Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitie Microbuz de tip M3 - 2013?


Anunt de participare (utilitati) numarul 147728/05.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MEDITUR S.A.
Adresa postala: SOS.SIBIULUI NR.100A, ,Localitatea: Medias, Cod postal: 551118, Romania, Punct(e) de contact: Neag Florin, Tel. +40 269845678, In atentia: Neag Florin, Email: [email protected], Fax: +40 269845619, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Achizitie Microbuz de tip M3 - 2013?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul SC MEDITUR SA Medias, Soseaua Sibiului nr. 100A
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se achizitioneaza 1 bucata microbus - transport public de persoane, nou.
Procedura de achizitie folosita este: Licitatie deschisa;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114400-3 - Microbuze (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala este de 1 bucata microbuz nou, destinat transportului public de persoane.Valoarea in euro este de 68.000 iar echivalentul in lei se va face la cursul CURS BNR 04.10.2013, 1 euro = 4.4306 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 68, 000.00 EUR
Valoarea estimata fara TVA: 68, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 680 euro, conf. art. 43^1 alin.2 lit a) si art. 278^1 OUG 34/2006.Autoritatea Contractanta va retine din garantia de participare 1% daca o eventuala contestatie este depusa si respinsa pe fond de catreCNSC. Dovada constituiri garantiei se face cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor. Art. 86 alin. (6) HG 925/2006 Perioada devalabilitate a garantiei este de 75 de zile, de la termenul limita de primire al ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare: Cnf. art. 86 alin. (1) H.G. nr. 925/2006, garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emisde o banca/societate de asigurari, care se prezinta in original, pentru perioada prevazuta in documentatie. AC accepta constituirea garantieisi prin depunerea la sediul societatii: - a sumei in numerar; - a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora decatre banca pana la data deschiderii ofertelor in contul RO47CRDZ004A080310476001, deschis la MKB Romexterra Bank SA Medias;Garantia de participare emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Echivalenta euro - alta valuta, daca este cazul, se va face la cursul BNR din data de 15.11.2013.Viramentul in euro se face prin depunerea de cash la sediul societatii. Nota: Daca ofertantul este IMM acesta poatedepune doar 50% din valoarea garantiei. Se completeaza Formularul 2 ?Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici simijlocii? impreuna cu garantia de participare si actul doveditor conform art. 7 din Legea nr. 346/2004, Daca ofertantul depune doar 50% dinvaloarea garantiei si nu face dovada ca este IMM conform aliniatului precedent, oferta va fi respinsa la deschidere. Garantia de buna executie este de 5% din pretul contractului (fara T.V.A.) conf. cu art. 89 alin.2, H.G. nr. 925/2006. Constituirea garantiei debuna executie se face in conformitate cu art. 90 alin. 1 ? 3, H.G. nr. 925/2006. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrumentde garantare de o societate bancara/societate de asigurari. Recomandabil, garantia fie emisa de catre o banca/societate de asigurari cucorespondent in Romania. Se acepta si constituirea garantiei prin depunerea unor sume in numerar la casieria societatii, sau prin retinerisuccesive din sumele datorate pentru plata facturilor partiale. Castigatorul licitatiei va deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante laTrezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. AC dispune ca banca sa instiinteze operatorul economic contractant desprevarsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea operatorului economic.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local. Conditii plata: Plata contractului se va face pe durata anului 2013, respectiv pana la data de 31.12.2013.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 si 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentruatribuirea contractului de achizitie publica. Pentru a dovedi neincadrarea in situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006operatorul economic va completa doua declaratii: - Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul 12A din Sectiunea Formulare- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B din Sectiunea Formulare ( care este actualizat cu prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 76 din 30 iunie 2010, respectiv cu modificarileaduse art 181. lit.a, lit.c indice 1, lit.e si d).Nota: Aceaste doua declaratii - Formularul 12A si Formularul 12B, vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul, intrucat acesta are obligatia de a respecta si el prevederilelegale in cauza, respectiv cele ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG34/2006 si art. 180 din OUG34/2006 .Autoritatea Contractanta solicita depunerea documentelor mentionate in cadrul acestei sectiuni in forma - ORIGINAL in concordanta cu prevederile (art.5. alin.(3) din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011);2. Operatorul economic trebuie sa depuna (o declaratie-tip) Certificat privind participarea la procedura cu oferta independenta ? conformOrdinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea inaplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - Formularul 9 din sectiunea Formulare - Certificat privind participareala procedura cu oferta independenta.3. Operatorul economic (care participa in nume propriu, ca lider, asociat, subcontractor) trebuie sa completeze Formularul 12 C ? Declaratieprivind calitatea de participant la procedura ? din Sectiunea Formulare.4. Conform legii incadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentruatribuirea contractului de achizitie publica. Operatorul economic trebuie sa depuna o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute laart. 69^1 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 11 din Sectiunea Formulare. Aceasta declaratie se va prezenta atat desubcontractant cat si de tertul sustinator. Declaratia depusa va fi in forma - ORIGINAL in concordanta cu prevederile (art.5. alin.(3) din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011);Mentiuni: Conform Ordinului nr. 170/2012, in aplicarea prevederilor art. 691 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta Meditur SA, prinreprezentant director general Danut Voinea precizeaza urmatoarele persoane care au atributii in sensul prevederilor legale precizate maisus si vizavi de care operatorul economicparticipant la procedura trebuie sa se exprime in Formularul 11: - Neag Florin ? membru Comisie de evaluare a ofertelor din cadrul achizitiei publice- Langa Florin ? membru Comisie de evaluare a ofertelor din cadrul achizitiei publice- Fetean Sorin ? membru Comisie de evaluare a ofertelor din cadrul achizitiei publice- Popa Florin ¬? rezerva membru Comisie de evaluare a ofertelor din cadrul achizitiei publice- Dan Voinea ? Director General- Todoran Nicolae ? Director Tehnic- Focsaneanu Mariana ? Director Economic- Balazs Bela Atila ? membru AGA- Ciolpan Vasile ? membru AGA- Ciulea Ioan Vasile ? membru AGA- Grozav Eugen ? membru AGA- Knall Helmuth ? membru AGA- Lata Ilie ? membru AGA- Lazaroiu Ioan ? membru AGA- Manta Anca Maria ? membru AGA- Marian Victor Cristian - membru AGA- Moraru Eugen ? membru AGA- Nagy Pavel ? membru AGA- Nicorici Constantin Gheorghe ? Membru AGA- Orosz Csaba ? Membru AGA- Petrariu Ioan ? Membru AGA- Petrescu George Stelian ? Membru AGA- Plopeanu Teodor ? Membru AGA- Popa Ioan? Membru AGA- Sas Ilarie ? Membru AGA- Taropa Floarea ? Membru AGA- Toma Lucian Cosmin ? Membru AGAToti membri AGA mentionati mai sus au calitatea de Consilieri Locali.Daca operatorul economic doreste date suplimentare si justifica temeinic acest lucru, despre persoanele de mai sus, poate cere autoritatiicontractante si alte date necesare.5. Operatorul economic trebuie sa depuna un Certificat eliberat de Serv. Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe razacareia acesta isi are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ? inoriginal/copie conforma cu originalul, semnata si stampilata;In masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 ( Notificarea ANRMAP nr 149/2013).Nota: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente alebugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genulesalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. - in conformitate cu art. 9 alin.1 din Ordin 509/2011;6. Operatorul economic trebuie sa depuna un Certificat eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de peraza careia acesta isi are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ? inoriginal/copie conforma cu originalul, semnata si stampilata;In masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 ( Notificarea ANRMAP nr 149/2013).Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente alebugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genulesalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. - in conformitate cu art. 9 alin.1 din Ordin 509/2011;
- in cazul in care ofertantul este persoana juridica sau fizica straina in schimbul celor doua certificate fiscale, acestia pot depune oricedocument tip ? eliberat de autoritatile competente din tara in care ofertanatul este rezident, in traducere in limba romana;
- In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte cele mai sus mentionate.- Sunt eliminati ofertantii care au datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.MENTIUNE : In conditiile in care se prezinta initial o declaratie pe proprie pentru indeplinirea cerintelor 5 si 6 ofertantii au insa obligatia de a prezenta certificatele respective la solicitarea autoritatii contractante, in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii, dar nu mai tarziu de data intocmirii raportului de atribuire.In concordanta cu art. 5 alin 3 al Ordinului 509/2011 al presedintelui ANRMAP - toate documentele intocmite/emise de catre ofertanti cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului sustinator, daca este cazul. - Operatorul economic trebuie sa depuna un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, original/copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - informatiile cuprinse in certificatul constatator emis de catre ONRC sa fie valabile la data limita
de depunere a ofertelor.- In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.- Persoanele juridice sau fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un certificat de Rezidenta Fiscala valabil pentru anul
calendaristic in curs, in traducere legalizata in limba romana.- In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.Nota 1: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte;Nota 2: La procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare, ofertantii vor avea in vedere respectarea prevederilor art. 46 din
OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Precizarea cifrei medii de afaceri pe ultimuii trei ani- 2010,
2011, 2012. - (daca firma are activitate mai mica de trei ani, poate prezenta
informatiile doar pentru ani in care acestea sunt disponibile). - Ofertantii
nerezidenti vor depune traduceri autorizate ale documentelor. - In cazul de
asociere, fiecare asociat indeplineste, de asemenea, cerinta minima. - cand
din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are
posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si
demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor
documente.Cerinta nr. 2 Depunere Bilantul contabil - an fiscal 2012, vizat si inregistrat
la unitatea fiscala. Se accepta si alte documente edificatoare, daca justificat
operatorul economic nu poate prezenta bilantul contabil. Actele pot fi in:
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire 1. Completare formular 12 D ?
Formular Fisa de Informatii generaleModalitatea de indeplinire 2. Se va depune Bilantul contabil
pentru anul fiscal 2012
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse
similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul beneficiar.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire 1. Completare Formular 12E ? Lista
principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
22102013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.11.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2013 10:00
Locul: la sediul Autoritatii Contractante: Medias, Soseaua Sibiului nr. 100 A.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti, in scris, de catre ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitate diferentiere oferte egale: Daca in urma deschiderii ofertelor se constata ca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul licitatiei acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita candidatilor care au oferit acelasi pret, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a caruinoua propunere financiara are cel mai bun pret pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea siautenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre Comisia de Evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sauobligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 2562 OUG 34/2006 ? 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre actul nelegal. Daca se ataca un document dindocumentatia publicata in SEAP, data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al MEDITUR SA
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 100 A, Localitatea: Medias, Cod postal: 551118, Romania, Tel. +40 269845678, Email: [email protected], Fax: +40 269845619
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer