Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie pentru implementarea ?Centru de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate ? CCSCRS?


Anunt de participare numarul 142920/04.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Afacerilor Externe
Adresa postala: Str. Ermil Pangratti, nr. 20, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011884, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Eusebiu Gosea, Tel. +40 212304647, In atentia: Daniel Eusebiu Gosea, Email: [email protected], Fax: +40 212314842, Adresa internet (URL): www.mae.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie pentru implementarea ?Centru de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate ? CCSCRS?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Afacerilor Externe, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucuresti, cod 011822
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii informatice si conexe, produse pentru implementarea unui centru unic de contact si suport pentru cetatenii romani din strainatate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72230000-6 - Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectivul general al contractului consta in infiintarea unui centru unic de contact si suport pentru cetatenii romani care sa intareasca si sa diversifice actualele servicii specifice .
Detaliile privind fiecare serviciu: - Management de proiect ? 1.243.200, 00 lei
- Servicii publicitate si informare-253.700, 00lei
- Dezvoltarea si implementarea solutiei informatice-15.182.500, 00 lei
- Instruirea personalului si crearea de continut educational -561.000, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: 17, 240, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP(1% din val tot. fara TVA): 172.404 lei / 39.319 Euro (curs inforeuro mediu luna februarie 1 E=4.3848 RON).Per. de valab 90 zile de la term. lim de primire a ofert. Forma de const a GP cf art. 86 din HG 925/2006 poate fi: un instrum de garant irevocab emis, in cond legii, de o soc banc/soc de asig (Form VI.3) sau un alt model care sa cont cel putin datele din form; OP: in cont Trez RO43 TREZ 700 5005 XXX000166 la ATCP Mun Buc, cod fiscal 4266863, cu cond confirm de catre banca emiten pana la data desch ofert; In caz utiliz unui instrum irevocab, emis de soc bancara /asigurator, GP se complet si depune in orig cel tarziu la term lim de deschid a ofertelor. Pt op straini ? original si trad autoriz in lb romana. Daca se constit cu OP-o decl pe proprie rasp care va arata luarea la cunost de prev art. 278^1 din OUG 34/2006. GP tB sa fie irevocab. Instrum de garant tb sa prevada, conf art. 87 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, dreptul AC de a retine GP, ofertantul pierzand suma constit, atunci cand se afla in oricare dintre urmat sit: a) isi retrage oferta in per de validitate a acesteia;b) oferta sa fiind stab castigat, nu constit GBE in per de valab a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contract;c) oferta sa fiind stab castig, refuza sa semneze contract in per de valab a ofertei;IMM pot solic reducere cu 50% a GP prin prezentarea doc justif conf L 346/2004.Orice oferta care nu este insotita de o GP la data deschid ofert va fi respinsa. Ofertantii care se asociaza pt o oferta comuna, GP poate fi consti pe numele orica dintre op ec asociati. Note: In cazul depunerii unei contestatii la CNSC si aceasta e respinsa ca nefondata, se va retine cf. art. 278 ^1, alin.(1), litera c) din OUG 34/2006, introdus prin OUG76/2010, suma de 9.284, 02 Lei.AC poate solic extind per de valab a ofertei. In cazul in care of isi extinde per de valab a ofertei, valab GP va fi prelung copresp. In cazul in care ofertan refuza, oferta va fi respinsa. Cuantumul Garantiei de Buna Executie este de 10% din val contractului fara TVA. (Form VI.4) GBE se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau societate deasigurari in conditiile art. 90 din H.G. nr. 925/2006 si/sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM-urilor poate solicita reducerea GBE la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conf A1/A 2 (dp caz) din L 346/ 2004 din care sa rezulte acest fapt. Daca oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, declaratia va fi prezenta de catre fiecare membru.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FSE- PODCA, AXA PRIORITARA 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serv publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A. Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul/asociatii/tertul sustinator vor prezenta Declaratie privind eligibilitatea - Se va completa Formularul V.1.A din Sectiunea Formulare
B. Operatorul economic ofertant trebuie sa depuna Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 (inclusiv tertul sustinator pentru art. 181 lit. a), c)1, d). Se va completa Formularul V.1.B.din Sectiunea Formulare
C. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.. Se va intocmi conform Formularului V.1.C.
D. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta formularul ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?: -Formular V.1.D
E. ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind 1 din OUG 34/2006?. -Formularul V.1.EPersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Daniel Eusebiu Gosea, director;Alexandru Enache, sef serviciu;
Marian Mihail Tache, p. sef serviciu.
Oana Vasile, consilier
Nicoleta Frunza, consilier
Cristina Madalina Enache, referent
Marius Cosmin Stoica, referent
Mircea Calin Ionita, referent
Alexandra Stoica, referent
Declaratia se va depune inclusiv de catre terti (daca este cazul).
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
F. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si cazierul judiciar al companiei
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii), trebuie sa depuna:
1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (autoritati fiscale si administrative), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - formular specific autoritatilor din Romania sau tara de origine, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3.Cazierul judiciar al firmei si pentru administrator(i)/actionari asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator.
Note: Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art. 182 din OUG nr.34/2006 modificata si completata.
Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cerinta 1: Ofertantul sa fie inregistrat legal
* Persoane fizice/juridice romane. Prezentarea in original/copie legalizata/copie certificata ?conform cu originalul? a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte informatii reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor, informatii legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului care urmeaza sa fie atribuit. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
* Persoane fizice/juridice straine. Documente edificatoare - copii dupa original si traducere autorizata in limba romana, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica (denumirea si datele de identificare, codul unic de inregistrare, sediul, structura actionariatului, numele reprezentantilor legali, domeniile de activitate principale si secundare precum si situatia societatii), in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Cerinta 2: In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm - instrument juridic al persoanei respective, incheiat in forma autentica (cu incheiere de autentificare conform legii 36/1995 actualizata, art. 65 sectiunea II ?Autentificarea actelor?) - Angajament privind sustinerea financiara/tehnica a ofertantului/grupului de operatori economici, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate, conform prevederilor art.111 din HG 925/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico-financiara
Cifra medie de afaceri globala (CA) a ofertantului pe ultimii 3 ani incheiati trebuie sa fie de cel putin 34.000.000 lei/7.754.059 Euro(curs inforeuro mediu luna februarie 1 E=4.3848 RON).
Operatorii economici care se incadreaza in categoria IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind nivelul CA globala.
Persoanele juridice straine vor prezenta, in copie insotita de traducere certificata in limba romina, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatiei privind CA. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imag fidela a situatiei economice si financiare. Documentele se vor prezenta insotite detraducerea autorizata in lb romana.Cursul de referinta dintre leu si moneda de origine a ofertantului stabilit de BCE, la sfarsitul anului (31.12) pt care se calculeaza situatia financiaraaferenta.
Cerinta nr. 2
Se vor prezenta bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani financiari incheiati, din care sa rezulte cifra de afaceri globala, vizate si inregistrate de organele competente.
Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a pp ec.
In cazul in care op ec romani nu si-au depus si inregistrat bilantul aferent anului fin 2012, vor fi acceptate orice alte doc contabile/decalratii din care sa reiasa situatia finnciara a op ec pentru acest an
Informatíi privind asociatii:
Asociatii au obligatia de a depune documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor 1 si 2 mentionate la punctul III.2.2.
In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici incadrati fiecare in parte in categoria IMM, acestia vor prezenta o declaratie pe propria raspundere ca se incadreaza in categoria IMM.
In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, operatorul economic va face mentiunea nu este cazul.Asociatiii vor prezenta:
- Acord de asociere
- Declaratie pivind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora- Declaratie privind legalizarea asocierii.
In cazul in care nu exista subcontractori formularul se va se va prezenta cu mentiunea : Nu este cazul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Form V.3-Fisa de informatii generaleCurs mediu anual BCEanul 2010?4, 2122 RONanul 2011?4, 2391 RONanul 2012?4.4593 RONSe vor prezenta Bilanturile contabile aferente ultimilor trei aniIn caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat. Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.Declaratii solicitateForm V 4.2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnica: Ofertantul (operator economic sau asociat) a derulat in ultimii 3 ani stabiliti pana la data depunerii ofertelor, maxim 5 contracte, in cadrul carora s-au realizat: 1. servicii de proiectare si dezvoltare a unui sistem informatic integrat online (portal WEB) care sa permita crearea si urmarirea de solicitari2. servicii de implementare a unui sistem informatic integrat cu scopul de a oferii servicii publice pentru cetateni
3. livrare produse (licente, echipamente hardware) cuserviciile aferente de punere in functiune a echipamentelor, 4. furnizarea de echipamente de comunicatii (centrala telefonica, statii telefonice cu VoIP, switch-uri) si prestarea serviciilor conexe de instalare, configurare si conectare la operatorii de telefonie,
5. servicii in domeniul managementului de proiect conform cu o metodologie de proiect recunoscuta,
6. servicii de instruire.Valoarea cumulata a contractelor pe care operatorul economic le prezinta pentru indeplinirea cerintelor de experienta similara trebuie sa fie de minim 15.000.000RON/3.420.909 Euro (curs inforeuro mediu luna februarie 1 E=4.3848 RON).
Descrierea proiectelor prezentate ca experienta similaraPt fiecare contract mentionat in lista Form V.4.A se va completa separat un Form V.4.1 la care se vor atasa documente suport cf. Art. 188 alin 2 lit. a/OUG 34/2006 (prez unor certif/doc emise sau contrasemnate, recomandari, acceptante provizorii sau finale sau alte doc care sa ateste indeplinirea obiectului contractului).Documente prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor de experienta similara vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului, serviciile prestate si/sau produsele furnizate, perioada in care s-a realizat contractul, valoarea contractata.Recomandarile/certificarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a serviciilor prestate/ produselor livrate ori de catre clientul privat beneficiar al bunurilor livrate/serviciilor prestate.Recomandarile depuse in copie vor contine mentiunea ?conform cu
originalul?, semnat si stampilat
Informatii privind calificarea si experienta profesionala a expertilor cheie din cadrul echipei de proiect: Cerinte obligatorii: Ofertantul va prezenta- lista cu personalul de specialitate care va fi insarcinat cu derularea contractului si CV-urile acestora, semnate de catre experti;
-declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert care nu este angajat al ofertantului;
- acolo unde se depun copii ale documentelor, se va specifica ?copie conform cu originalul?
-Expert cheie - Coordonator responsabil de implementarea proiectuluiCerinte minime:
- Studii universitare finalizate
- Certificare in domeniul managementului de proiect (PRINCE2, PMP sau echivalent)
- Cunostinte dovedite in domeniul managementului serviciilor IT, dovedita prin diploma/certificat ITIL Foundation sau echivalent.
- Minim 5 ani experienta profesionala generala
- Expert cheie -Manager tehnic implementare solutie informaticaCerinte minime:
- Studii universitare finalizate
- Certificare in domeniul managementului de proiect nivel senior (PRINCE2/PMPsau echivalent);
- Certificare in domeniul controlului obiectivelor implementarii proiectelor (COBIT sau echivalent)
- Certificare profesionala in domeniul auditului sistemelor informatice (CISA sau echivalent)
- Certificare profesionala in domeniul managementului riscului(CRISC sau echivalent)
- Experinta ca manager de proiect dovedita prin implicarea expertului in pozitia de manager sau cu atributii de management in minim un proiect- implicarea intr-un proiect/contract avand ca obiect implimentare sistem informatic integrat
-Expert cheie-Arhitect de solutie: Cerinte minime:
- Studii universitare finalizate in domeniul tehnic/IT&C;
- Certificare in domeniul arhitecturilor de tip enterprise (TOGAF 9 sau echivalent)
- Certificare in domeniul managementului serviciilor IT (ITIL sau echivalent) la nivel de expert
- Certificare in domeniul auditarii securitatii sistemelor informatice (CISA sau echivalent)
- Certificare in domeniul controlului obiectivelor implementarii proiectelor (COBIT sau echivalent)
- Minim 5 ani experienta profesionala generala;
- ?Implicarea in minim un proiect in care a avut activitati de proiectare de arhitecturi de sistem si/sau proiectare de arhitecturi de solutie si/sau proiectare de arhitecturi infrastructuri IT si/sau activitati de organizare si optimizare a proceselor.
-Expert cheie- Expert integrare si implementare :
Cerinte minime:
- Studii universitare absolvite in domeniul IT&C sau tehnic;
- Certificare care sa ateste cunostinte in domeniul arhitecturilor complexe tip enterprise (TOGAF 9, Level 1 sau echivalent);
-Certificare care sa ateste nivelul de specialist in cel putin una din tehnologiile ofertate;
- Minim 5 ani experienta profesionala generala;
- Participarea in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic pentru servicii oferite cetatenilor.
-Expert cheie-Analist de business: Cerinte minime:
- Studii universitare finalizate in domeniul IT&C sau tehnic/economic;
- Competente dovedite in domeniul analizei de business, demonstrate prin diplome de absolvire curs/certificari profesionale;
- Minm 5 ani experienta profesionala generala;
- Implicarea in minim un proiect in care a derulat activitati de analiza cerintelor, definirea specificatiilor si modelarea proceselor de business in domeniul IT;
-Expert cheie - Expert securitatea informatiei: Cerinte minime:
- Studii universitare finalizate in domeniul IT&C, tehnic sau echivalent;
- Certificare profesionala in domeniul auditului sistemelor informatice (Certified Information Systems Auditor sau echivalent);
- Certificare profesionala in domeniul securitatii sistemelor informatice (Certified Information Systems Security Professional sau echivalent);
- Certificare profesionala privind elementele de securitatela nivel de faza a ciclului de viata a solutiilor software (CSSLP sau echivalent);
- Certificare profesionala in managementul securitatii informatiei (Certified Information Security Manager sau echivalent)
- Minim 3 ani de experienta dovediti in domeniul TIC.
-Expert cheie -Expert solutii de retele de comunicatii de date: Cerinte minime:
- Studii universitare finalizate in domeniul tehnic/economic/IT&C;
- Certificari prin care sa dovedeasca competente avansate in design de arhitecturi complexe de retele convergente de comunicatii (CCDP sau echivalent)- Certificari prin care sa dovedeasca competente avansate in concepte si protocoale de asigurare a disponibilitatii operationale in retele de date eterogene, arhitecturi de aplicatii distribuite, proiectare si implementare de arhitecturi scalabile de retea, tehnici de switching si rutare (CCIE-RS sau echivalent)- Certificari prin care sa dovedeasca cunostinte despre standarde si politici de securitate si protectia comunicatiilor, tehnologii de filtrare si protectie multimodala (CCSP/FCNSP sau echivalent)
- Certificari prin care sa dovedeasca cunostinte privind tehnici de balansare, rebalansare si distribuire a traficului de date si a aplicatiilor in interiorul si exteriorul retelelor convergente (DCASD /DCASI sau echivalent)- Minim 3 ani de experienta dovediti in domeniul IT&C.
-Expert cheie ? Expert virtualizare sisteme informaticeCerinte minime:
- Studii universitare in domeniul IT&C/tehnic/economic;
- Certificare de instalare, configurare si gestiune pentru solutia software de virtualizare ofertata;
- Certificare de instalare, configurare si gestiune privind tehnologia de sistem ofertata;
- Certificare privind solutia software de gestiune a bazelor de date ofertata;
- Certificare privind infrastructura hardware si software de tip enterprise pentru stocarea datelor ofertate
- Minim 3 ani de experienta dovediti in domeniul IT&C.
-Expert cheie ? Expert in managementul sistemelor informatice
Cerinte minime:
- Studii universitare finalizate in domeniul IT&C/tehnic/economic;
- Certificare privind administrarea solutiei ofertate pentru gestiunea utilizatorilor;
- Certificare privind solutia ofertata de monitorizare a performantelor aplicatiiilor;
- Minim 3 ani de experienta dovediti in domeniul TIC.
-Expert cheie - Expert in testarea securitatii sistemelor informaticeCerinte minime:
- Studii universitare finalizate in domeniul IT&C, tehnic, economic: automatica, calculatoare, cibernetica, matematica-informatica, fizica (sau echivalent);
- Licentiat in teste de penetrare (Licensed Penetration Tester sau echivalent)
- Ceritificare Offensive Security Certified Professional (OSCP) sau echivalent
- Minim 3 ani de experienta dovediti in domeniul TIC
-Expert cheie-Specialist Testare
Cerinte minime:
- Studii universitare finalizate in domeniul IT&C/tehnic/economic: automatica, calculatoare, cibernetica, matematica-informatica, stiinte exacte;
- Certificate de specializare in domeniul testarii IT. Se vor prezenta certificate/diplome de absolvire, care sa certifice cunostintele detinute in domeniul testarii IT, cum ar fi ISTQB Certified Tester sau echivalent, emis de institutii autorizate.
- Competente profesionale obtinute in urma absolvirii a cel putin unui curs in domeniul analizei de test de nivel avansat. Se vor prezenta certificate/diplome de absolvire, care sa ateste cunostintele detinute in domeniul analizei de test de nivel avansat;
- Minim 5 ani experienta profesionala generala;
- Implicarea in minim un proiect avand caactivitati implementarea si testarea sistemelor informatice integrate
-Expert cheie-Coordonator instruire: Cerinte minime:
- Absolvirea studiilor universitare- Calificare in domeniul furnizarii de programe de instruire cu certificat autorizat CNFPA cod 241205 sau echivalent.
- Experienta generala de minim 5 ani in domeniul educational/formare/instruire/ IT&C/tehnic sau o combinatie a acestora.- Implicarea in minim un proiect in care a derulat activitati de instruire, training, organizarea de curusuri, sustinerea de sesiuni de instruire a adultilor, formare formatori, instruire administratori, pregatire curricule de curs, pregatire documentatiilor de instruire
Note:
In cazul depunerii unei oferte comune, acesti specialisti pot sa fie ai oricarui membru al asocierii, ai subcontractantilor declarati (pentru partea lor din contract) sau ai sustinatorilor asocierii.
Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie.
In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretare de specialitate, in limba romana pe toata durata contractului
Certificat emis de un organism independent care atesta ca ofertantul are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 sau echivalent, un sistem de management al calitatii.In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza
Certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management al mediului.
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza
Certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 27001 sau echivalent, un sistem de management al securitatii informatiei
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 20000-1 sau echivalent un sistem de management al serviciilor IT
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista de prestari de servicii si lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani: prezentare Formular V.4 si V.4.ACurs mediu anual BCEanul 2010?4, 2122 RONanul 2011?4, 2391 RONanul 2012?4.4593 RONFisa de experienta similara - Form V.4.1Form V.5, V.5.1, V.5.2- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;
- CV- declaratie de disponibilitate data de fiecare expert, care nu este angajat al ofertantului;Documente solicitateDocumentele se vor prezenta in oricare dintre formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cuoriginalul?.Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cuoriginalul?.Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cuoriginalul?.Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cuoriginalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va instiinta, prin intermediul SEAP, ofertantii ai caror oferte au fost declarate admisibile, despre data si ora stabiliriirundei finale de licitatie electronica. Va fi organizata (1) o singura runda in SEAP in care ofertantii isi pot imbunatati ofertele financiaredepuse la autoritatea contractanta. In urma acestei runde va fi stabilit clasamentul final al ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.05.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European - Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii AdministrativeAXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizareDomeniul major de interventie 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizariiTipul de finantare: Fonduri europene
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative)
VI.3) Alte informatii
In caz in care 2 sau mai multe oferte aflate pe primul loc contin in cadrul prop fin acelasi pret, ofert li se va solicita o noua prop fin prop fin prin SEAP. In acest caz, contractul va fi atribuit of a carui noua prop fin are pretul cel mai scazut.La incheierea contrac, ofert castig i se va solicita contrac incheiate cuasociatii/subcontractantii (dp caz).Orice op ec care incearca sa stabileasca intalniri individuale cu autoritatea contractanta (AC)/benef in leg cu acest proiect pe per procedurii de atribuire poate fi exclus din proced.Op ec declarat castig este obligat cf normelor legale in vigoare sa detina/sa-si deschida cont la Trez, in ved efect platilor aferente serv prestate in cadrul contrac.AC are dreptul de a anula aplicarea proced pt atribuirea contractului de achizitie publica in cond prev de lege.AC isi rezerva dreptul de a incheia contractul de prestari serv cu op ec castigatori in limitele fondurilor disponibile.In cazul in care proced se anuleaza, of vor fi notificati de catre AC. Daca plicul exterior in care se afla oferta nu a fost deschis, atunci oferta va fi return nedeschisa of la solicit acestuia.In nici un caz AC nu va fi respon pt daunele, indif natura, legate de anularea proced, chiar daca AC a fost notif in prealabil. Public unui anunt de particip nu constituie o oblig a AC de a implementa prog sau proiectul anuntat.AC va folosi pt contractare formularul de contract prez in doc de atribuire, cu toate anexele specificate. AC va incheia contractul de achiz pub in per de val a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transm comunicarii privind rez aplicarii proced, cf art 205 din OUG 34/2006.Autoritatea Contractanta / Beneficiarul final va informa ofertantii cu privire la rezultatul aplicarii procedurii de atribuire. Inainte de incheierea contractului, ofertantul castigator trebuie sa prezinte contractele incheiate cu subcontractantii, acordul de asociere legalizat (in cazul asocierii), fisa de identificare financiara (Formular nr. V.7.) si garantia de buna executie.Pretul ofertat va include cheltuielile de transport si livrare DDP la adresa: Ministerul Afacerilor Externe, Unitatea Implementare Programe Schengen, str. Ermil Pangrati nr. 20, sector 1, Bucuresti. Ofertantul va prezenta Formularul V.8. ? Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii (Formularul V.4.2.) se completeaza de liderul AsocieriiIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala/financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (Formular V.10. sau V.11.) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale/financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica/financiara sau subcontractorii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, 180 si 181 (Formularele V.1.A, V.1.B si V.1.E), Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular V.1.D.), fisa de informatii generale, fara informatiile referitoare la cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani (Formular V.3.).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Afacerilor Externe
Adresa postala: Directia Schengen/ Unitatea Implementare Programe Schengen, Str. Ermil Pangratti, nr. 20, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011884, Romania, Tel. +40 212304647, Email: [email protected], Fax: +40 212314842, Adresa internet (URL): www.mae.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2013 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer