Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie policlorura de aluminiu


Anunt de participare (utilitati) numarul 136296/06.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania APA Brasov
Adresa postala: Str. Vlad Tepes 13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Hurghis, Tel. +40 268407723, In atentia: Alexandru Necula, Email: [email protected], Fax: +40 268471427, Adresa internet (URL): http: //www.apabrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital privat al unitatilor administrativ-teritoriale care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale.
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie policlorura de aluminiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Uzina de apa Tarlung, str.Barajului nr.53, loc.Sacele, jud.Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 985, 297RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual, 328432 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Policlorura de aluminiu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24312123-2 - Policlorura de aluminiu (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
750 tone
Valoarea estimata fara TVA: 985, 297RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare ? 14.800 lei, valabila 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor : - Se va constitui, in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. nr. 925/2006, actualizata, prin: a. Ordin de plata in contul Companiei APABrasov SA: RO81BRDE080SV05660200800;b. Cash, la Casieria Centrala a CompanieiAPA Brasov S.A., str. Crisana nr.1-3, Program zilnic ora: 11-14;c. Scrisoare de Garantie Bancara;d. Printr-un instrument de garantare emis deo societate de asigurari;e. Prin fila CEC.- Dovada constituirii Garantiei de participare(in cazul Scrisorii de garantie bancara, instrumentului de garantare emis deo societate de asigurari sau filei CEC) se face prin transmiterea documentului de garantare in original la S.C. CompaniaAPA Brasov S.A., str. Crisana nr. 1-3, Serviciul Relatii cu Publicul, pana la data si ora limita de depunere a ofertei.- Documentul de garantare constituit prin oricare din modalitatile legale prezentate, va fi transmis obligatoriu si in SEAP.- In conditiile prevazute de art.278^1, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 4765 lei. Constituita intr-un cuantum procentual de 5% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA, prin retineri succesive din facturile emise de catre operatorul economic sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurara.Garantia de buna executie va fi constituita de contractant intr-un cont la dispozitia autoritatii contractantela o banca agreata de ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea-Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?.
In cazul in care ofertantul este sustinut economic si financiar sau tehnic si profesional de catre un tert, acesta va trebui sa nu se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform art.180 din O.U.G. nr.34/2006 (actualizata).Nota: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34 / 2006 (actualizata) - Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?. In cazul in care ofertantul este sustinut economic si financiar sau tehnic si profesional de catre un tert, acesta va trebui sa nu se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform art.181 li.a, c1 si d din O.U.G. nr.34/2006 (actualizata). Nota: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69ยน din O.U.G. nr.34 / 2006 (actualizata) - Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?. Declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator.
Persoane cu functie de decizie: Director general - Fatu Dorin, Director Economic - Popa Teodor, Sef Uzina Apa- Postoaca Marian, Sef ServiciuAchizitiiPublice? Hurghis Dorin, Sef Serviciu Juridic P.A. ? Olariu Bogdan;
-Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?. -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, nu mai vechi de 60 de zile ? Certificatul constatator poate fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la solicitarea Autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor va transmite certificatul constatator in original in vederea verificarii conformitatii documentului depus in SEAP.
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in traducere autorizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante ? pentru persoane juridice / fizice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani.
Curs mediu leu/euro:
2009 ? 4, 2370 lei/euro;
2010 ? 4, 2113 lei/euro;
2011 ? 4, 2379 lei/euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani continand valori si perioade de livrare.
Realizarea unui contract de furnizare sulfat de aluminiu cu o cantitate de minim 200 to / an in ultimii 3 ani.
Nota: In situatia in care contractul a fost semnat inainte de perioada de 3 ani, autor.contr.va lua in considerare livrarile efectuate in perioada solicitata si va avea in vedere doar livrarile efectuate in aceasta perioada.Perioada de 3 ani se calculeaza de la data depunerii ofertelor 3 ani in urma.
Recomandari din partea beneficiarilor. Recomandarile trebuie sa precizeze foarte clar urmatoarele: 1) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;2) daca pe parcursul derularii contractului au fost inregistrate : - neconformitati care au condus la refaceri totale sau partiale de furnizari;
- cazuri de accidente tehnice, produse din vina exclusiva a furnizorului;
- receptii respinse sau amanate din vina exclusive a furnizorului.
- Documente emise de organisme acreditate care certifica sistemul calitatii ofertantului ISO 9001:2008 sauechivalent;
- Documente emise de organisme acreditate care certifica sistemul de management de mediu al ofertantului ISO 14001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.06.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi prezentate doua sau mai multe oferte calificate pe primul loc care au acelasi pret, autoritanta contractanta va solicita ofertantilor clarificari prin intermediul SEAP. Ofertantii vor prezenta o noua oferta de pret in SEAP, contractul urmand a fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai mic.Autoritatea contractanta face urmatoarea precizare: Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aceasta aplicatie deschide ?i verifica orice tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului i aplicatiei cu care au fost semnate documentele, Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita ?i poate fi descarcata de pe site-ulcertSIGN. http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune se pot depune in termen de 5 zile, incepand cu ziuaurmatoare luarii la cunostinta a comunicarii privind rezultatul procedurii de achizitie publica.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Patrimoniu, Actionariat
Adresa postala: Str.Vlad Tepes nr.13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Tel. +40 268408623, Email: [email protected], Fax: +40 268408623
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2012 11:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer