Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie piese schimb pentru pompe Bagger


Anunt de participare (utilitati) numarul 139714/16.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Viorica Mitricof, Tel. +40 351403331, In atentia: Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie piese schimb pentru pompe Bagger
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Uzina Isalnita, str. MihaiViteazulnr.101, localitatea Isalnita, jud.Dolj.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie piese schimb pentru pompe Bagger, conform cerintelor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42124000-4 - Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie conform cerintelor caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 399, 732.71RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
100 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Oferta completa= 6000 lei.Valab.garantie 60zile de la data limita de dep.a ofertelor.Forma de const.a garantiei de particip.: a)instrument de garantare emis in cond.legii de o soc. bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc.de atribuire.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf.cu contractul garantat; sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b)OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.c)Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante(suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi la casieria autoritatii contractante de catre ofertant este de 5000 lei.Pentru ofertantii I.M.M ?uri garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004. In acest caz ofertantii beneficiind de reducere cu 50% a garantiei de participare.Ofertantul pierde garantia de participare daca: a)isi retrage oferta in perioada de valab.a ofertei;b)oferta fiind castigatoare, nu const.garantia de buna executie in perioada de valab.a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea lui;c) oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valab.a ofertei;d)daca ofertantul va depune contestatie si aceasta este nefondata; cuantumulretinut va fi de 3997, 33 lei conf.art.278.1.din OUG34/2006. 10% din valoarea contractului fara TVA - modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari b) Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale Contul la dispozitia Autoritatii Contractante se va deschide la unitatea Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent. Pentru IMM ?uri garantia de buna executie va fi constituita in cuantum de 50% din valorile inscrise mai sus.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 5Documentul va fi prezentat original
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Prezentare Formular 6Documentul va fi prezentat original
Neincadrarea in situatia prevazuta la art.69ยน din OUG 34/2006-persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, sunt: Viorel Tudor - Director;Carmen Iordan - Director Economic;Vergil Soare - Director Comercial
Daniela Bunescu-Consilier Juridic
Viorel Gherghina-Director Uzina Isalnita
Formular 12 Documentul va fi prezentat original
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de statSe va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (conform art. 9 din Ordin ANRMAP 509/2011) -Documentele pot fi prezentate in original sau in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7 Documentul va fi prezentat original
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Prezentare Formular 11 Documentul va fi prezentat original Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala - Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul. Nota: Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentuluiin original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul Prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-Documentul va fiprezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri -document in original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari dinultimii 3 aniinsotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante livrari . ( recomandari pentru cele mai importante livrari de produse similare; documente constatatoare)
Cerinta minima: lista va cuprindeun contract de livrare prin care sa ateste ca ofertantul a mai livrat furnitura ofertantul, sau pompele pentru care se solicita piese de schimb in caietul de sarcini, insotita de recomandari in original de la beneficiari.
Documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare. Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul/valoare noua. Nu se utilizeaza pasul de licitare.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2012 14:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 10), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 11- Fisa de informatii generale-formular8Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului11 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I (dupa runda electronica), prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractantaisi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis.Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic SE CRAIOVA
Adresa postala: str.Unirii nr.147, Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 0351331, Email: [email protected], Fax: +40 251594837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2012 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer