Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE OXIGEN MEDICINAL


Anunt de participare numarul 147111/10.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN TG-JIU
Adresa postala: str.Progresului, nr.18, jud.Gorj, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210218, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN BRINCUS, Tel. +40 0253237804, Email: [email protected], Fax: +40 0253237804, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE OXIGEN MEDICINAL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: TG-JIU:
-STR.PROGRESULUI, NR.18
-STR.T.VLADIMIRESCU
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 34, 100 si 1, 845, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CONTRACTELE SUBSECVENTE SE VOR INCHEIA ANUAL; VALOAREA ESTIMATA A CELOR MAI MARI CONTRACTE SUBSECVENTE: PENTRU LOTUL 1 - 401250 LEI; PENTRU LOTUL 2 - 60000 LEI
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1 - OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT IN STOCATOR
LOT 2 - OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT IN TUBURI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24111500-0 - Gaze medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATE ACORD CADRU:
LOT 1 - MINIM 10000 MC; MAXIM 500000 MC
LOT 2 - MINIM 200 MC; MAXIM 24000 MC
CANTITATE CONTRACT SUBSECVENT:
LOT 1 - MINIM 2500 MC; MAXIM 125000 MC
LOT 2 - MINIM 50 MC; MAXIM 6000 MC
Valoarea estimata fara TVA: intre 34, 100 si 1, 845, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOT 1 - 32000 RON LOT 2 - 4800 RON SE POATE CONSTITUI PRIN: INSTR. DE GARANTARE EMIS IN COND.LEGII DE O SOC. BANCARA SAU DE O SOC. DE ASIGURARI IN CUANTUM SI PT. PERIOADA PREVAZUTA; VIRAMENT BANCAR IN CONT RO72TREZ3365006XXX007224. IN CAZUL IN CARE GAR.DE PART.SE CONSTITUIE PRIN SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA SE VA FOLOSI MODELUL DIN SECT.FORMULARE - FORMULARUL NR.5. PERIOADA DE VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE ESTE DE 90 DE ZILE DE LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a)a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor; cont garantii RO72TREZ3365006XXX007224. b)a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare. In orice situatie, ?dovada constituirii garantiei de participare va fi postata in SEAP cu semnatura electronica pina la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original si la sediul autoritatii contractante". Pentru garantia de participare depusa in valuta echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie este in procent de 10% din valoarea contractului de furnizare fara TVA ? Formularul nr.7. Formele de constituire ale garantiei de buna executie sunt: a)scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante b)ordin de plata in contul Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu: RO72TREZ3365006XXX007224 deschis la Trezoreria Tg-Jiu c)lichiditati depuse la casieria Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu d)INSTR. DE GARANTARE EMIS IN COND.LEGII DE O SOC. BANCARA SAU DE O SOC. DE ASIGURARI IN CUANTUM SI PT. PERIOADA PREVAZUTA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii ale spitalului obtinute conform contractului incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Gorj
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea ? formularul nr.1, valabila la data limita de depunere a ofertelor ? original semnat si stampilat.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a, c, c1, d, e.
3.Certificat eliberat de DGFP, in copie semnata si stampilata conform cu originaluln care prezinta situatia obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - in copie conform cu originalul si semnata.
4. Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, care prezinta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele- in copie stampilata conform cu originalul si semnata.
5. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functii de decizie in legatura cu obiectul achizitiei sunt: Manager ? Vladoianu Virgil Cristinel, Director Medical -
Caliman Cristina Eugenia, Director Financiar ? Vienescu Dumitru, Sef Serviciu Aprovizionare Achizitii ? Brincus Florin Gabriel si Director Ingrijiri Medicale ? Diaconu Paunica
6.Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului 314/2010. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in una din formele: original, copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2.Autorizatie de punere pe piata, eliberata de MS (Agentia Nationala a Medicamentului), in una din formele: original, copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul, valabila la data limita de depunere a ofertei (Oxigenul medicinal este medicament si nu poate fi comercializat fara a avea autorizatie de punere pe piata conform Legii nr.95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, OUG 35/2012).
Pentru persoanele juridice straine ? documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatie financiar contabila (Bilant financiar contabil la 31.12.2012), vizata DGFP ? copie semnata si stampilata conform cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Copie bilant contabil la 31.12.2012.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii referitoare la personalul de care dispune ofertantul, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru furnizarea produselor, conform ISO 9001/2008.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista personal tehnic de specialitate implicat in derularea contractului, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Certificat de calitate ISO 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pretul ofertei va fi valoarea in lei, fara TVA / lot. Oferta se va depune in SEAP. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatoriieconomici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU
Adresa postala: TG-JIU, STR.PROGRESULUI, NR.18, JUD.GORJ, Localitatea: TARGU JIU, Cod postal: 210218, Romania, Tel. +40 253210432, Email: [email protected], Fax: +40 253210151, Adresa internet (URL): WWW.SPITALGORJ.RO
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2013 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer