Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie piese schimb echipamente electrice buldozere


Anunt de participare (utilitati) numarul 141419/07.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Simona Florea, Tel. +40 351403758, Email: [email protected], Fax: +40 351403602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie piese schimb echipamente electrice buldozere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie piese schimb echipamente electrice buldozere New Holland si montarea acestora
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43200000-5 - Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Piesele ce se vor achizitiona -conform anexa caiet sarcini pentru buldozere New Holland D 351 nr. 011 si nr. 012: (motor electric stergator fata; lamela stergator; brat stergator; surub stergator fata; saiba stergator fata ; suportstergator fata; distantier; motor electric stergator spate; lamela stergator; suport stergator spate; surub stergator spate; releu 24V comanda electrovalva deplasare ) si montajul acestora
Valoarea estimata fara TVA: 9, 831RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
196 lei, echivalent euro la curs BNR din data anterioara limita de depunere oferte cu 5 zile.Perioadavalabilitate a garantiei de participare: va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei(60 zile);cu incepere de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire garantiei participare care va fi acceptata-a)prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditi legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum si pentru perioada porevazuta in documentatia de atribuire NOTA: Garntia trebuie sa fie irevocabila.Instrument de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa-conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;b)OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor-Acestia vor fi depusi in contulRO74.RNCB.0134.0416.3801.1025-deschis la BCR Craiova-c)Lichiditati depuse la caseria autoritatii contractante?SC CEO SA?Uzina Isalnita; Ptr.ofertantii I.M.M garantia participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa ca IMM, in conf. cu cond. art.3 din Legea 346/2004. Ofertantii beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul garantiei participare. Ofertantul pierde garantia participare daca: -isi retrage oferta in pererioada de valabilitate a ofertei;
-oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantie buna executie in perioada valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul SC CEO SA ? Uzina Isalnita;
-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contract de achizitie publica in perioada valabilitate a ofertei.Ofertantul care depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantumulce va fi retinut conform art. 278?1/OUG 34/2006 este de 0 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea ? formular 5 (in original)
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 ? formular 6 (in original)
certificate constatatoare privind plata impozitelor si taxelor catre stat si primarie(Certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-conf art.9 din ordinul ANRMAP 509/2011) (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?)-declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7 (in original)-certificat de participare la procedura cu oferta independenta ? formular 8 (in original)declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^ (Persoanele cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul autoritatii contractante si anume: -ing. Viorel Gherghina ? Director Uzina; ec. Ion Tataru-Contabil Sef; ing. Amzolini Rujero-Inginer Sef Productie?Presedinte Comisie Evaluare (in original)-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri -Certificat Constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala (din certificatul constatator trebuie sa reiese ca ofertantul are in obiectul sau de activitate corespondent , care se regasesc in codul CAEN). Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezinta pentru conformitate cerificatul constatator in original sau copie legalizata (daca acesta a fost trimis in copie semnat si stampilat ?conform cu originalul?)
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa informatii genereale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor livrari de produse similare ce fac obiectul caietului de sarcini ; perioade de livrare; recomandari; documente constataoare din partea altor beneficiari
Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca ofertantul are certificarea sistemului calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
8431/07.12.202
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.01.2013 14:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.02.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.02.2013 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice persoana autorizata are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Mentionam ca SC CEO SA a mai achizitionat produse similare CPV: 43200000 ? 5 si 50110000 -9, in cursul anului 2012. Documentatia va fi transmisa in original sau copie legalizata sau copie lizibila stampilata si semnata ?conform cu originalul?; Nota 1 : Ptr demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitatin documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, , cantitati sau altele asemanatoare. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. de mai sus, ofertant are obligatia de a preznta/completa certificatele /documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritati contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Termenul nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficiaza de dreptul de a prezenta formularul 11, acesta va fi insotit de: -declaratie privind calitatea de participant la procedura-Form.7;
-certificat de participant la procedura cu oferta independenta-Formu.8;
-fisa de informatii generale-Form.9; Nota 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasament final conform criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte clasate pe locul I auacelas pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC Complexul Energetic Oltenia SA ? Sucursala ElectrocentraleCraiova
Adresa postala: str. Unirii nr 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403362, Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2013 12:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer