Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie polihidroxiclorura de aluminiu


Anunt de participare (utilitati) numarul 133336/24.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: BDUL. CAROL I, NR. 53, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii Publice, Tel. +40 352401330, In atentia: CRISTIAN CRIVAC, Email: [email protected], Fax: +40 352401330, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie polihidroxiclorura de aluminiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC SECOM SA, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Punct de Lucru, str. Aeroportului, nr. 2
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 210, 000 si 1, 820, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 4 contracte subsecvente incheiate anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste incheierea unui acord cadru de furnizare polihidroxiclorura de aluminiu pe o perioada de 4 ani in baza caruia se vor incheia 4 contracte subsecvente, de cate 12 luni fiecare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24312123-2 - Policlorura de aluminiu (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pentru Acord cadru furnizare ? polihidroxiclorura de aluminiu
Cantitate minima ce se doreste achizitionata - 120.000 kg
Cantitate maxima ce se doreste achizitionata - 1.040.000 kg
Valoare estimata minima - 210.000, 00 lei fara TVA
Valoare estimata maxima - 1.820.000, 00 lei fara TVAPentru cele 4 bucati x Contract subsecvent furniz. - polihidroxiclorura de aluminiu (12 luni)
Cantitate minima ce se doreste achizitionata - 30.000 kg
Cantitate maxima ce se doreste achizitionata - 260.000 kg
Valoare estimata minima - 52.500, 00 lei fara TVA
Valoare estimata maxima - 455.000, 00 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: intre 210, 000 si 1, 820, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va prezenta in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006 (virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantum de 36.400, 00 lei sau echivalentul in euro pentru o perioada de valabilitate prevazuta in documentatie).Cont virament bancar RO69 RNCB 0179 0345 7310 0001 ? BCR Drobeta Turnu SeverinGarantia de participare in original, trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora pentru deschiderea deschiderea ofertelor.Valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantiei de participare i se vor aplica prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006. Cuantumul retinerii garantiei de participare va fi de4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei (conform art. 278^1, lit. b) din OUG 34/2006).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii 100%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
1.Formularul 1 - Declaratie privind situatia personala a candidatului/ofertantului ? original
Pentru dovedirea inexistentei datoriilor din certificate fiscale/taxe-impozite, se solicita
-pentru persoanele juridice/fizice romane-
2.Certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, la Bugetul Consolidat General ? prezentare (conf. Art. 5 Ordin ANRMAP 509/2011)
3.Certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, la Bugetul Local ? prezentare(conf. Art. 5 Ordin ANRMAP 509/2011)
-pentru persoanele juridice/fizice straine
4.Certificate de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor in luna anterioara celei in care se depun ofertele- copii semnate si stampilate conform cu originalul si traduse in limba romana de un traducator atestat.
5. Formularul 18 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? original
6. Formularul 19 - Declara?ie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari ?i completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare ? original
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: ILIE PISOI - Director general, LIVIU LEPRI - Director Economic, SEVER NICUT - Sef Sectie CTA, MARIAN BUZATU - Comp.Juridic, CRISTIAN CRIVAC - Comp.Achizitii Publice Se vor prezenta:
-pentru persoanelejuridice /fizice romane
1. Certificat constatator emis de Oficiul National Registrului Comertului, sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, obiectele de activitate, formular specific autoritatii competente, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertei ?prezentare(conf. Art. 5 Ordin ANRMAP 509/2011)
-pentru persoanelejuridice /fizice straine
2.Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident ? copii legalizate si traduse in limba romana de catre un traducator atestat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
In conformitate cu art. 9, lit. b) din HG 925/2006, cifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani (2008, 2009 si 2010) sa fie de cel putin 910.000, 00 lei sau echivalentul sumei in euro.
Pentru conversia monedei LEI/EURO se va utiliza rata de schimb a Bancii Nationale a Romanieila data de 31 decembrie pentru fiecare dintre anii solicitati.
Anul 2008 = 3, 9852 RON;
Anul 2009 = 4, 2282 RON;
Anul 2010 = 4, 2848 RON;
Cerinta nr. 2
Se va prezenta Bilantul contabil la data de 31.12.2010, vizat spre inregistrare la autoritatile competente;(Bilantul contabil aferent exercitiului financiar 2010, va fi vizat si inregistrat de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr. 34 / 2006 modificata si completata);
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada livrarii de produse in maxim 2 contracte de furnizare produse polihidroxiclorura de aluminiu (cod CPV 24312123-2si produs cu specificatii identice cu cele solicitate in caietul de sarcini). Produsul ofertat trebuie sa fi fost utilizat la tratarea apei brute (surse de apa de pe teritoriul Romaniei, din care cel putin una sa fie Dunarea).Cerinta de mai sus a fost impusa in conformitate cu prevederile art.176 d), 178 (1) si 179 din OUG 34/2006 si a fost confirmata si argumentata, dupa cum urmeaza, de:
***de Decizia CNSC nr. 1478/C1/1009 din 18.04.2011 pronuntata in dosarul nr. 1478/C1/1009*** de Decizia Curtii de Apel Craiova nr. 1921 din 25.05.2011pronuntata in dosarul nr. 997/54/2011.
In conformitate cu art. 9, lit. a) din HG 925/2006, valoarea insumata a cantitatilor livrateprezentate ca experienta similara sa fie de cel putin 260.000 kg polihidroxiclorura de aluminiu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
210 / 10.01.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.04.2012 12:00
Locul: sediul SC SECOM SA, B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru intocmirea unei oferte comune operatorii economici vor respecta prevederile art. 186 alin. 3 si art. 190 alin. 3 din OUG 34/2006, modificata. Pentru ofertantii din categoria IMM-urilor: pot participa ca ofertanti firme sau asociatii de firme cuprinse in categoria IMM-urilor (intreprinderi Mici si Mijlocii) conform legislatiei in vigoare. Aceasta beneficiaza de facilitatile prevazutein art. 16 pct. 2 din legea nr. 346/2004, cu modificari si completari ulterioare. In cazul depunerii ofertei de catre o asociere, pentru a beneficia de reducerea de 50%, conditia este ca fiecare membru al asocierii sa fie IMM. Pentru a demonstra incadrarea in categoria IMM-urilor ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere conform art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificari si completari ulterioare. In situatia depunerii a doua sau mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut), acestea se vor departaja in plic inchis (in termen de 24 de ore de la solicitare). Numarul documentatiei respinse: 12428, 23.01.2012, ora 13:16.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006, art. 256^2, lit. a)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC SECOM SA - Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul Carol nr. 53, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220146, Romania, Tel. +40 352401330, Email: [email protected], Fax: +40 352401330
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2012 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer