Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE PACURA USOARA CU CONTINUT DE SULF DE MAXIM 1%


Anunt de participare (utilitati) numarul 148528/14.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC TERMICA BRAD SA
Adresa postala: STR INDEPENDENTEI, NR 3, Localitatea: Brad, Cod postal: 335200, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN GROSU, Tel. +40 0254611625, Email: [email protected], Fax: +40 0254611625, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC TERMICA BRAD SA
Adresa postala: STR. INDEPENDENTEI, NR. 3, Localitatea: BRAD, Cod postal: 335200, Romania, Punct(e) de contact: LOC. BRAD, STR. VANATORILOR, NR. 49, HUD HUNEDOARA, Tel. +40 254611625, Email: [email protected], Fax: +40 254611625
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIE PACURA USOARA CU CONTINUT DE SULF DE MAXIM 1%
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DEPOZITUL CT GURABRAZA, LOC CRISCIOR, STR UZINEI, NR 1, JUD HUNEDOARA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in livrarea de pacura usoara cu continut de sulf de maxim 1 %, cu caracteristicile fizico-chimice prevazute in caietul de sarcini, la locul de livrare Depozitul CT Gurabarza, din loc Criscior, str Uzinei, nr 1, jud Hunedoara
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09135000-4 - Pacura (Rev.2)
60181000-0-Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2500 TONE PACURA USOARA CU CONTINUT DE MAXIM 1% SULF
Valoarea estimata fara TVA: 6, 250, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Modalitatea de constituire prin virament bancar in cuantum de 10.000 lei sau scrisoare de garantie bancara sau instrument de garantie bancara emis de societate de asigurari. Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie ? formular 12, in cuantum de 10.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei bancare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Pentru garantii constituite in alta moneda se va depune echivalentul sumei tinandu-se cont de cursul BNR din data de 02.12.2013 Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive de 5% din valoarea fiecarei facturi. Furnizorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului provin de la bugetul local si din venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? formularul 1 (12A);Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? formularul 2 (12B);Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) prin care trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor;Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) prin care trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor;Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Formular3(12C);Certificat de participare cu oferta independenta conform Ord presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - Formular 10 ;Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69ยน (evitarea conflictului de interese)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 11. Se poate depune o declarative pe propria raspundere potrivit art. 11, alin.4 din HG 925/2006. Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractatnte sunt Grosu Adrian, director si Bordea Mariana, contabil sef. Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie lizibilacu mentiunea conform cu originalul (semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului) emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC;Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului in traducere autorizata in limba romana. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Autorizatie de mediu pentru transport produse petroliere, conform OUG 195/2005 privind protectia mediului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generaleInformatii generale cu cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale. Se va prezenta Formularul nr. 4 ;Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani -Se va prezenta Formularul nr. 5 ?cu cifra de afaceri pe ultimii trei ani in domeniul de activitate aferent contractului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produsein ultimii 3 ani
Experienta similaraDeclaratie privin echipamentele
Modalitatea de indeplinire
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani -Completare Formular nr. 6(12E);Experienta similara -Formular nr.7- (indeplinireaa unuia sau mai multecontracte defurnizare de produse similare);Declaratie privind mijloacele de transport. (dovada asigurarii cu mijloace specializateproprii sau inchiriate precum si alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie a autovehiculelor);
Informatii generale
Modalitatea de indeplinire
Certificate de management al calitatii (ISO 9001 sau echivalent) emise de organisme acreditate pentru comercializare produse petroliere
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.01.2014 11:00
Locul: punct de lucru din Loc. Brad. str. Vanatorilor, nr. 49, jud Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite de ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Candidatul va trebui sa faca dovada prin Declaratia privind mijloacele de transport. (dovada asigurarii cu mijloace specializateproprii sau inchiriate, sau prin prezentarea altor documente care sa faca dovada punerii la dispozitie) ca detine numarul de autovehicule pentru executarea contractului.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale se va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer