Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Policlorura de aluminiu ( Polihidroxiclorura de aluminiu) -se anuleaza anunt 4473 si 4494


Anunt de participare (utilitati) numarul 4688/08.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ECOAQUA SA CALARASI
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Punct(e) de contact: ION LUCA, Tel.0242/312705, 0242/313765, Email: [email protected], Fax: 0242/311923
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie Policlorura de aluminiu ( Polihidroxiclorura de aluminiu) -se anuleaza anunt 4473 si 4494
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit beneficiar SC ECOAQUA SA Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare coagulant policlorura de aluminiu ( polihidroxiclorura de aluminiu -SR EN 883:2005) pentru tratarea apei destinata consumului uman din localitatile Calarasi, Oltenita, Lehliu-Gara si Budesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24132123-6 - Policlorura de aluminiu (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
330 tone. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona in mod suplimentar 20% din cantitatea totala
Valoarea estimata fara TVA: intre 300, 000 si 350, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare la procedura de achizitie publica 3500 lei.Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata se face prin OP, in termenul de 30 zile de la emiterea facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
conform art.44 din Oug 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratii privind eligibilitatea conform art.180 si art. 181 din OUG 34/2006-conform fisei de date
2.Certificat fiscal privind achitarea impozitelor si taxelor locale
3.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor de plata catre bugetul consolidat al statului
4.Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
5. Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil pe anul 2006, vizat si inregistrat de organele competente si /sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar contabil precum si orice alte documente legale edificatore prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatiigenerale, experienta similara -contract furnizare produse similare minim 20000 euro, recomandare din partea altor beneficiari, autorizatii si avize -conform fisei de date a achizitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
502/06.03.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Se achita numerar la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.04.2007 12:00
Locul: SC ECOAQUA SA Calarasi , str. Progresul, bloc BBB, etaj 3-Compartiment Marketing
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinica Golescu nr. 38, Sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5 Sectorul 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195181
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ECOAQUA SA Calarasi -Compartimentul juridic
Adresa postala: str. Progresul , bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Tel.0242/312705, Email: [email protected], Fax: 0242/311923
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2007 14:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer