Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie pentru implementarea ?Centru de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate ? CCSCRS?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.139.460 RON

Castigatorul Licitatiei: QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142920/14.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Afacerilor Externe
Adresa postala: Str. Ermil Pangratti, nr. 20, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011884, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Eusebiu Gosea, Tel. +40 212304647, In atentia: Daniel Eusebiu Gosea, Email: [email protected], Fax: +40 212314842, Adresa internet (URL): www.mae.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie pentru implementarea ?Centru de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate ? CCSCRS?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Afacerilor Externe, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucuresti, cod 011822
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii informatice si conexe, produse pentru implementarea unui centru unic de contact si suport pentru cetatenii romani din strainatate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72230000-6 - Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 139, 460RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S068-113496din06.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: V2139 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: Str. MOLIERE, Nr.8A, Ap.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011964, Romania, Tel. +40 0317101682, Email: [email protected], Fax: +40 0317101680, Adresa internet (URL): www.qbs.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17240400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17139460.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European - Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii AdministrativeAXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizareDomeniul major de interventie 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizariiTipul de finantare: Fonduri europene
VI.2) Alte informatii
In caz in care 2 sau mai multe oferte aflate pe primul loc contin in cadrul prop fin acelasi pret, ofert li se va solicita o noua prop fin prop fin prin SEAP. In acest caz, contractul va fi atribuit of a carui noua prop fin are pretul cel mai scazut.La incheierea contrac, ofert castig i se va solicita contrac incheiate cuasociatii/subcontractantii (dp caz).Orice op ec care incearca sa stabileasca intalniri individuale cu autoritatea contractanta (AC)/benef in leg cu acest proiect pe per procedurii de atribuire poate fi exclus din proced.Op ec declarat castig este obligat cf normelor legale in vigoare sa detina/sa-si deschida cont la Trez, in ved efect platilor aferente serv prestate in cadrul contrac.AC are dreptul de a anula aplicarea proced pt atribuirea contractului de achizitie publica in cond prev de lege.AC isi rezerva dreptul de a incheia contractul de prestari serv cu op ec castigatori in limitele fondurilor disponibile.In cazul in care proced se anuleaza, of vor fi notificati de catre AC. Daca plicul exterior in care se afla oferta nu a fost deschis, atunci oferta va fi return nedeschisa of la solicit acestuia.In nici un caz AC nu va fi respon pt daunele, indif natura, legate de anularea proced, chiar daca AC a fost notif in prealabil. Public unui anunt de particip nu constituie o oblig a AC de a implementa prog sau proiectul anuntat.AC va folosi pt contractare formularul de contract prez in doc de atribuire, cu toate anexele specificate. AC va incheia contractul de achiz pub in per de val a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transm comunicarii privind rez aplicarii proced, cf art 205 din OUG 34/2006.Autoritatea Contractanta / Beneficiarul final va informa ofertantii cu privire la rezultatul aplicarii procedurii de atribuire. Inainte de incheierea contractului, ofertantul castigator trebuie sa prezinte contractele incheiate cu subcontractantii, acordul de asociere legalizat (in cazul asocierii), fisa de identificare financiara (Formular nr. V.7.) si garantia de buna executie.Pretul ofertat va include cheltuielile de transport si livrare DDP la adresa: Ministerul Afacerilor Externe, Unitatea Implementare Programe Schengen, str. Ermil Pangrati nr. 20, sector 1, Bucuresti. Ofertantul va prezenta Formularul V.8. ? Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii (Formularul V.4.2.) se completeaza de liderul AsocieriiIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala/financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (Formular V.10. sau V.11.) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale/financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica/financiara sau subcontractorii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, 180 si 181 (Formularele V.1.A, V.1.B si V.1.E), Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular V.1.D.), fisa de informatii generale, fara informatiile referitoare la cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani (Formular V.3.).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Afacerilor Externe
Adresa postala: Directia Schengen/ Unitatea Implementare Programe Schengen, Str. Ermil Pangratti, nr. 20, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011884, Romania, Tel. +40 212304647, Email: [email protected], Fax: +40 212314842, Adresa internet (URL): www.mae.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 12:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer