Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie piese pentru viror


Anunt de participare (utilitati) numarul 148155/25.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SE ISALNITA, str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Simona Florea, Tel. +40 351403758, Email: [email protected], Fax: +40 351403602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie piese pentru viror
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SE ISALNITA, str. Mihai Viteazu nr.101, loc Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie piese pentru viror TPA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42124000-4 - Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitiepiese pentru viror TPA ?1.- inel exterior ambreiaj viror; desen T-106-24-20-02 = 1 bucati2.- inel interiorambreiaj viror; desen T-106-24-20-03 = 1 bucati3.- inel uzura; desen T-106-24-07 = 3 bucati4.- subansamblu cama ambreiaj viror ; desen T-106-24-20-04-00 = 12 ansambluri
Valoarea estimata fara TVA: 19, 556RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
391 lei, echivalent alta valuta la curs BNR din data anterioara limita depunere oferte cu 5 zile. Perioada valabilitategarantia participare : va fi cel putinputin egala cu perioada valabilitate oferta (60 zile) cu incepere de la data limita de primire a ofertelor.Forma de constituire a gar. de participare care va fi acceptata: a-prin virament bancar sau instrument de garantare emis in conditi legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.NOTA: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa : -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau ;
-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;a-OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Acestia vor fi depusi in cont RO25 BRDE 170S V963 4209 1700 - deschis la BRD Craiova (CIF 31454295 ;b-Lichiditati depuse la caseria autoritatii contractante ? SC CEO SA ? SE Isalnita;Ptr.ofertantii I.M.M garantia participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa ca IMM, in conf. cu cond. art.3 din Legea 346/2004. Ofertantii beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul gar. de participare. Ofertantul pierde garantia de participare daca: a-isi retrage oferta in perioada de valabilitate oferta;b-oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantie buna executie in perioada valabilitate oferta, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul SC CEO SA ? SE Isalnita;c-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada valabilitate oferta.Ofertantul care va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantumulce va fi retinut conform art. 278?1/OUG 34/2006 este de 0 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe proprie raspundere privind dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006? formular 5 (in original) (atat de catre furnizor cat si de catre tertul sustinator, daca este cazul)-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiileart.181 din OUG 34/2006? formular 6 (in original)
- certificate de atestare fiscala emis de Ministerul Finantelor si taxe si impozite locale(din certificate trebuie sa reiese ca ofertantul nu are datoriiscadente la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, sau o declaratie pe proprie raspundere potrivir ar. 11 alin 4 din HG 925/20006 - conf art.9 din ordinul ANRMAP 509/2011) (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?)-declaratie privind calitatea de participant la procedura? formular 7 (in original)-certificat de participare la procedura cu oferta independenta , conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? formular 12 (in original)- declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^ din OUG 34/2006si legea 337/2006 (Persoanele cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul autoritatii contractante si anume: - ing. Dumitru Dumitrascu ? Director; ec. Veronica Nica ? Director Economic; ing. Viorel Gherghina ? Director Tehnic; ing. Elisabeta Viorica Mitricof ? Director Achizitii; ? Form. 13
-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri
-declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului / ofertantului asociat /subcontractant /tert sustinator ? formular 14 (original) -Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.m Informatiile cuprinse in certificatul constataor trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor .
-Sau documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale privind operatorul economic; declaratiiprivind cifra de afaceri globalainultimii 3 ani. Pentru echivalenta leu/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta publicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
formular 8 (orginal); ( se va mentiona cursul de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor livrari de produsesimilare din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse similare obiectului contractuluise confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produsese realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic- declaratie privind utilajele, instalatiile; echipamente tehnice (dotare proprie, inchirieri sau alte forme de punere la dispozitie ) in vederea asigurarii calitatii pe care le va folosi pentru prestarea serviciului si indeplinirea corespunzatoare a acestuia
Modalitatea de indeplinire
formular 9 si 15 (original); cel putin un document/contract/ parti relevante din contract/ procese verbale de receptie care sa confirme furnizarea de produse similare in ultimii 3 anice fac obiectul respectivului contract (copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul")
Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca ofertantul are certificarea sistemului calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare; durata rundei electronice = 1 zi lucratoare; pasul de licitatie va fi de 0, 01%; licitatia electronica va fi oprita daca nu s-a imbunatatit runda precedenta : DA; ofertanti pot vedea numarul de participanti inscrisi : NU .Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt pretul/valoarea noua.Pentru a participa la faza electronica ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Participantii calificati pentru faza electronica vor fi anuntati prin fax si in SEAP.In cazul in care dupa faza finala de licitatie electronica exista doua sau mai multe oferte care se claseaza pe locul I (cu acelasi pret), ofertantii vor depune o noua propunere financiara, ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea Contractanta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
16266/24.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.12.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2013 12:00
Locul: SE Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101; Bloc PRAM etaj 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice persoana imputernicita din partea societatilor care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
?Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul 10), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? formular 12- Fisa de informatii generale - formular8? Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului10 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.In cazul in care dupa faza finala de licitatie electronica exista doua sau mai multe oferte care se claseaza pe locul I (cu acelasi pret), ofertantii vor depune o noua propunere financiara, ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea ContractantaTermenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006 de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic al Soc. Complexul Energetic Oltenia SA - SE Isalnita
Adresa postala: SE ISALNITA, str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 351803419, Fax: +40 351403602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 08:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer