care sa confirme livrarea de produse.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie pe proprie raspundere a distribuitorului prin care confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piataDeclaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.03.2014 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termenele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ONCOLAB SRL
Adresa postala: Str. Bujorului, Nr.7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200642, Romania, Tel. +40 2511530500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer