Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE PIATRA SPARTA ,SORT 40-63mm


Anunt de participare numarul 107839/14.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA APAHIDA
Adresa postala:  COM APAHIDA, STR LIBERTATII NR 122, JUD CLUJ, Localitatea:  Apahida, Cod postal:  407039, Romania, Punct(e) de contact:  ROBERT BARNA, Tel. 0264231777, Email:  [email protected], Fax:  0264231475, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Sistemul electronic de achizitii publice SEAP
Adresa postala:  SEAP, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  020976, Romania, Tel. 0213052831, Email:  con[email protected], Fax:  0213032937
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE PIATRA SPARTA , SORT 40-63mm
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: LOCALITATILE COMUNEI APAHIDA, JUD CLUJ
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE PIATRA SPARTA, SORT 40-63 mm PENTRU INTRETINEREA STRAZILOR SI DRUMURILOR DIN COMUNA APAHIDA, JUD CLUJ.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14212300-3 - Piatra de cariera si concasata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
7500 TONE PIATRA SPARTA 40-63mm
Valoarea estimata fara TVA: 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 6000 LEICUANTUMUL GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE EXPRIMATA PROCENTUAL ESTE DE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ACORD ASOCIERE.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATII PRIVIND ELIGIBILITATEA, DECLARATIA PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART 181, CERTIFICATEPRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI BUGETUL CONSOLIDAT AL STATULUI.
CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE O.R.C, CERTIFICAT DE INREGISTRARE(PT PERSOANE FIZICE), DOCUMENTE CARE DOVEDESC O FORMA DE INREGISTRARE(COPIE STATUT, C.I.F)/AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE SI/SAU TRANSPORT.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FISA DE INFORMATII GENERALE.
COPIE BILANT CONTABIL 31.12.2009
COPIE BALANTA 30.08.2010 CF CU ORIGINALUL.
CIFRA MEDIE DE AFACERI DIN ULTIMII 3 ANI SA FIE DE MINUM 600000 LEI.
NOTA: IMM-URILE BENEFICIAZA DE O REDUCERE DE 50%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
IN STATUT SA EXISTE: "FABRICAREA SI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DE CARIERA SI BALASTIERA "
CERTIFICAT ISO, PIATRA SPARAT SA CORESPUNDA STAS 667-97.
CERTIFICAT DE CONFORMITATE, PT CARIERA DE LA CARE PROVINE, CARE SA CERTIFICE CALITATEA MATERIALULUI.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CERTIFICAT DE ATESTATRE ISO 9001.CERTIFICAT ISO 14001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15221 DIN 10.09.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.09.2010 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2010 10:00
Locul: COMUNA APAHIDA, STR LIBERTATII NR 122, JUD CLUJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR STAVROPOLEOS NR 6 SECT 3., Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213204642, Adresa internet (URL):  www.cnsnc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
tribunalul cluj sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  CLUJ-NAPOCA, STR DOROBANTILOR NR 2-4, Localitatea:  CLUJ-NAPOCA, Cod postal:  400117, Romania, Tel. 0264596110, Email:  [email protected], Fax:  0264595844, Adresa internet (URL):  www.tribunalulcluj.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data comunicarii
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2010 12:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer