Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie placi si solutii tipografice


Anunt de participare numarul 78457/27.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A.
Adresa postala: BD. ALEXANDRU IOAN CUZA, 56, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011056, Romania, Punct(e) de contact: Musat Gianina, Tel.+40214348802, In atentia: Serviciul Aprovizionare, Achizitii, Investitii, Email: [email protected], Fax: +40214934223, Adresa internet (URL): www.cnin.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: productie poligrafica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie placi si solutii tipografice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: punctul de lucru al companiei, situat in Bdul Iuliu Maniu, nr.244 D, sector 6, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie de placi si solutii tipografice conform caietului de sarcini din documentatia de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22500000-5 - Placi sau cilindri tipografici, alte echipamente de tipografie (Rev.2)
22510000-8-Placi offset (Rev.2)
44832000-1-Solventi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 120, 754.11EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie a contractului de furnizare va fi 5 % din valoarea contractului, exclusiv TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere conform art.44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: - Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul nr.1 - in original -
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 in conformitate cu formularul 2 inoriginal -( semnat si stampilat)
- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de stat si Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de primarie. Certificatele mentionate trebuie sa ateste faptul ca ofertantul nu inregistreaza obligatii de plata la bugetul local si de stat valabile la data deschiderii ofertelor. - in original -*Certificatele mentionate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor sisa ateste faptul ca ofertantul nu inregistreaza obligatii de plata la bugetul local si de stat.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura conformformularului nr. 3.- in original-( semnat si stampilat)Certificat de cazier fiscal eliberat in scopul participarii la procedura de achizitie , valabil la data deschiderii ofertelor- in original/ copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2007, sau dupa caz la 31.12.2008, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.-
Fisa de informatii generale : Formular nr. 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de calitate, conformitate sau declaratie de conformitate
Fise tehnice de securitate pentru toate produsele, care vor fi aduse la prima livrare.
Autorizare pentru livrarea produselor, emisa de catre producator.
Mostre pentru fiecare lot ofertat, conform caietului de sarcini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica-va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.- va avea doua runde, fiecare runda avand durata de o zi.- intre cele doua runde va fi pauza de o zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.06.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 17.08.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.06.2009 10:00
Locul: B-dul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoanele imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul CNIN SA
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr. 244D, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Tel.0214348802-09, Email: [email protected], Fax: 0214348810/12/25
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2009 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer