Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie piese schimb benzi carbune aferente CAF +CR


Anunt de participare (utilitati) numarul 147268/15.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Craiova II, str. Bariera Valcii nr. 195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Verona Dalri, Tel. +40 0372511505, Email: [email protected], Fax: +40 0251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie piese schimb benzi carbune aferente CAF +CR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul achizitorului - SE Craiova II din str. Bariera Valcii nr. 195, jud. Dolj, localitatea Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta inpiese schimb benzi carbune aferente CAF+CR din cadrul S.E.Craiova II conform anexei 1 aferenta caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42419810-7 - Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile privind achizitia pieselor de schimb benzi carbune aferente CAF+CR sunt cele mentionate in anexa nr. 1 aferenta caietului de sarini
Valoarea estimata fara TVA: 23, 760RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare: 400 lei Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta (curs BNR) : cu 5 zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 1)virament bancar in cont RO73BRDE170SV87561661700, deschis laBRD ? Agentia Brazda lui Novac din Craiova2)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate deasigurari care se va prezentain original in cuantumul si pentru perioada prevazuta indocumentatia de atribuire . Garantia trebuie sa fie irevocabilaInstrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, saub)Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate3)Ordin de Plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. - Cont RO73BRDE170SV87561661700, deschis laBRD ? Agentia Brazda lui Novac din Craiova4) Lichiditati la casieria unitatii S.E. Craiova II Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVAModul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depus de furnizor la Biroul Achizitii Produse al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti contractanteb) Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale.In acest cazfurnizorul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statuluiconform celor mentionate in HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 5 in original, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 6 in original;Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7 in original; Certificat de Atestare Fiscala (datorii la bugetul consolidat general)privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat - Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(prezentare formulare tip in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP-Prezentare Formular 10 in original; Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazuta la art.69ยน (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Declaratia privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante si anume: Dan Vasile ?Director SE Craiova II; Cristian Basescu?Director Economic; Marian Motocu - Director Tehnic, Lucian Scarlatescu ?Director Achizitii-Prezentare Formular 11 in original; Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului /ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator conform art. 69.2 alin 2 din OUG nr. 34/2006 - conform Formular B Cerinta nr. 1 ?pentru Persoane juridice/fizice romanePrezentare Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului ComertuluiDocument emis de Oficiul National al Registrului Comertului astfel incat la data limita de depunere a ofertelor informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actualeObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalulObs. In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizataCerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice strainePrezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalPentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. (pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro comunicat deBNR
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8 ? fisa de informatii generalein original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produseefectuate in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca a furnizat produse similare prin cel putin sau la nivelul a cel putin 1 CONTRACT - max 3 CONTRACTE a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 15000 lei, insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar .Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul, este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Prezentre formular 9 in original
Se vor prezenta certificate /documente de la beneficiarul achizitieiPrezentare documente in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??
Prezentare documente care sa ateste ca
sistemul de management al calitatii ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
Prezentare documente in original/copie legalizata/copie lizibila cu men?iunea , ,conform cu originalul??
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare. Elementeleofertei care vor faceobiectul procesului repetitiv deofertare sunt pretul/valoarea noua Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va ?ncepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti ?nscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2013 14:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Craiova II, str. Bariera valcii nr. 195, localitatea Craiova, jud. Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti din partea operatorilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1).Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.2). In cazul in care unii operatori economici uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) dinHGR 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formular A), au obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.3) In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza finala de licita?ie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din Craiova, str. Bariera Valcii nr. 195, localitatea Craiova, jud. Dolj, la data si ora indicate in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 alinb)din OUG nr.34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al SE Craiova II
Adresa postala: str. Bariera Valcii nr. 195, ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Tel. +40 0251599480, Fax: +40 599495
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2013 18:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer