Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie piese de schimb pentru locomotive sau material rulant


Anunt de participare (utilitati) numarul 149193/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: A.I.Cuza, NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SE Isalnita, str.Mihai Viteazu nr.101, loc.Isalnita, jud.Dolj, Tel. +40 251407602, In atentia: Marcela Gentu, Email: [email protected], Fax: +40 251407602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie piese de schimb pentru locomotive sau material rulant
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SE Isalnita, str.Mihai Viteazu nr.101, loc.Isalnita, jud.Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie piese pentru functionarea in siguranta a locomotivelor Diesel din dotarea SE Isalnita.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34631000-9 - Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-filtre combinate de ulei micronice tip LDE 2100CP, echipate obligatoriu cu garnituri = 8 buc.;
-filtre fine de motorina tip LDE 2100 CP, echipate obligatoriu cu garnituri = 16 buc.;
-sabot de alunecare LDE 2100 CP-dimensiuni 250 x 80 x 60 mm= 96 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 992RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
199lei, echiv. leu/ valuta pentru o garantie de participare (GP)depusa in valuta, se va face lacursul stabilit de BNR, cu 4 zile inaintea datei limita de depunere a ofertei. Perioada de valabilitate a GP : va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 zile) cu incepere de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a GP care va fi acceptataa) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc. de atribuireNOTA: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa : - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantateb) OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelorAcestia vor fi depusi in contulRO25.BRDE.170S.V963.4209.1700-BRD Craiova;CUI: 31454295c) Lichiditati depuse la caseria ?SE IsalnitaPentru ofertantii I.M.M ? uri GP va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria IMM-urilor, in conformitate cu conditiile art.3 din L: 346/2004. In acest caz ofertantii pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul GPOfertantul pierde GP daca: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractulde achizitie publica/ acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei. Garantiei de buna executie(GBE) a contractului(ctr.) reprezinta 5%din val.ctr., fiind in val. de ???lei, fara TVA.(1)GBE a ctr. se poate constituiprin instrument de garantare in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea ctr.. (2) GBE a ctr. se poate constitui si prin prin retineri succesive din plata cuvenita conf. facturilor partiale.Furnizorul va deschide, in max.15 zile de la semnarea ctr., un cont de garantii la dispozitiaSE Isalnita CUI 31454295 la o unitate de Trezorerie a Statului. Suma initiala care se depune de catre furnizor in acest cont este de 0, 5 % din pretul ctr., fara TVA. Pe parcursul indeplinirii ctr., autoritatea contractanta va alimenta acest cont prin retinerisuccesive din facturile partiale acceptate la plata pana la concurenta sumei prevazuta la alin.1. Contul deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.Nu se admit decontari inainte de deschiderea contului de garantii.Achizitorul isi rezerva dreptul de a retine garantia de participare in cazul in care furnizorul refuza sa constituie GBE in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea ctr.. Achizitorul va elibera garantia pentru participarenumai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii GBE.Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui GBE, in termen de 14 de zile de la data intocmiriireceptiei produselor care fac obiectul ctr./ sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul ctr.. Anterior emiterii unei pretentii asupra GBE, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.Garantia tehnica a produselor aferente este distincta de GBE a ctr.Garantia tehnica a produselor va fi de min.12luni calendaristice de la receptie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- fonduri proprii ale S Complexul Energetic Oltenia SA ? SEIsalnita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratii privind eligibilitatea art.180F5;
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181F6;
Cerinta nr.3: Declaratie privind calitatea de participant la proceduraF7;
Cerinta nr. 4: Certificat de participare la cererea de ofertecu oferta independentaF12;
Cerinta nr.5: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1( Dumitru Dumitrascu-director;Veronica Nica-director economic, Viorel Gherghina?director tehnic, Viorica Mitricof-director achizitii; )F13;
Cerinta nr.6 - Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinatorF14
Cerinta nr.7 (dupa caz): Informatii privind IMM-urile
-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri -solicitat
Cerinta nr. 8: Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre statprecum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat .Din certificatele trebuie sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Daca procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere, potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ord.509/2011 original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea: ?conform cu originalul?)solicitat Cerinta nr. 1: Persoane juridice/fizice romane- solicitat
Prezentare Certificat Constatatoremis de ORC de pe langa Camera de Comert si IndustrieTeritoriala
(Document emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si IndustrieTeritoriala-din certificatul ORC sa rezulteobiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC);
- informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.2: Persoane juridice/fizice straine
Documente /certificate care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
Cerinta nr.3 ? Autorizatie de furnizor feroviar pentru livrare produse feroviare eliberata deAFER conf.prevederilor art.1 si art.4 din Norma / 13.04.2000, aferentaOrd. Min. Transporturilor nr.290/2000 si dovada omologarii tehnice feroviare pentru fiecare produs -conf. art.1 alin.1 din Ord. Min. Transporturilor nr.290/2000-actualizat-.- solicitat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Fisa de informatii generaleDeclaratie privind cifra medie de afaceri .Precizare cifra afaceri globala inultimi 3 ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
F8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar .
Modalitatea de indeplinire
F9
Cerinta nr.1: Informatii privind standardele de asigurarea calitatii
Documente prin care se confirma ca ofertantul produselor are sisteme de asigurare a calitatii bazat pe seriile destandarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea(SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
21179/19.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 28.04.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 10:30
Locul: SE Isalnita, str.Mihai Viteazu nr.101, loc.Isalnita, jud.Dolj, bloc PRAM - et.3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice persoana imputernicita de operatorul economic participant la procedura.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelas pret, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006 de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S CEO SA - SE Isalnita
Adresa postala: str.Mihai Viteazu nr.101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 251407602, Email: [email protected], Fax: +40 251407602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer