Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie-Medicamente si substante farmaceutice


Anunt de participare numarul 142137/23.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
Adresa postala: Str. Dr. I. Cihac 30, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700115, Romania, Punct(e) de contact: Dan Simin, Tel. +40 232239408, Email: [email protected], Fax: +40 232270918, Adresa internet (URL): www.pneumo-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie-Medicamente si substante farmaceutice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi-Str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod postal 700115, Iasi-Farmacia Spitalului
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 489, 759.26 si 2, 938, 555.58RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia intre Sp.Cl. de Pneumoftiziologie Iasi si operatorii economici declarati castigatori, preconizandu-se ca pentru o cantitate minima solicitata-frecventa=la 1 luna, iar pentru o cantitate maxima solicitata-frecventa=la 3 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie?Iasi achizitioneaza medicamente si substante farmaceutice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
33651300-1-Antimicobacteriacee (Rev.2)
33690000-3-Diverse medicamente (Rev.2)
33692400-1-Solutii pentru perfuzii (Rev.2)
33693000-4-Toate celelalte produse terapeutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Medicamente si substante farmaceutice(344 loturi)
Valoarea estimata fara TVA: intre 489, 759.26 si 2, 938, 555.58RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare se regaseste la fiecare lot in parte. Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul IBAN RO24 TREZ 4065 005X XX00 0403 deschis la Trezoreria Iasi, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; garantia de participare se prezinta in original (doar in situatia in care este constituita prin instrumente de garantare) si are o perioada de valabilitate de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul se incadreaza in IMM-uri astfel cum sunt acestea definite in Legea nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare si a garantiei de buna executie. In aceasta situatie, operatorul economic va completa formularul 1C. Dovada constituirii garantiei de participare se posteaza in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Dupa ce dovada constituirii garantiei de participare se posteaza in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, va trebui ca aceasta sa fie prezentata/transmisa si la sediul autoritatii contractante, in original, de catre toti operatorii economici.Pentru o evaluare si raportare unitare, echivalenta ofertei/garantiei de participare se va calcula conform cursului afisat de B.N.R. cu 7 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. Gar.de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului de furnizare si va avea o valoare egala cu 5% din valoarea fara TVA a contractului.(1)De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Prevederile art.86 din HG 925/2006 alin(2)-(4) se aplica in mod corespunzator.(2)In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.(3)Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi, iar contractantul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.Pentru IMM-uri=reducere cu 50% a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare constituite conform legii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006 aprobata cu modificarisi completari prin Legea nr.337/2006- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea ?conform formularului F1 din documentatia de atribuire;
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate de cat cea romana, documentele vor fi transmise inlimba de origine impreuna cu traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Cerinta nr.2-Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazutala art.181 dinO.U.G. 34/2006 cu modificarisi completari prin Legea nr.337/2006 - conform formularului F2 din documentatia de atribuire;Persoanele juridice straine:
*se vor accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art.180 si art.181 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
*in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilitofertantul, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.180 si art.181 din O.U.G. nr.34/2006, autoritatea contractantava accepta o declaratie pe propria raspundere sau dacain tara respectiva nu existaprevederi legale la declaratiile pe propria raspundere, o declaratie autenticadata in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate de cat cea romana, documentele vor fi transmise inlimba de origine impreuna cu traducerea autorizatasi legalizata a acestora in limba romana.Cerinta nr.3-Declaratie pe propria raspundere de participare la licitatie cu oferta independentain conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.M.A.P. nr.314/2010 ? ofertantii trebuie sa completeze si sa prezinte formularul F3 din documentatia de atribuire. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa respecte aceasta cerinta.Cerinta nr.4-Declaratie pe propria raspundere in temeiul art.69^1(evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarisi completari prin Legea nr.337/2006? conform formular F4 si Anexa din documentatia de atribuire.Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire: Nume si Prenume Functia detinutaDr.Ec. Dumitru FilipeanuManager
Ec. Roxana Nicoleta Adam Director Financiar-Contabil
Dr. Mitrofan Costica Director Medical
Farm. Magda Costin Farmacist Sef Unitate
Ing. Dan Simin Sef Serviciu A.T.A.I.
Jr. Alina Elena Pricop Consilier juridic
Asist.farm. Daniela Klutsch Asistent farmacie
Ing. Smaranda Livia Cojocaru Inginer
Ec. Radu Cucu EconomistConform art.691 din O.U.G. nr.34/2006 modificata de art.1, punctul 13 din Legea nr.279/2011, este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator care are drept membrii in cadrul Consiliului de Administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt soti/sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69, litera a) respectiv persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertantii/cadidatii sau subcontractantii ori persoane care fac parte din Consiliul de Administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Cerinta nr.1-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau alte echivalente din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.
Mod de indeplinire: Ofertantii vor depune Certificatulconstatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Persoane fizice/juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine impreuna cu traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate pentru Cerinta nr.1.Cerinta nr.2- Autorizatie de distributie angro a medicamentelor, document eliberat de Agentia Nationala a Medicamentului sau echivalent al acesteia.
Mod de indeplinire: Ofertantii vor trebuie sa prezinte autorizatia de distributie angro a medicamentelor, document eliberat de Agentia Nationala a Medicamentului sau echivalent al acesteia.Cerinta nr.3-Autorizatia de punere pe piata a medicamentului sau echivalent.
Mod de indeplinire: Ofertantii vor trebuie sa prezinte autorizatia de punere pe piata a medicamentului sau echivalent, conform prevederilor legale, valabila la data depunerii ofertelor (pentru fiecare produs in parte).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1- Copii lizibileale bilanturilor contabile pe anii 2009, 2010si 2011, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art.185 din O.U.G. nr.34/2006;
Mod de indeplinire : Ofertantii vor prezenta copiile lizibile ale bilanturilor contabile pe anii 2009, 2010 si 2011 ce vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina cu mentiunea Ā«conform cu orginalulĀ» sivizate si inregistrate de organele competente in conditiile art.185 din O.U.G. nr.34/2006.
Cerinta nr.2-Informatii generale privind media cifrei de afaceri in domeniul aferent contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani.
Mod de indeplinire: Ofertantii trebuie sa declare cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sau de la infiintare pentru care exista exercitiu financiar incheiat.
*Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente in care cele nominalizate anterior nu sunt relevante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr.1-*Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea acestui contract, si de o alta persoanaindiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demostreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata in conformitate cu cele precedente, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin semnarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, fata de autoritatea contractanta, prin care sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art.180 din O.U.G. nr.34/2006.Pentru Cerinta nr. 2-se va completa formularul F5 din documentatia de atribuire.Cursul mediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta leu-alte valute este stabilit de B.N.R. pentru fiecare in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Declaratie privindlista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.
Mod de indeplinire: Ofertantiivor face dovada livrarii inultimii 3 ani a unuia sau mai multor produse similare si vor completa Declaratia privindlista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.
Cerinta nr.2-Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamente tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Mod de indeplinire: Ofertantii vor completa Declaratia privind utilajele, instalatiile, echipamente tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Cerinta nr.3-Informatii privind asociereaMod de indeplinire: Ofertantii vor completa Acordul de asociere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru Cerinta nr. 1-se va completa formularul F7 din documentatia de atribuire.Pentru Cerinta nr. 2-se va completa formularul F8 din documentatia de atribuire.Pentru Cerinta nr. 3-se va completa formularul F9 din documentatia de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor egale, modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea de preturi noi depuse in sistemul SEAP. In cazul in care egalitatea se mentine, departajarea ofertelor se va face in functie de termenul de livrare (mai mic de 48 de ore), termen mentionat de operatorii economici in propunerea tehnica. Contractele subsecvente vor fi atribuite de catre autoritatea contractanta in functie de fondurile disponibile si necesitati. In cazul in care ofertantul se incadreaza in IMM-uri astfel cum sunt acestea definite in Legea nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare si a garantiei de buna executie. In aceasta situatie, operatorul economic va completa formularul 1C.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi - compartiment juridic
Adresa postala: Str. I Cihac nr. 30, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700115, Romania, Tel. +40 232239408, Fax: +40 232239408, Adresa internet (URL): www.pneumo-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2013 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer