Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB POMPE CU MEMBRANA FELUWA


Anunt de participare (utilitati) numarul 148446/10.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SE Craiova II, Stra bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200176, Romania, Punct(e) de contact: Melania Cruceru, Tel. +40 251599480, In atentia: Bir Achiz Lucrari si Servicii, Email: [email protected], Fax: +40 251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB POMPE CU MEMBRANA FELUWA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
SE Craiova II, str Bariera Valcii, nr.195, Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB POMPE CU MEMBRANA FELUWA, in conformitate cu caietul de sarcini si anexa la caietul de sarcini. Se va depune oferta completa.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42124220-2 - Piese pentru pompe cu miscare rectilinie alternativa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB POMPE CU MEMBRANA FELUWA, in conformitate cu caietul de sarcini si anexa la caietul de sarcini. Se va depune oferta completa.
Valoarea estimata fara TVA: 219, 078RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei este de :4300 leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Echivalen?a leu-euro pentru o garan?ie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) OP confirmatde catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cont RO 73 BRDE 170SV87561661700 Agentia Brazda lui NovacIn cazurile prevazute la art.2781 din OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta va retine contestatorului o parte din garantiade participare in raport cu valoarea contractului. 10% din valoarea contractului fara TVA- modul de constituire a garantiei de buna executie : a).Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.b)Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale S. Complexul Oltenia SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.Prezentare Formular 5 - Documentul va fi prezentat original.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.Prezentare Formular 6 - Documentul va fi prezentat original.Neincadrarea in situatia prevazuta la art.69ยน din OUG 34/2006Reguli de evitare a conflictului de interese
Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Dan VASILE - Director SE Craiova II;Cristian Basescu - Director Economic;Marian Motocu ?Director Tehnic
Lucian Scarlatescu ? Director Achizitii
Formular 12 - Documentul va fi prezentat originalCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. Certificatele sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
Nota: In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici vor depune o declaratie pe proprie raspundere cf.art 11 alin 4 din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare si a art 9 alin 3 din ordinul pres ANRMAP nr 509/2011. -Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Certificatele sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - Documentul va fi prezentatin original, copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Prezentare Formular 7 - Documentul va fi prezentat originalCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Prezentare Formular 11 - Documentul va fi prezentat original. Cerinta nr. 1 ?pentru Persoane juridice/fizice romane
Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul.
Nota: PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, DACA ACESTA A FOST PREZENTAT IN COPIE CONFORM CU ORIGINALUL
Prezentare document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediulastfel incat la data limita de depunere a ofertelor informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale.
Documentul va fi prezentat Documentul va fi prezentat original/ copie legalizata/copie lizibila certificata conform cu originalul
Cerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice straine
PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional -Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - Documentul va fi prezentat original/copie legalizata/ copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri.Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularului 8.Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani Completare Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8 - Documentul va fi prezentat original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Prezentare cerificate/documente din contracte care sa ateste ca ofertantul a mai livrat produse similare cu cele solicitate prin caietul de sarcini in valoare cumulata de minim 100000 lei.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 9- Documentul va fi prezentat originalDocumentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata conform cu originalul.
Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
Documentul va fi prezentat original/copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare;Durata rundei electronice: 1zi lucratoare;Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pret/valoare noua;Nu se utilizeaza pasul de licitare;LE nu poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta;Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta;Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului;Ofertantii nu pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatie;Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP pentru a putea participa la faza finala de Licitatie Electronica. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I, prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractantaisi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I, dupa desfasurarea licitatiei electronice, prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractantaisi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2014 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2014 14:00
Locul: sala de licitatie SE Craiova II, str Bariera Valcii nr.195, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii impuetrniciti ai operatorilor economici participanti la licitatie.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 10), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 11- Fisa de informatii generale-formular8.-Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului11 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I, prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractantaisi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis.Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al SE Craiova II
Adresa postala: Craiova, str Bariera valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200176, Romania, Tel. +40 251599480, Fax: +40 251599495
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer