Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Achizitie piese de schimb si servicii de reparatii si intretinere pentu autoutilajele si echipamentele din dotarea DRDP Cluj - SDN 1-7?


Anunt de participare numarul 148358/05.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 0213150126, Email: [email protected], Fax: +40 0213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR S.A Bucuresti prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Adresa postala: str. Decebal nr.128, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0264432415, In atentia: ing. Ambrozie Fodor, Email: [email protected], Fax: +40 0264432446, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR S.A Bucuresti prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Adresa postala: str. Decebal nr.128, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0264432415, In atentia: ing. Ambrozie Fodor, Email: [email protected], Fax: +40 0264432446, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR S.A Bucuresti prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Adresa postala: str. Decebal nr.128, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0264432415, In atentia: ing. Ambrozie Fodor, Email: [email protected], Fax: +40 0264432446, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
, ,Achizitie piese de schimb si servicii de reparatii si intretinere pentu autoutilajele si echipamentele din dotarea DRDP Cluj - SDN 1-7?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul prestatorului si la SDN din subordinea DRDP Cluj
Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie piese de schimb si servicii de reparatii si intretinere pentu autoutilajele si echipamentele din dotarea DRDP Cluj - SDN 1-7.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
34913000-0-Diverse piese de schimb (Rev.2)
50100000-6-Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt conform anexelor la caietele de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 580, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata in numele ofertantului in cuantum de 11.600 lei care va fi emisa de catre o societate bancara/societate de asigurari sau - virament bancar la B.C.R. Sucursala Cluj 2- RO07RNCB0106026605750001 .Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in alta valuta , la un curs de schimb afisat de B.N.R. cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta Formularul III.1/6, polita de asigurare si ordinul de plata prin care se demonstreaza efectuarea platii.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici, precum si denumirea prestatiei pentru care se emite. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Garantia de participare se prezinta in original. Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004; Se va completa Formularul III.1/4. Autoritatea va retine/restitui in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea de contract acceptata fara TVA (IMM-urile beneficiaza de 50% reducere).Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari- Form.III.1.1/b. sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Daca ofertantul alege varianta "retineri succesive", acesta are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent administrarea acestui cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0, 5% din pretul contractului. Garantia este irevocabila. Modul de restituire a Gar.de buna ex.: conform art.92 din H.G.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii pentru activitati de intretinere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTE: 1). Declaratie privind calitatea de participant la procedura pentru ofertant, ofertant asociat - Formular III.2/a1.2). Acorduri de asociere ( autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta este castigatoare) - daca este cazul - Formular nr.III.2/a2.3). Formular tip din care sa reiasa ca ofertantul, ofertant asociat nu se afla in situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 modificata pentru ofertant, ofertant asociat si tertul sustinator (lit.a), lit.c) indice 1 si lit.d)-daca este cazul) - Formular III.2/a3.4). Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul III.2/a4 - Declaratie privind eligibilitatea art. 180 din OUG 34/2006 modificata pentru ofertant, ofertant asociat si tertul sustinator (daca este cazul).5). Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre statul Roman-eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget consolidat) si/sau tara in care este stabilit, din acestea sa rezulte ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei- se va marca de catre ofertant/ ofertant asociat Formular III.2/a5.6). Certificat privind plata impozitelor si taxele locale - eliberat de Primarii (Romania / tara in care este stabilit) din acestea sa rezulte ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei - se va marca de de ofertant/ ofertant asociat Formular III.2/a6.7). Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta pentru ofertant, ofertant asociat - Formular nr. III.2/a7.8).Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 ? se va prezenta de catre ofertant, ofertant asociat, subcontractant, cat si de tertul sustinator (daca este cazul) - Formularul III.2/a8.Nota: Persoanele care detin functii de decizie sunt: ? Director regional ing. Eugen Cecan? Director economic ec. Aneta Visan? Director adjunct investitii in Teodor Gorcea? Director adjunct Intretinere ing. Ioan Crisan? Sef Departament Juridic cj. Luminita Negu? Sef Departament Intretinere ing. Vasile Sabau? Sef Comp. Avizare Contracte si CFP ec. Nicoleta Gherman? Sef Comp. Contracte cj. Crina Lapusan? Sef Serviciu Mecanizare ing. Emil Hanganu9) Cazierul judiciar/ certificat echivalent - se va marca de catre ofertant Formular nr. III.2.1/a910) Caziere fiscale, certif. sau echiv. se va marca de catre ofertant Formularul nr. III.2.1/a10.NOTA : a) Persoanele fizice sau juridice straine si romane trebuie sa prezinte documente edificatoare in conformitate cu cerintele solicitatede autoritatea contractanta. Se vor accepta : - Certificate - echivalent- Cazier juridic ? echivalent- Cazier fiscal - echivalent- Declartii pe propria raspundere date in fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.PRECIZARI: ? Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata ( amanari, esalonari, rambursari de TVA etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor si se prezinta documente justificative.? In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.? Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.? Documentele/ Declaratiile se depun in original, iar certificatele se pot depune in original, copie legalizata si autentificata notarial sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul" Cerinta 1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ? Se va marca de catre ofertant Formular nr. III.2/b1.NOTA1: - Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.- Acest document trebuie sa fie relevant pt. autoritatea contractanta ca informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/ valabile la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta 2Autorizatie Tehnica de Functionare clasa II - eliberata conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.1022 din 8 august 2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 542 din 28.08.2013 -respectiv valabila la data limita de depunere a ofertelor sau contracte de colaborare.- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ? Se va marca de catre ofertant Formular nr. III.2/b2. NOTA 2: In cazul in ca ofertantul colaboreaza cu persoane fizice/operatori economici acesta va prezenta un contract de colaborare cu acestia.Acestia trebuie sa faca dovada ca are autorizatii necesare pentru serviciile la care se angajeaza in baza contractului de colaborare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
TERT SUSTINATOR 1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.11^1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) 2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
Cerinta nr. 1 Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani trebuie sa fie in valoare de minim: 1.116.000 lei. Ofertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani. Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele in traducere autorizata si legalizate cu prezentarea documentului in original (cel emis de statul de resedinta al ofertantului) sau copie conform cu originalul. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Nota 4: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In acest sens se va prezenta Formularul III.2.2/5 si Anexa la Formularul III.2.2/5 din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul III.2.2/a1 din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului? 2. copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
TERT SUSTINATOR 1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) 2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective .
Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare in valoare cumulata de minim217.500 lei fara TVA, furnizate la nivelul a max. 3 contracte, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar. Ofertantul va prezenta: 1. Declaratie privind experienta similara a ofertantului in ultimii 3 ani prin care sa confirme livrarea de piese de schimb similare cu cele ce fac obiectul procedurii 2. Lista contractelor de livrari de piese de schimb similare din ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei; 3. Documente/contracte/procese-verbale de receptie prin care sa confirme livrarea de piese de schimb. Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei;
Cerinta nr. 2. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similare in ultimii 3 ani in valoare cumulata de minim 72.500 lei fara TVA prestate la nivelul a max. 3 contracte, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar. Ofertantul va prezenta :1. Declaratie privind experienta similara a ofertantului in ultimii 3 ani prin care sa confirme prestarea de servicii similare cu cele supuse procedurii; 2. Lista contractelor de prestari servicii similare din ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei; 3. Documente/contracte/procese-verbale de receptie din care sa rezulte prestarea de servicii similare cu cele supuse procedurii; Nota: Ofertantii pot prezenta maxim 3 contracte din ultimii 3 ani, la nivelul carora sa fi prestat servicii similare cu cele supuse procedurii de achizitie publica, servicii a caror valoare cumulata saindeplineasca conditiile de mai sus. Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei;
Cerinta nr. 3. Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice necesare pentru indeplinirea contractului. OFERTANTUL TREBUIE SA DISPUNA DE: 1. Atelier de reparatii; 2. Atelier prelucrari mecanice; 3. Autovehicul dotat cu scule necesare interventiilor in teren pentru efectuarea reparatiilor la auto- utilaje si echipamente; 4. Autovehicol cu platforma pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se mai pot deplasa pana la service sau un contract de inchiriere platforma cu un operator economic specializat sa faca astfel de tractari. Ofertantul va prezenta: DECLARATIE privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice necesare pentru indeplinirea contractului. LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice pentru indeplinirea contractului. DOCUMENTE din care sa rezulte forma de detinere a acestora (in proprietate/dreptul de folosinta).Daca operatorul economic nu detine in proprietate utilaje/instalatii/echipamente tehnice, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere, se va permite si prezentarea unui angajament
Cerinta nr.4 Cerinta privind personalul responsabil cu indeplinirea contractului: 1.Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie : ? Manager contract- Experienta similara dovedita prin participarea la cel putin un contract similar ? Responsabil cu calitatea ? Persoane implicate direct in mentinerea in stare de operativitate a autovehiculelor -minim 1 mecanic si minim 1 electrician .2. Ofertantul va asigura Echipa de interventie mobila formata din personal calificat (minim 1 electrician si minim 1 mecanic) - minim 3 echipe.
3.Ofertantul va prezenta: - Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului? - Declaratie de disponibilitate pentru fiecare personal cheie propus - Curriculum Vitae pentru fiecare personal cheie propus
Cerinta nr.5: Pentru produsele ofertate operatorul economic va prezenta Declaratie privind detinerea de certificate/documente omologate sau certificate conform legislatiei in vigoare - Ordinul nr.2135/08.12.2005-RNTR4.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora? In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. ATENTIE! a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
Cerinta nr. 1 STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pa care o realizeaza. Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In acest sens se va prezenta Formular III.2.2/5 din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire siAnexa 1/ Formular III.2.2/5 prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formular nr III.2.3/6 ? Declaratie privind experienta similara a ofertantului in ultimii 3 ani prin care sa confirme livrarea de piese de schimb similare cu cele ce fac obiectul procedurii, din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire 2. Formular III.2.3/3- Lista contractelor de livrari pise de schimb similare din ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei; 3. Copii ?conform cu originalul?- de pe documente/contracte/procese-verbale de receptie din care sa rezulte livrarea de piese de schimb similare cu cele supuse procedurii. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei;Ofertantul va prezenta urmatoarele: 4. Formular nr III.2.3/6 ? Declaratie privind experienta similara a ofertantului in ultimii 3 ani prin care sa confirme prestarea de servicii similare cu cele ce fac obiectul procedurii, din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire 5. Formular III.2.3/3- Lista contractelor de prestari servicii similare din ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei 6. Copii ?conform cu originalul?- de pe documente/contracte/procese-verbale de receptie din care sa rezulte rezulte prestarea de servicii similare cu cele supuse procedurii ; Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei;Ofertantul va prezenta urmatoarele: FORMULAR III.2.3/4 - DECLARATIE privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice necesare pentru indeplinirea contractului; Anexa la FORMULAR III.2.3/4 - LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice, necesare pentru indeplinirea contractului. DOCUMENTE din care sa rezulte forma de detinere a acestora (in proprietate/dreptul de folosinta).Ofertantul va prezenta: a) Formular III.2.3/12 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului? b)Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat in Sectiunea. ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.; c) Formularul nr. III.2.3/16 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original de catre expertul propusIn acest sens se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere si/sau certificate conform legislatiei in vigoare.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formular III.2.2/a2 ?Informatii privind asocierea? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. 2. Formular III.2/a2 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Ofertantul va prezenta: a)?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ?- Formularul nr. III.2.4/c1+ Anexa la Form.III.2.4/c1 b)Acord de subcontractare - Formularul nr. III.2.4/c2.Ofertantul va prezenta: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
Garantia serviciilor
10%
Descriere: Componenta tehnica se va puncta durata maxima a garantiei ofertate.
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2014 10:00
Locul: Sediul DRDP Cluj, str Decebal nr.128.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatori UCVAP (daca e cazul) si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu punctaj egal clasate pe primul loc se va face astfel: In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu punctaj egal, se va solicita o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare). Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare. In cazul in care exista oferte cu punctaj egal castigatorul va fi desemnat ofertantul care a prezentat la departajare pretul cel mai scazut.Daca la departajare doua sau mai multe ofertecontin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara arepretul cel mai scazut Sursa de finantare: Venituri proprii pentru activitatea de intretinere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Adresa postala: str. Decebal nr.128, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Tel. +40 0264432415, Email: [email protected], Fax: +40 0264432415, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer