Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie piese schimb pentru mori carbune


Anunt de participare (utilitati) numarul 146061/27.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SE ISALNITA, str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Simona Florea, Tel. +40 351403758, Email: [email protected], Fax: +40 351403602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie piese schimb pentru mori carbune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SE Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie piese de schimb pentru mori carbune
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43600000-9 - Piese pentru utilaje de exploatare miniera si in cariera si piese pentru masini de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
prisma laterala I spate stanga, fata dreapta (desen CZ-103-01-06-00)= 600 buc-prisma laterala I fata stanga, spate dreapta ( desen CZ-103-01-12-00) = 770 buc-surub M 20 x 190 (desen CZ-103-06-11) = 200 buc
- piulita protectie rotor (desen CZ-104-01-14) = 340 buc
- surub M 20 x 70 (desen CZ-104-20/A) = 1250 buc- Surub M 20 x 110 (desen CZ-104-21) = 1400 buc
- piulita M 60 gr.8.8 (DIN 934-8) = 20 buc
- piulita M 50 gr. 8.8 (DIN 934-8) = 20 buc
Valoarea estimata fara TVA: 163, 850RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
3277 lei, echivalent alta valuta la curs BNR din data anterioara limita depunere oferte cu 5 zile. Perioada valabilitate gar.participare: va fi cel putinputin egala cu perioada valabilitate oferta(60 zile) cu incepere de la data limita de primire a ofertelor.Forma de constituire a gar. de participare care va fi acceptata: a-prin virament bancar sau instrument de garantare emis in conditi legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.NOTA: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa : -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau ;
-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;a-OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Acestia vor fi depusi in cont RO25 BRDE 170S V963 4209 1700-deschis BRD-Craiova(CIF 31454295);b-Lichiditati depuse in caseria autoritatii contractante?Soc.CEO SA-SE Isalnita;Ptr.ofertantii I.M.M gar.participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa ca IMM, in conf. cu cond. art.3 din Legea 346/2004. Ofertantii beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul gar. de participare. Ofertantul pierde gar. participare daca: a-isi retrage oferta in perioada de valabilitate oferta;b-oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantie buna executie in perioada valabilitate oferta, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul Soc.CEO SA?SE Isalnita;c-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada valabilitate oferta.Ofertantul care va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantumulce va fi retinut conform art. 278?1/OUG 34/2006 este de 1638, 50 lei 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a-Instrument de garantare emis in conditiile legii de o socc bancara ori de o soc. de asigurari;b-Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obigatia de a deschide la Trezorerie a Statului(conf.HG 1045/2011) un cont disponibil distinc la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre econtractant in contul deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din valoarea contractului fara TVA sau la caseria unitatii ;c-Nota: Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul propunerii financiare pentru care mod de constituire a gar. de buna executie opteaza;d-Ofertantii I.M.M-uri, daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modif. si complet.ulterioare, pot beneficia de reducere cu 50% la cuantumul gar. de buna executie a contractului de prestare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe proprie raspundere privind dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006? formular 5 (in original)
-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiileart.181 din OUG 34/2006? formular 6 (in original)
- certificate de atestare fiscala emis de Ministerul Finantelor si taxe si impozite locale(Certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-conf art.9 din ordinul ANRMAP 509/2011) (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?)-declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7 (in original)-certificat de participare la procedura cu oferta independenta , conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? formular 12 (in original)-declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^ din OUG 34/2006si legea 337/2006 (Persoanele cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul autoritatii contractante si anume: - ing. Dumitru Dumitrascu ? Director; ec. Veronica Nica ? Director Economic; ing. Viorel Gherghina ? Director Tehnic; ing. Elisabeta Viorica Mitricof ? Director Achizitii; ing. Nicolae Grigorie ? Sef Birou Achizitii Produse ? Form. 13
-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri -Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
-Sau documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale privind operatorul economic; declaratiiprivind cifra de afaceri globalainultimii 3 ani. Pentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro publicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
formular 8 (original)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor livrari de produsesimilare din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse similare obiectului contractuluise confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produsese realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic-declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
-declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractant/tert sustinator
Modalitatea de indeplinire
formular 9 ; 14; 11 (original)-cel putin un document/contract/ parti relevante din contract/ procese verbale de receptie care sa confirme furnizarea de produse similare in ultimii 3 anice fac obiectul respectivului contract- copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul
Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca ofertantul are certificarea sistemului calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
coipe lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare; durata rundei electronice=1 zi lucratoare; pasul de licitatie va fi de 0, 01%; licitatia electronica va fi oprita daca nu s-a imbunatatit runda precedenta : DA; ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi: NU.Pentru a participa la faza electronica ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAp. Participantii calificati vor fi anuntati in SEAP si prin fax
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
4936/28.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 25.10.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2013 12:00
Locul: SE Isalnita - str. Mihai Viteazu, nr. 101, Isalnita, Dolj, Bloc PRAM - Sala Licitatii, et.3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
?Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul 10), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? formular 12- Fisa de informatii generale - formular8? Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului11 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.? In cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret, ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea Contractanta.Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic al SE Isalnita
Adresa postala: str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 351803419, Fax: +40 351403602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 08:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer