Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie pentru implementarea ?E-VIZA ? portal electronic pentru facilitarea procesului de obtinere a vizelor? din Fondul Social European - PODCA - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de desce


Anunt de participare numarul 137929/02.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Afacerilor Externe
Adresa postala: Directia Schengen/ Unitatea Implementare Programe Schengen, Str.Ermil Pangratti, nr. 20, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011884, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Gosea, Tel. +40 212304647, In atentia: Dl. Daniel Gosea, Email: [email protected], Fax: +40 212314842, Adresa internet (URL): www.mae.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie pentru implementarea ?E-VIZA ? portal electronic pentru facilitarea procesului de obtinere a vizelor? din Fondul Social European - PODCA - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie pentru implementarea ?E-VIZA ? portal electronic pentru facilitarea procesului de obtinere a vizelor? din Fondul Social European - Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
Activitatea nr. 1 - servicii de management de proiect
Activitatea nr. 2 - servicii publicitate si informare
Activitatea nr. 3 - servicii de dezvoltare si implementare sistem informatic
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72230000-6 - Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectivul general al contractului consta in imbunatatirea sistemului de procesare a cererilor de viza pentru Romania prin crearea unui nou serviciu electronic deschis publicului aplicant.
Activitatea nr. 1 - servicii de management de proiect
Activitatea nr. 2 - servicii publicitate si informare
Activitatea nr. 3 - servicii de dezvoltare si implementare sistem informatic
Detaliile privind fiecare serviciu: Caietul de sarcini.
Activitatea nr. 1 - 827.442, 00 RON
Activitatea nr. 2 - 55.359, 16 RON
Activitatea nr. 3 - 15.606.749, 05 RON
Valoarea estimata fara TVA: 16, 489, 550.23RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: 164.895, 50 lei (1% din val totala fara TVA).Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a GP conf art. 86 din HG 925/2006 poate fi una dintre urmat variante: un instrument de garantare irevocabil emis, in cond legii, de o soc bancara/soc asig (Form VI.3) sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular; OP: in contul ROTrezoreria RO43 TREZ 700 5005 XXX000166 deschis la ATCP Mun Buc, cod fiscal 4266863-MAE, cu cond conf de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor; In cazul utilizarii unui instr irevoc, emis de soc banc/asig, GP se complet si depune in orig sau in form electr (SEAP) cu cond semnarii acesteia cu semn electronica de catre banca/soc asig emitenta. Pt op straini ? original si traducerea autorizata in lb ro. Daca se constituie cu OP-o declaratie pe proprie raspun care va arata luarea la cunostinta de prev art. 278^1 din OUG 34/2006.GP trebuie sa fie irevoc.Instrumentul de garant treb sa prevada, conf art. 87 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, dreptul AC de a retine GP, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand se afla in oricare dintre urmat sit: a) isi retrage of in perioada de val a acesteia; b)of sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie GBE in per de valab a of si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semn contract; c) of sa fiind stabilita castig, refuza sa semneze contract in per de valab a of; IMM-urile pot solicita red cu 50% a GP prin prezentarea doc justifconf L 346/2004.Ofertantii care se asociaza pt o oferta comuna, GP poate fi constituita pe numele oricaruia dintre op ec asociati.Nota: in cazul unei contestatii la CNSC si aceasta e respinsa ca nefondata, se va retine cf. art. 278 indice 1, alin.(1), litera c) din OUG 34/2006, introdus prin OUG76/2010 Cuantumul GBE este de 10% din val contractului fara TVA. (Form VI.4)GBE se const printr-un instrum de garantare emis de o soc bancara sau soc asig in cond art. 90 din H.G. nr. 925/2006 si/sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale.Ofertantul va mentiona in oferta finan sau solicitare prezentata la semnarea contract, modul de const al GBE. Dc partile convin, GBE se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conf art 90, alin.3 din HG 925/2006.Dc ofertantul este o asociere, incadr in categ IMM se va analiza cu privire la fiecare asoc in parte. DC toti asociatii se incadr, individ, in categ IMM, acestia pot beneficia de reducere 50% a cuantum GBE. Ofertantul care solicita reduc GBE la 50% va prezenta o declpe proprie raspund, conf A1/A 2 (dp caz) din L 346/ 2004 din care sa rezulte incadrarea in categ IMM. Dc oferta este depusa de catre o asoc de op ec, declaratia va fi prezent de catre fiecare membru
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FSE- PODCA, AXA PRIORITARA 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serv publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea Form V.1.A
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din O.U.G. nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura.in cazul unei asoc, fiecare este obligat sa prezinte form
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta Form V.1. B
In situatia in care din documentele prezentate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta se prez Form V.1.C; in cazul unei asoc, fiecare asoc va prez formDeclaratie privind calitatea de participant la procedura : se prez Form V.1.D;in cazul unei asoc, fiecare asoc va prez form.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind 1 din OUG 34/2006. Declaratia se va depune si de catre subcontractant. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Daniel Eusebiu Gosea, director, Alexandru Enache, sef serviciu, si Marian Mihail Tache, p. sef serviciu
Prezentarea certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori.Prezentarea Certificatului eliberat de MFP ? ANAF - Administratia Finantelor Publice, din care sa rezulte ca nu exista obligatii de plata restantecatre bugetul de stat consolidate ? din luna anterioara depunerii ofertelor
Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale ? Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local, din care sa rezulte ca nu exista obligatii de plata restante catre bugetul local ? din luna anterioara depunerii ofertelor
Prezentarea cazierului judiciar pentru administrator(i)/actionari asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator.
Prezentarea cazierului judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).
Nota: Se potprezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art. 182 din OUG nr.34/2006 modificata si completata
Nota: Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cerinta 1: Ofertantul sa fie inregistrat legal
Prezentarea in original/copie legalizata/copie certificata ?conform cu originalul? a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de zile inainte de date limita de depunere a ofertei din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit, faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei sau ca ofertantul este in incapacitate de plata, lichidarii voluntare sau alte proceduri care au ca efect juridic suspendarea activitatii / dizolvarea persoanei juridice
2. Persoane fizice/juridice straine. Documente edificatoare- copii dupa original si traducere autorizata in limba romana, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica (denumirea si datele de identificare, codul unic de inregistrare, sediul, structura actionariatului, numele reprezentantilor legali, domeniile de activitate principale si secundare precum si situatia societatii), in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident valabil pentru anul 2012, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012 sau dupa caz, apartenenta din punct de vedere profesional, nu mai vechi de 90 de zile.
Cerinta 2: In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm - instrument juridic al persoanei respective, incheiat in forma autentica (cu incheiere de autentificare conform legii 36/1995 actualizata, art. 65 sectiunea II ?Autentificarea actelor?) - Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economicresursele financiare invocate, conform prevederilor art.111 din HG 925/2006.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006. Angajamentul privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici va fi prezentat in forma autentica, la data deschiderii ofertelor. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)."In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (cu incheiere de autentificare conform legii 36/1995 actualizata, art. 65 sectiunea II ?Autentificarea actelor?), - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici - al persoanei respective-instrument juridic, in forma autentica prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economicresursele invocate, conform prevederilor art.111 din HG 925/2006, dupa caz. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)." Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Info privind sit ec-fin
Cifra medie de afaceri globala (CA) a ofertantului pe ultimii 3 ani incheiati trebuie sa fie de cel putin 32.979.100, 46 lei.
Op ec care se incadreaza in categ IMM benef de red de 50% a cerintei privind nivelul CA globala.
Pers juridice straine vor prez, in copie insotita de traducere certificata in lb ro, doc relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indepl cerintei oblig privind CA. In masura in care publicarea bilanturilor contab nu este prev de legislatia tarii de orig/tarii in care este stabilit op ec, atunci va prez alte doc edificatoare care sa reflecte o imag fidela a sit ec si fin. Doc se vor prez cu trad autorizata in lb ro. Cursul de referinta dintre leu si moneda de origine a ofertantului stabilit de BNR, la sfarsitul anului (31.12) pt care se calc sit fin aferenta.
Se vor prezenta:
1.Bilanturile contabile pt ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) - vizate si inregistrate la organul fiscal abilitat sau doc echiv ? in copie certificata "conform cu originalul".
2.Prez info gen aferente anilor 2009, 2010, 2011 -Form V3-Fisa de info gen - in original.
In caz in care op ec nu are obligatia legala de inregistrare a bilantului pe anul 2011 pana la data depunerii ofertei, se vor lua in considerare ALTE DOCUMENTE CONTABILE cf legislatiei in vigoare.In cazul in care oferta este depusa de o asoc, fiec asoc (inclusiv liderul) va prez aceste doc.
Info privind asoc:
Asoc au oblig de a depune doc relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor 1 si 2 mentionate la punctul III.2.2.
In caz in care oferta este depusa de catre o asoc de op ec incadrati fiecare in parte in categ IMM, acestia vor prez o decl pe propria rasp ca se incadr in categ IMM.
In caz in care pt indepl contr nu este neces asoc, op ec va face mentiunea-nu este cazul.Info privind subcontrac:
Op ec care va subcontracta o parte din serv sale, va prez Decl privind subcontr si Acordul de subcontractare.
In caz in care nu exista subcontractori se va prez cu mentiunea : Nu este cazul.
Asoci vor prez: -Acord de asoc - Decl pivind partea/partile din contract care sunt indepl de asociati si specializ acestora - Decl privind legalizarea asoc.Subcontrac vor prez: Decl privind eligibil; -Decl privind neincadr in sit prev art. 181 din OUG 34/2006, -Decl privind neincadr in prev art. 69^1 din OUG 34/2006 -Decl privind calit de particip la proced -Fisa de info gen.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnica:
Ofertantul (op ec sau asoc) a derulat in ultimii 3 ani stabiliti pana la data depunerii ofertelor, maxim 3 contracte, in care au fost prestate serv de implementare software (analiza, proiectare, dezvoltare, testare), livrare prod hardware (licente, echipamente), servicii de punere in functiune a echipamentelor, servicii de instruire, pentru implementarea unui sistem informatizat online al unui serviciu public pentru cetateni, accesibil in mai multe locatii raspandite geografic la nivel cel putin regional.
Val cumulata a contractelor prez pt demonstrarea experientei similare in domeniul furniz solutiei informatice tb sa fie de cel putin 15.606.749, 05 RON Ofertantul (op ec sau asoc) a prestat in ultimii 3 ani serv in domeniul consultantei/asistentei tehnice in management de proiect cf cu o metodologie de proiect recunoscuta.
1.Cerinte obligatorii:
Declaratie privind lista de prestari de servicii si lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani: prezentare Formular V.4
Pt fiecare contract mentionat in lista Form V.4 se va completa separat un Form V.4.1 la care se vor atasa doc suport cf art 188 alin 2 lit a/oug 34 (prez unor certif/doc emise sau contrasemnate, recomandari, acceptante provizorii sau finale sau alte doc care sa ateste indeplinirea obiectului contractului)
Doc prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor de experienta similara vor contine oblig date referitoare la: benef contractului, tipul bun livrate/serv prestate, perioada in care s-a realizat contractul, val contract,
Recomandarile/certificarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a prod livrate/ activit prestate ori de catre clientul privat benef bunurilor livrate/serv prestate.
Recomandarile depuse in copie vor contine mentiunea ?conform cu originalul?, semnat si stamp
Info privind calificarea si experienta profesionala a expertilor cheie din cadrul echipei de proiect:
(Form V.5, V.5.1, V.5.2)Pentru Activitatea nr. 1 (partea 1)
Cerinte obligatorii:
Ofertantul va prezenta- lista cu personalul de specialitate care va fi insarcinat cu derularea contractului si CV-urile acestora;
-declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert
- fiecare expert va semna in original toate doc pe care le depune in cadrul ofertei conform celor enumerate mai sus;
- acolo unde se depun copii ale doc, se va specifica ?copie conform cu originalul?
Pentru Activitatea nr. 1 (partea 2)
Manager de Proiect (MP) care raporteaza direct Comitetului de Conducere (CC) din partea MAE si va asig coordonarea echipei de consultanti, asistenta catre CC a benef, precum si transferul de cunostinte catre echipa de implementare a proiectului nominalizata de catre MAE.
Cerinte minime:
- studii univ economice sau tehnice
- cel putin 5 ani experienta profesionala generala;
- sa fi participat la coordonarea a cel putin unui proiect finantat din fonduri europene- aceasta cerinta se impune intrucat MP este responsabil de conducerea proiectului si formalizarea in conformitate cu procedurile PODCA (de ex.: gestionarea graficului de activitati, elaborarea rapoartelor de progres, support pentru elaborarea cereilor de rambursare, etc?)
Pentru Activitatea nr. 1 (partea 3)
Responsabil FINANCIAR va asigura asistenta necesara privind managementul fin si pt transferul de cunostinte fin catre CC nominalizat de MAE.
Cerinte minime:
-studii universitare economice sau echivalent;
-cel putin 3 ani experienta profesionala specifica.Expert TEHNIC ? domeniul IT va asigura suportul tehnic pentru realizarea achizitiilor publice de echipamente si tehnologii necesare implementarii proiectului, precum si monitorizarea implementarii sistemul de e ?educatie.Cerinte minime:
-studii universitare tehnice sau economice
-cel putin 3 ani de experienta profesionala specifica
Pentru Activitatea nr. 2
Servicii publicitate si informare
Expert promovare si publicitate:
-Studii universitare absolvite in stiintele comunicarii sau echivalent;
-Experienta specifica in realizarea campaniilor de promovare si constientizare a publicului
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 1)
Echipa de experti cheie pusa la dispozitie de catre ofertant si care va fi responsabila de realizarea activitatii numarul 3 va avea urmatoarea componenta:
1)Coordonator responsabil de implementarea sistemului informatic
-Studii universitare absolvite in domeniul IT&C, economic sau tehnic;
-Absolvent cursuri de perfectionare /specializare in domeniul fondurilor structurale;
-Cunostinte dovedite in domeniul managementului de proiect. Se va prezenta diploma/certificat de nivel avansat (Project Management Professional sau echivalent);
-Cunostinte dovedite in domeniul managementului serviciilor IT. Se va prezenta diploma/certificat ITIL Foundation sau echivalent.
-Cel putin 5 ani experienta profesionala generala;
-Cel putin 3 ani experienta specifica in domeniul managementului de proiect.
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 2)
2)Responsabil tehnic solutie informatica:
-Studii universitare absolvite in domeniul IT&C, economic sau tehnic;
-Cunostinte dovedite in domeniul managementului de proiect. Se va prezenta diploma/atestat de absolvire a unui curs in acest domeniu.
-Cunostinte dovedite privind administrarea sistemelor in tehnologia ofertata. Se va prezenta certificare/diploma/atestat emis de institutie autorizata.
-Cunostinte dovedite privind proiectarea si gestionarea PKI (public key infrastructure) in tehnologia ofertata. Se va prezenta certificare/diploma/atestat emis de institutie autorizata.
-Cunostinte dovedite privind implementarea, verificarea si depanarea retelelor (LAN/WAN) (CCNA sau echivalent)
-Cel putin 5 ani experienta profesionala generala;
- Participarea in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic pt eficientizarea serv oferite cetatenilor
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 3)
3)Manager instruire informatica:
-Studii universitare absolvite in domeniul IT&C, economic sau tehnic;
-Cunostinte dovedite intr-o tehnologie recunoscuta. Se va prezenta diploma/certificat de nivel avansat (MCM/MCITP/MCP sau echivalent);
-Certificat de instructor in tehnologia software ofertata;
-Certificat de formator, emisa de o institutie autorizata, care sa ateste insusirea competentelor de formare a adultilor;
-Cel putin 5 ani experienta profesionala generala;
-Participarea in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor oferite cetatenilor;
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 4)
4)Expert integrare si implementare :
-Studii universitare absolvite in domeniul IT&C, economic sau tehnic;
-Certificare care sa ateste nivelul de specialist in tehnologia ofertata
-Certificare care sa ateste cunostintele de implementare si dezvoltare web, aplicatii si solutii informatice in tehnologia ofertata
-Cel putin 5 ani experienta profesionala generala;
-Participarea in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor oferite cetatenilor;
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 5)
5)Analist senior:
-Studii universitare absolvite in domeniul IT&C, economic sau tehnic;
-Competente dovedite privind cunoasterea analizei si proiectarii sistemelor. Se vor prezenta certificate/diplome, care sa ateste cunostintele detinute in domeniul analizei si proiectarii sistemelor (Certified Business Analyst Professional sau echivalent)
-Cel putin 5 ani experienta profesionala generala;
-Participarea in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor oferite cetatenilor;
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 6)
6)Arhitect de solutie:
-Studii universitare absolvite in domeniul IT&C, economic sau tehnic;
-Cunostinte dovedite in domeniul arhitecturilor tip enterprise pentru solutii informatice (TOGAF 8 sau echivalent)
-Certificare privind dezvoltarea solutiilor si aplicatiilor in tehnologia ofertata;
-Cel putin 5 ani experienta profesionala generala;
-Participarea in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor oferite cetatenilor
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 7)
7)Specialist dezvoltare portal
-Studii universitare absolvite in domeniul IT&C, economic sau tehnic;
-Cunostinte dovedite in dezvoltarea solutiilor informatice (MCPD sau echivalent)
-Certificare de nivel specialist in tehnologia ofertata
-Cel putin 5 ani experienta profesionala generala;
-Participarea in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor oferite cetatenilor;
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 8)
8)Specialist Testare
-Studii universitare de lunga durata
-Competente certificate de specializare in domeniul testarii IT. Se vor prezenta certificate/diplome de absolvire, care sa ateste cunostintele detinute in domeniul testarii IT cum ar fi ISTQB Certified Tester sau echivalent, emise de institutii autorizate.
-Cel putin 5 ani experienta profesionala generala;
-Participarea in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor oferite cetatenilor;
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 9)
9)Specialist infrastructura de securitate:
-Studii universitare absolvite in domeniul IT&C, economic sau tehnic;
-Certificare in managementul serviciilor IT de nivel avansat (ITIL Manager/Expert sau echivalent)
-Curs de instruire in codul bunelor practici utilizate in domeniul IT (COBIT sau echivalent)
-Cunostinte dovedite in domeniul managementului riscurilor
(Management of Risk Practitioner sau echivalent)
-Certificare privind securitatea sistemelor informationale de nivel avansat (Certified Information Systems Security Professional sau echivalent)
-Absolvirea unui curs de auditor pentru certificarea Sistemelor de management al securitatii informatice conform standardului ISO 27001
-Cel putin 5 ani experienta profesionala generala;
-Participarea in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor oferite cetatenilor;
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 10)
10)Expert BI:
-Studii universitare absolvite in domeniul tehnic, economic sau IT&C
-Competente certificate de specializare intr-o tehnologie de raportare informatizata tip ?business inteligence?. Se vor prezenta certificate/diplome de absolvire, care sa ateste cunostintele detinute, emise de institutii autorizate.
-Experienta specifica de minim 3 ani in domeniul IT
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 11)
11)Expert solutii de retele de comunic de date:
-profil de inginer de sistem pentru solutii hard si soft pt infrastructuri de comunicatii de date
-diploma de studii sup in dom tehnic (TIC, stiinte exacte etc) sau dom asociat domeniului tehnic/manag
-una sau mai multe certificari sa doved competentele avansate in: design de arhitecturi complexe de retele converg de comunicatii, concepte si protocoale de asig a disponibilitatii operationale in retele de date eterogene, arhitecturi de aplicatii distribuite, proiectare si implem de arhitecturi scalabile de retea, standarde si politici de securitate si protectia comunicatiilor, tehnologii de filtrare si protectie multimodala, tehn de switching si rutare, tehn de balansare, rebalansare si distribuire a traficului de date si a aplicatiilor in interiorul si exteriorul retelelor convergente.
-minim 5 ani exp prof generala
-cel putin 3 ani exp in activ de design de arhitecturi complexe de retele converg
Pentru Activitatea nr. 3 (partea 12)
12)Expert solutii de protectie criptografica a datelor si PKI:
-diploma de studii superioare in domeniul tehnic (TIC, stiinte exacte etc.) sau intr-un domeniu asociat domeniului tehnic / management;
-una sau mai multe certificari care sa dovedeasca competentele avansate in directa legatura cu domeniul asigurarii protectiei criptografice a datelor si PKI.
-minimum 5 ani experienta in domeniul TIC;
-cel putin 3 ani experienta in activitati de managementul identitatii si protectia datelor / solutii de infrastructura
Note:
In cazul depunerii unei oferte comune, acesti specialisti pot sa fie ai oricarui membru al asocierii, ai subcontractantilor declarati sau ai sustinatorilor asocierii.
Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie.
In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretare de specialitate, in limba romana pe toata durata contractulu
Nota:
Documente suport pt. a sustine experienta solicitata:
-CV
-copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;
-declaratie de disponibilitate data de fiecare expert
-certificate de participare
-alte documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor.
Certificatul ISO 9001 (sau echivalent)
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de catre cel putin liderul asocierii
Certificatul ISO 14001 (sau echivalent)
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de catre cel putin liderul asocierii.
Certificatul ISO 27001 (sau echivalent)
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de catre cel putin liderul asocierii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va instiinta, prin intermediul SEAP, ofertantii ai caror oferte au fost declarate admisibile, despre data si ora stabilirii rundei finale de licitatie electronica. Va fi organizata (1) o singura runda in SEAP in care ofertantii isi pot imbunatati ofertele financiare depuse la autoritatea contractanta. In urma acestei runde va fi stabilit clasamentul final al ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European - Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii AdministrativeAXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizareDomeniul major de interventie 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
In caz in care 2 sau mai multe of contin in cadrul prop fin acelasi pret, ofert li se va solicita o noua prop fin prop fin prin SEAP. In acest caz, contractul va fi atribuit of a carui noua prop fin are pretul cel mai scazut.La incheierea contrac, ofert castig i se va solicita contrac incheiate cu asociatii/subcontractantii (dp caz).Orice op ec care incearca sa stabileasca intalniri individuale cu autoritatea contractanta (AC)/benef in leg cu acest proiect pe per procedurii de atribuire poate fi exclus din proced.Op ec declarat castig este obligat cf normelor legale in vigoare sa detina/sa-si deschida cont la Trez, in ved efect platilor aferente serv prestate in cadrul contrac.AC are dreptul de a anula aplicarea proced pt atribuirea contractului de achizitie publica in cond prev de lege.AC isi rezerva dreptul de a incheia contractul de prestari serv cu op ec castigatori in limitele fondurilor disponibile.In cazul in care proced se anuleaza, of vor fi notificati de catre AC. Daca plicul exterior in care se afla oferta nu a fost deschis, atunci oferta va fi return nedeschisa of la solicit acestuia.In nici un caz AC nu va fi respon pt daunele, indif natura, legate de anularea proced, chiar daca AC a fost notif in prealabil. Public unui anunt de particip nu constituie o oblig a AC de a implementa prog sau proiectul anuntat.AC va folosi pt contractare formularul de contract prezin doc de atribuire, cu toate anexele specificate.AC va incheia contractul de achiz pub in per de val a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transm comunicarii privind rez aplicarii proced, cf art 205 din OUG 34/2006.Clasif CPV?alte ob suplim: 30141200-1 Calc de bir30211300-4 Platf inform30232000-4 Echip perif38520000 Scanere48611000-4Pachete software pt bz de date48820000-2 Servere72200000-7Serv de prog si de consultanta softw72212000-4Serv de prog de softw de aplicatie72240000-9 Serv de analiza si de prog de sisteme72268000-1 Serv de furniz de softw
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Afacerilor Externe
Adresa postala: Directia Schengen/ Unitatea Implementare Programe Schengen, Str.Ermil Pangratti, nr. 20, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011884, Romania, Tel. +40 212304647, Email: [email protected], Fax: +40 212314842, Adresa internet (URL): www.mae.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2012 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer