Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitie pentru: Furnizarea de echipamente necesare dezvoltarii si implementarii Observatorului teritorial, Furnizarea de servicii de consultanta, Servicii de colectare de date, generare indicatori statistici si introducere date si Servicii de informare


Anunt de participare numarul 148063/21.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Chelu, Tel. +40 372111485, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitie pentru: Furnizarea de echipamente necesare dezvoltarii si implementarii Observatorului teritorial, Furnizarea de servicii de consultanta, Servicii de colectare de date, generare indicatori statistici si introducere date si Servicii de informare si publicitate(Contract 2) pentru realizarea activitatilor proiectului ?Observator Teritorial ? sistem informational integrat in sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritoriala? Cod SMIS 32562)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Achizitie pentru: Furnizarea de echipamente necesare dezvoltarii si implementarii Observatorului teritorial, Furnizarea de servicii de consultanta, Servicii de colectare de date, generare indicatori statistici si introducere date si Servicii de informare si publicitate(Contract 2) pentru realizarea activitatilor proiectului ?Observator Teritorial ? sistem informational integrat in sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritoriala? Cod SMIS 32562)?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48218000-9 - Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)
72222100-8-Servicii de analiza strategica a sistemelor sau a tehnologiei informatiilor (Rev.2)
72314000-9-Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)
79341400-0-Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatile produselor respectiv serviciilor ce urmeaza a se achizitiona sunt cele precizate in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 5, 508, 770RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 110.000 lei. Perioada de valabilitate a garatiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si se poate constitui prin oricare din formele prevazute la art 86 alin 1 din HG 925/2006, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia de participare se poate constitui si in alta moneda, data la care se va face conversia leu-alta valuta fiind data publicarii anuntului de participare, cursul publicat de BNR.Date pentru constituirea garantiei de participare: Trezoreria Municipiului Bucuresti RO03TREZ7005005XXX004475, CUI 26369185. In cazul depunerii de oferte in asociere, GP se constituie in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.GP se va retine/retuna conform prevederilor art. 87 si art. 88 din H.G. nr.925/2006.In cazul prezentei proceduri sunt aplicabile prevederile art.278^1 alin.(1) lit.c) si alin (2) din O.U.G. nr.34/2006.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004 GP se constituie in procent de 50% dincuantumul precizat. In conditiile in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, asociatii beneficiaza de prevederile Legii nr.346/2004, daca fiecare membru al asocierii face dovada incadrarii in categoria IMM. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in cuantumul, forma si valabilitatea precizate vor fi respinse ca inacceptabile. Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului, conform prevederilor art. 90 din HG 925/2006: un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, transmis autoritatii contractante in maxim 7 zile de la semnarea contractului de ambele parti si care devine anexa la acesta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se face de la bugetul de stat, titlul VIII - Programe cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN), cod 56, articolul 56.02 - Programe din Fondul Social European (FSE).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181pentru literele a, cindice1, d din OUG 34/2006cu modificarile si completarile ulterioare se va completa si de tertul sustinator, daca este cazul.
c)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
d)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 din OUG 34/2006. Documentul se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca e cazul;
Lista persoanelor care detin functii de decizie din cadrul MDRAP sunt:
?Liviu Nicolae Dragnea, ministru
?Sevil Shhaideh, secretar de stat;
?Matache Iulian-Ghiocel, secretar de stat;?Marian Niculescu, secretar general;?Mihaela Dinca, secretar general adjunct;?Boldea Cristian Robert, secretar general adjunct;
?Rusnac Melania, director general Directia Generala Management Financiar Resurse Umane ?i Achizi?ii,
?Vasile Ionela, director general Direc?ia Generala Avizare, Contencios , Rela?ia Cu Parlamentul ?i Dialog Social,
?Mihaela Voinea ? Director, Direc?ia Achizi?ii Publice
?Sachelari Oana, Sef serviciu, Serviciul Buget, Directia buget, financiar, contabilitate
?Zarnoianu Eugenia, $ef serviciu, Serviciul financiar contabil, Directia buget, financiar, contabilitate
?Nica Valeriu Catalin, $ef serviciu. Serviciul IT, Directia generala management financiar, resurse umane si achizitii
?Mitroi Jana, Director, Directia resurse umane
?Dobre Mihai Alexandra, Manager public, Directia resurse umane
?Dontu Cristinel $tefan, $ef serviciu, Serviciul resurse umane
?Gheorghe Marius, $ef serviciu, Serviciul contencios
?Balan Catalin, $ef serviciu, Serviciul avizare
?Ciomag Atanase Dorin, $ef serviciu, Serviciul dialog social si relajia cu parlamentui
?Cucos Elena Ramona, $ef birou, Biroul relajia cu Parlamentul
?Diana ?enea ? director generalDirec?ia Generala Dezvoltare Regionala ?i Infrastructura,
?Mariana Ionita ? director Directia Lucrari Publice, ?Soare Alexandru George ? ?ef serviciu, Serviciul Dezvoltare Infrastructura,
e)Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale care sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara lunii in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si din care sa reiasa ca nu are datorii scadente; Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget care sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara lunii incare este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si din care sa reiasa ca nu are datorii scadente. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
f)Declaratie privind calitatea de participant la procedura. a)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoane fizice sau juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Prezentarea Fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani, 2010, 2011, 2012.
Cerin?a minima: Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 11.000.000 lei. Pentru calculul echivalentei leu /alta valuta se va ?ine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
b) Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate de organele competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea formularului fisa de informatii generale.Se vor prezenta bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011, 2012.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerin?a minima: Operatorii vor face dovada, prin prezentarea de orice documente/certificari, ca au furnizat in ultimii 3 ani printr-un contract sau mai multe contracte, produse similare obiectului prezentei proceduri, a caror valoare cumulata sa fie de minim 800.000 lei, fara TVA. Pentru calculul echivalentei leu /alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
b) O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerin?a minima: Operatorii vor face dovada, prin prezentarea de orice documente/certificari, ca au prestat in ultimii 3 ani printr-un contract sau mai multe contracte, servicii similare obiectului prezentei proceduri, a caror valoare cumulata sa fie de minim 800.000 lei, fara TVA. Pentru calculul echivalentei leu /alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
NOTA: Cerintele privind experienta similara se vor putea indeplini si prin prezentarea de contracte care sa fi avut ca obiect atat furnizare de produse similare cat si prestari de servicii similare, avandu-se in vedere pragurile valorice impuse.
c)Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
d)Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Certificat ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta un certificat emis
de un organism independent care atesta ca acesta are implementat conform
ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac
obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Copie document, cu mentiunea
conform cu originalul.Documentul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de
depunere a ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se
va depune de fiecare asociat, pentru partea din contract pe care o vor
indeplini.Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat
si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Copie document, cu
mentiunea ?conform cu originalul?, copie legalizata sau original.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa formularele 9 si 11.Se vor completa formularele 10 si 11.Se va completa formularul 12.Se va completa formularul 13, daca este cazul.Prezentat document solicita in copie cu mentiunea ?conform cuoriginalul?, copie legalizata sau original.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.01.2014 11:00
Locul: sediul MDRAP, str. Apolodor nr. 17, latura Nord
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa si in baza unui act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programe din Fondul Social European (FSE)
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, ulterior evaluarii se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicitaacestora o noua oferta, in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Avizare, Acte Normative
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, ,Romania, Tel. +40 372111485, Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer