Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie placute inventariere busteni - DS Bacau


Anunt de participare numarul 145179/25.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str Petricani, nr 9A, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234519348
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achizitii, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234519348
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si alte activitati forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie placute inventariere busteni - DS Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magazia centrala a DS Bacau, com Nicolae Balcescu, jud Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 080, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza incheierea unui contract anual. Cantitatile estimate minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singut contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini. Valorile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt 262500 lei si 525000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cantitatitele maxime ale acordului cadru sunt 3000000 placute si 25 dispozitive de aplicare, iar cantitatile minime 750000 placute si 5 dispozitive de aplicare. Cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent sunt 75000 placute si 5 dispozitive de aplicare, repectiv 1500000 placute si 12 dispozitive de aplicare. Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 525000 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
19520000-7 - Produse din plastic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile maxime ale acordului cadru sunt 3000000 placute si 25 dispozitive de aplicare, iar cantitatile minime 750000 placute si 5 dispozitive de aplicare. Cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent sunt 750000 placute si 5 dispozitive de aplicare, respectiv 1500000 placute si 12 dispozitive de aplicare
Valoarea estimata fara TVA: 1, 080, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 21.600 lei Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Sunt aplicabile prevederile art 278 indice 1 din OUG 34/2006 . Modul de constituire a garantiei de participare: -virament bancar -scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea AC original (aceasta trebuie adusa/expediata la sediul DS Bacau pana la deschiderii ofertelor ) -plata in numerar la caseria DS BC, -ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (cont RO20 BRDE 040SV 1840 1150 400, deschis la BRD S.A. Bacau)Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziula data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Pe ordinul de plata se va face mentiunea: ?Garantie de participare ? licitatie placute inventariere busteniDS Bacau" -fila cec confirmata de banca emitenta pana la deschiderii ofertelor Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata prinLegea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareSe va completa si prezenta formularul ?declaratie privind eligibilitatea?.Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, aprobata prinLegea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si prezenta formularul ?declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? .Se vor atasa documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in copie conforma cu originalul, pentru persoanele juridice romane, respectiv copie conforma cu originalul si traducere autorizata, in cazul persoanelor juridice straine. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip - Certificat de atestare fiscala eliberat de Agentia Nationala Administrare Fiscala, emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata ( amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. La depunerea ofertelor se vor anexa documente justificative pentru aceste inlesniri.Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69.1 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si prezenta formularul ?declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din ordonanta de urgenta a guvernului nr.34/2006?. Persoanele implicate in derularea acestei proceduri sunt Viorel Ghelasa ? director, Gheorghe Manaila-director tehnic, Ion Tabacaru ? director economic, Neculai Popa ? sef birou regenerari investitii achizitii, Rsu Melania - Sef Birou Financiar Contabil, Arsinte Neculai - sef birou Productie, Animaria Caliap ?resp. achizitii, Bitir Ioan - responsabil investitii Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit a), c1)si d) din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul si " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator. De asemenea tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuireconform prevederilor art 180 din OUG 34/2006. Daca este cazul, declaratia privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG 34/2006 se prezenta de catre subcontractant
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta, in vederea asigurarii unei competitii reale. In acest sens, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Se va completa si prezenta formularul ?Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta?. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si autorizati pentru domeniile specifice contractului (sa aiba obiectul de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri).Certificat constatator, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte: a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b. codul unic de inregistrare;c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);d. structura actionariatului;e. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f. domeniul de activitate principal;g. domeniile de activitate secundare;Sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala.Informatiile cuprinse in certificat vor fi reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.Inainte de transmiterea rezultatului privind rezultatul procedurii , ofertantului de primul loc i se va solicita prezentarea CertificatuluiConstatator in original sau copie legalizata in situatia in care a prezentat documentul in forma copie cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea formularului ?Informatii generale?. In acest formular se vor inscrie toate datele de identificare si contact ale operatorului economic: denumirea, codul fiscal, adresa sediului central, telefon, fax, e-mail, certifucatul de inmatriculare, contul Iban, obiectul de activitate, birourile locale, principala piata a afacerilor, si cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010). Demonstrarea cifrei de afaceri se va realiza prin prezentarea unor extrase de bilant. In cazul, in care oferta este depusa prin asociere, fiecare operator economic din cadrul asocierii va completa acest formular.Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani va fi de minim 1.000.000 lei.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE: 2010:4, 2122 lei/euro 2011:4, 2349 lei/euro 2012:4, 4580 lei/euro. Cifra medie de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea si prezentarea formularului ?Informatii generale?. In acest formular se vor inscrie toate datele de identificare si contact ale operatorului economic: denumirea, codul fiscal, adresa sediului central, telefon, fax, e-mail, certifucatul de inmatriculare, contul Iban, obiectul de activitate, birourile locale, principala piata a afacerilor, si cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010). Demonstrarea cifrei de afaceri se va realiza prin prezentarea unor extrase de bilant. In cazul, in care oferta este depusa prin asociere, fiecare operator economic din cadrul asocierii va completa acest formular.Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani va fi de minim 1.000.000 lei.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE: 2010:4, 2122 lei/euro 2011:4, 2349 lei/euro 2012:4, 4580 lei/euro. Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa si prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?.Aceasta lista va contine cel putin un contract care prezinta livrari de produse similare in valoare de cel putin 525000 lei. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor documente (situatii livrari, fise de receptie) emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.
Completarea formularului ?experienta similara?.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE: 2010:4, 2122 lei/euro 2011:4, 2349 lei/euro 2012:4, 4580 lei/euro
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standarde europene relevante ? Certificari emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate , conform ISO9001:2008 sau certifícate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?.Aceasta lista va contine cel putin un contract care prezinta livrari de produse similare in valoare de cel putin 525000 lei. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unordocumente (situatii livrari, fise de receptie) emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.Completarea formularului ?experienta similara?.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE: 2010:4, 2122 lei/euro 2011:4, 2349 lei/euro 2012:4, 4580 lei/euroInformatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standarde europene relevante ? Certificari emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate , conform ISO9001:2008 sau certifícate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte admisibile cu pretul cel mai scazut contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, unitatea achizitoare va solicita clarificari, prin intermediul SEAP, OFERTANTILOR CLASATI PE PRIMUL LOC, in vederea incarcarii electronice de documente care contin noi preturi(o noua propunere financiara), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In aceasta situatie, pretul prezentat in noua propunere financiara nu poate depasi pretul oferit initial.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256(2) din OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - oficiu juridic
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234519348
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer