Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie mobilier (paturi, scaune)


Anunt de participare numarul 64389/19.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Punct(e) de contact: Mirela Georgescu, Tel.021/3180724, Email: [email protected], Fax: 021/3180724
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie mobilier (paturi, scaune)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Camin UMF U2 si Camin UMF U6 - Splaiul Independentei nr. 290, sector 6 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scaune - 246 buc.
paturi - 82 buc.
paturi suprapuse - 82 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39143110-0 - Paturi, piese pentru paturi si tapiserii pentru mobilier speciale (Rev.2)
39113000-7-Diverse scaune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scaune - 246 buc.
paturi - 82 buc.
paturi suprapuse - 82 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 114, 140RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare: 1000 lei (lot 1 - 800 RON, lot 2 - 200 RON);garantia de buna executie 6% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asocierea ofertantilor castigatori in scopul indeplinirii contr.va fi legalizata, cu desemnarea unui lider, fara ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia de eligibilitate, Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, Certificat de atestare fiscala, Certificat de inregistrare, Certificat constatator cu toate mentiunile, eliberat de ORC, Autorizatie de livrare, Certificat de conformitate eliberat de producator
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, Copia ultimului bilant, inregistrat si avizat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani; Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea calitatii (ISO) pentru producator si distribuitor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Nu pot participa la licitatia electronica decat opetatorii inregistratiin SEAP, cf. cu prevederile HG 1660/2006. Licitatia electronica va avea o singura runda.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
26751
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.10.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.10.2008 10:00
Locul: Rectorat UMF Carol Davila - Biroul Aprovizionare - Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii societatilor ofertante pe baza de imputernicire scrisa semnata si stampilata
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str.stavropoleos nr.6 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il contesta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Asistenta Juridica
Adresa postala: str.Dionisie Lupu nr.37 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Fax: 3180720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2008 15:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer