Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB REH TA2


Anunt de participare (utilitati) numarul 141550/19.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str Unirii nr.147, Craiova Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala, Tel. +40 351403300, In atentia: Serviciul Achizitii Lucrari -Melania Cruceru, Email: [email protected], Fax: +40 251418466, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB REH TA2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Uzina Craiova, str Bariera Valcii, nr.195, Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB REH TA2, in conformitate cu caietul de sarcini si anexele la caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43328100-9 - Echipament hidraulic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB REH TA2, astfel: Ventil pilot cod 220.0001421001 sau echivalent -1 bucata, traductor pozitie cod 220.0001421002 sau echivalent-2 bucati, set etansaricod 220.0001421004 sau echivalent-5 bucati. Se va depune oferta completa.
Valoarea estimata fara TVA: 148, 955.02RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
80 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei este de :2900 leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Data echivalentei leu-euro 25.01.2013Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) OP confirmatde catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cont RO 77RNCB 0134041638010001 BCR Sucursala DoljIn conformitate cu art.2781 din OUG nr.34/2006, se va retine garantiade participare in cuantum de 1% din valoareaestimata a contractului, adica1489, 55 lei. 10%din val.ctr.faraTVA.Mod.de const: a)Instr.de gar.emis in cond.leg.de o soc. banc.ori de o soc.de asig;b)Prin ret.succ.din sum.dat.pt.fact.part.Contr.are oblig.in ter.de 15zile cal.de la semn.ctr.de a desch.la unit.Trez.Stat.din cadr.org.fisc.comp.in adm.acest.un cont de disp.distinct la dispoz.aut.contr.Suma init.care se dep.de catre contract.in cont disp.astf.deschis nu treb.sa fie mai mica de 0, 5% din pret.ctr.Pe parcurs.indepl.ctr, aut.contr.urm.sa alim.acest cont de dispon.prin ret.succ.din sum.dat.si cuv.contr.pana la conc.sumei stabil.drept gar.de buna exec.in doc.de atrib.Aut.contr.va inst.contract.despre vars.efect, prec.si despre dest.lui.Din cont.de disp.deschis la Trez.Stat.pe num.contract.pot fi disp. plati atat de catre contr, cu aviz.scris al aut.contr.care se prez.unit.Trez.Stat, cat si de unit.Trez.Stat.la solic.scrisa a aut.contr.in fav.careia este constit.gar.de buna exec, in sit.prev. la art.91 din HG925/2006.Contul astf.deschis este purtat.de dob.in fav.contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale SC Complexul Energetic Oltenia SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea art 180 din OUG 34/2006 cu toate modificarile ulterioare -Prezentare Formular 5 - Documentul va fi prezentat original.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu toate modificarile ulterioare.Neincadrarea in situatia prevazuta la art.69ยน din OUG 34/2006 -Reguli de evitare a conflictului de interese
Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Constantin Balasoiu - Director SE Craiova;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Tudor ?Director Tehnic
Vergil Soare ? Director Adj. Comercial
Diana Cucu ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari.Formular 12 - Documentul va fi prezentat original.
DECLARATIE cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator -Formular 13 - Documentul va fi prezentat original.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.-. Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Certificatele sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - Documentul va fi prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7 - Documentul va fi prezentat original.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Prezentare Formular 11 - Documentul va fi prezentat original. Pentru Persoane juridice/fizice romane.Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.Prezentare document emis de Oficiul Registrului Comertului astfel incat la data limita de depunere a ofertelor informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale-Documentul va fi prezentat Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul.Nota: PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, DACA ACESTA A FOST PREZENTAT IN COPIE CONFORM CU ORIGINALUL.
Pentru Persoane juridice /fizice straine-PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional -Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca IMM, completata in conformitate cu legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii -Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
Cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. Completare Formular 8(pt echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Prezentare cel putin un document/contract/proces verbal de receptie saumaxim 3 documente prin care sa confirme livrarea de piese similare de servomotor a caror valoare sa fie cel putin egala cu 75000 lei
Angajament ferm pentru cazul in care ofertantul este sustinut de o alta persoana saumai multe pentru demonstrarea resurselor tehnice si profesionale - Documentul va fi prezentat in forma autentica, pentru resursele tehnice si profesionale invocate in sustinere
Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare;Durata rundei electronice: 1zi lucratoare;Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pret/valoare noua;Nu se utilizeaza pasul de licitare;LE nu poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta;Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta;Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului;Ofertantii nu pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatie;Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP pentru a putea participa la faza finala de Licitatie Electronica.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I, prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractantaisi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.02.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.02.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.02.2013 14:00
Locul: Sala de licitatieet 3, str.Unirii nr.147, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai reprezentantilor legali ai operatorilor economici participanti la licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 10), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 11- Fisa de informatii generale-formular8.-Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului11 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2013 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer